(10.40 hodin)
(pokračuje Benda)

Já nevím, kolikrát jste zažili, ale zejména v právních věcech jsem zažil tlumočníky, kteří poměrně slušně uměli jazyk, a přesto bylo zcela evidentní, že o problematice nevědí vůbec nic a zcela se v ní ztrácejí, a to bylo i do poměrně běžných jazyků. Takže já se velmi kloním k tomu a žádám tuto Sněmovnu, abychom tady podrželi usnesení ústavněprávního výboru. Sice chápu obavy pana ministra z exotických jazyků, ale ujišťuji ho, že ono i v těch běžných jazycích tlumočit některé typy věcí je velmi složité a samozřejmě se v tom mohou stávat velmi zásadní problémy.

Doporučuji, abychom schválili usnesení ústavněprávního výboru a nic z něj nevyčleňovali.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy.

Ještě konstatuji došlou omluvu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pana Plagy na celý dnešní den.

Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy z místa. Není tomu tak. Ptám se tedy, jestli je zájem o závěrečná slova. Ano, pan ministr. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, pane místopředsedo. Já bych býval ani nevystupoval, ale protože na mě zazněly nějaké otázky, tak bych je rád v rámci závěrečného slova velmi stručně zodpověděl.

Víte, on každý zákon je poměrně složitý útvar, který je potřeba číst ve vzájemných souvislostech. Takže když se bavíme o těch tlumočnících, tak jenom připomenu to, co je součástí toho návrhu, § 25 - orgán veřejné moci povinně přihlíží u každého tlumočníka také k zapsané specializaci. To znamená, ve většině těch běžných případů zohlední, jestli je specialistou na kytky, nebo na technické aspekty, pokud to samozřejmě bude možné. Je to dokonce zákonem daná povinnost.

Kromě toho § 26 v případě, že není žádný tlumočník nebo ho není možné sehnat nebo by to bylo spojeno s nepřiměřenými náklady, je možné na tlumočení - a to jsou právě ty exotické jazyky - ustavit ad hoc tlumočníka s jeho souhlasem, který potom ten tlumočnický úkon provede.

Jinak moc děkuji za debatu. Pevně věřím, že návrh projde hlasováním a že výsledek bude posunem správným směrem. Zároveň předesílám, že k drtivé většině pozměňovacích návrhů máme souhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Ptám se paní zpravodajky, jestli má zájem o závěrečné slovo. Nemá. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru paní poslankyni Válkovou, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Paní zpravodajko, prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: My jsme tady měli dva návrhy na hlasovací proceduru. Jsou v podstatě totožné. Je tam jen jedna maličkost. Já nejdříve přečtu ten návrh, který tady přednesl s tou modifikací pan ministr spravedlnosti, který navrhl A46 vyčlenit. Čili já přednáším návrh garančního výboru, který po projednání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje hlasovat v následujícím pořadí, a pak u toho jednoho bodu vás na to upozorním.

Za prvé, návrhy technických úprav podaných podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu byly předneseny, ty jsem přednesla, to jsou ty legislativně technické návrhy.

Návrhy B, to je B1 až B3, společně, protože je zde věcná souvislost. Potom, pokud by byly přijaty, tak A55, A68 a A71 by nebyly hlasovatelné. Potom návrh C1 jsem stáhla, takže ten nebudeme hlasovat. Návrh C2 -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To nebude, paní zpravodajko, možné, protože musíme předřadit hlasování o zpětvzetí toho pozměňovacího návrhu. To musíme hlasovat jako první ještě před legislativně technickými.

 

Poslankyně Helena Válková: Dobře. Takže budeme hlasovat jako první C1, stažení toho mého návrhu. Děkuji, pane místopředsedo, za upozornění.

Návrh CII, takže to je návrh CII.1 až CII.5 společně, protože tady je věcná souvislost. Konečně potom návrhy A. Čili byl-li by přijat B, hlasovali bychom A1 až A3, A4 ve znění C2, pokud by byl přijat, A5 až A54, A56 až A67, A72 až A81, a nebyl-li by přijat B, tak bychom hlasovali A1 až A3, A4 ve znění C2, pokud by byl tedy přijat, A5 až A81.

Pan ministr tady navrhl, abychom vyčlenili A46, to znamená, že bychom hlasovali A5 až A44, potom zvlášť A46 a pak A47 až A54. V tomto už se to nemění. Potom samozřejmě návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Hlásí se předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura k proceduře. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já myslím, že návrh pana ministra je úplně irelevantní, protože on nemá co navrhovat změnu procedury, není členem Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je reálný fakt. Čili jde o to, jestli si paní zpravodajka - v rozpravě to nepadlo.

 

Poslankyně Helena Válková: Já jsem se k tomu také vyjadřovala. Navrhuji ten bod A46 jako členka Poslanecké sněmovny hlasovat zvlášť.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, to je změna navržené procedury.

 

Poslankyně Helena Válková: To je změna v tomto bodě hlasovací procedury navržené garančním výborem, ústavněprávním výborem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Všichni rozuměli proceduře? Můžeme o této proceduře nechat hlasovat? (Z pravé strany sálu se ozývají protesty.) Ne? To je protinávrh. Takže nejdříve o protinávrhu a potom o návrhu. Respektuji stanovisko.

 

Nejdříve budeme hlasovat o tom posledním, to znamená o tom, že si osvojila paní zpravodajka návrh, který tady v rozpravě - a ona ho také potvrzovala v rozpravě - přednesl pan ministr Kněžínek, tedy to samostatné hlasování.

O tom rozhodneme v hlasování číslo 71. Ano? Zahájil jsem hlasování číslo 71 a ptám se, kdo je pro tuto změnu v navržené proceduře, samostatné hlasování jednoho bodu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 71, ze 188 přítomných pro 116, proti 49. Návrh byl přijat.

 

Teď budeme tedy hlasovat s touto změnou navrženou proceduru v hlasování číslo 72, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru se schválenou změnou. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 72, z přítomných 188 pro 146, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle této procedury. První návrh je stažení pozměňovacího návrhu. Ano, paní zpravodajko?

 

Poslankyně Helena Válková: Ano, navrhuji stáhnout pozměňovací návrh CI.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Předtím vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

Jakmile se ustálí počet přihlášených, zahájím hlasování číslo 73 o návrhu na stažení pozměňovacího návrhu.

Zahájil jsem hlasování číslo 73 a ptám se, kdo je pro to, aby byl tento pozměňovací návrh stažen. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 73, ze 177 přítomných 176 pro, proti nikdo. Návrh byl přijat. Budeme tedy považovat tento pozměňovací návrh za stažený.

 

Nyní druhý návrh - legislativně technické.

 

Poslankyně Helena Válková: Nyní načtené legislativně technické úpravy k těm třem bodům, k A55, k návrhu B a k návrhu C2. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP