(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana zpravodaje, který je určen pro prvé čtení, a to poslance Romana Kubíčka.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji panu předsedajícímu. Dámy a pánové, já bych si dovolil říci jenom pár slov. Dostáváme se ke změně zákona o pravomocích Nejvyššího kontrolního úřadu. Tento zákon byl již projednáván v 7. období a zákon prošel jednáním Poslanecké sněmovny. Byl schválen, byl postoupen k jednání v Senátu. Senát tento zákon shodil s určitými připomínkami.

Potom bych v rámci navržení sloučení rozpravy k tomu řekl pár slov a řekl, jak spolu ty jednotlivé tisky souvisí, abyste se mohli rozhodnout o tom, jak to bude pokračovat. Bude to asi velká práce především pro kontrolní výbor a pana ministra. Na plénu můžeme diskutovat o některých věcech, ale pokud tam nedojde k nějakému prolnutí těch jednotlivých tisků, tak bychom se asi neměli o čem bavit. Takže já budu pro tuto chvíli stručný.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Jestli chce pan zpravodaj navrhnout procedurální návrh, tak prosím, může.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji ještě jednou za slovo. Dal bych procedurální návrh na sloučení rozpravy k bodům 43, 44 a 45, a jedná se o sněmovní tisk 360, o sněmovní tisk 229 a o sněmovní tisk 230.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o sloučení rozpravy ke sněmovním tiskům 360, 229 a 230.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 149. Přihlášeno 178 poslankyň a poslanců, pro 144, proti 0. Návrh byl přijat.

 

Přečtu omluvu, kterou tady mám, pana ministra Dana Ťoka, který se omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

 

V tuto chvíli otevřeme bod číslo

 

44.
Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka,
Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 229/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 229/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů, poslanec Lukáš Černohorský. Prosím, máte slovo. Poprosím klid v jednacím sále. Děkuji.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Asi bych se v mnohém opakoval u toho, co říká zpravodaj nebo pan ministr. Ty návrhy jsou velice podobné. Cílem návrhu zákona je rozšířit omezený rozsah ústavních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten návrh novely Ústavy je současně doprovázen novelou zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, s tím, že dosavadní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu je v článku 97 odst. 1 omezena na kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Tato rámcově vymezená působnost je na základě článku 97 odst. 3 Ústavy rozpracována v zákoně č. 166/1993 Sb. Na základě stávající ústavní úpravy tedy může Nejvyšší kontrolní úřad provádět kontroly hospodaření jiných subjektů než státu včetně obcí, krajů jen v případě, kdy hospodaří se státním majetkem, včetně finančních prostředků. Pirátská úprava návrhu zákona vlastně umožňuje kontrolovat finanční prostředky, které jsou i ve správě statutárních měst, krajů a dalších organizací, jako je třeba Česká televize.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuj. Poprosím pana zpravodaje, pana poslance Romana Kubíčka, o krátké uvedení tohoto bodu.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Já nebudu zdržovat, vyžádám si slovo potom u toho otevřeného třetího tisku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Takže přistoupíme k dalšímu bodu.

 

45.
Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka,
Ivana Bartoše a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 230/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 230/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Lukáš Černohorský. Prosím, pane poslanče. Než vám dám slovo... opět poprosím Poslaneckou sněmovnu o klid. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji. Myslím, že už v tom předchozím příspěvku tady všechno padlo, takže dál už ho představovat nebudu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana zpravodaje, poslance Romana Kubíčka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Já děkuji za slovo. Nyní shrnu všechny tři tisky.

Já děkuji za slovo. Nyní shrnu všechny tři tisky.

Jak již tady bylo řečeno, do této doby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat hospodaření se státním majetkem a rozpočtem. V navrhované úpravě se to rozšiřuje na veřejné prostředky a prostředky z veřejných rozpočtů a dále z hospodaření právnických osob s většinovou účastí státu a územně správních celků. A v čem se liší ty dva tisky? Ony jsou velmi podobné. Když je budete číst, tak se v tom dá velice snadno ztratit.

První věc je rozšíření působnosti vlastně na typy měst. Pirátský návrh obsahuje rozšíření na takzvaná statutární města, která k 31. 12. 2018 byla v počtu 28, a návrh vlády je zaměřen na obce s rozšířenou územní pravomocí. Počet je 205, pokud se správně pamatuji. Tak to je jeden rozdíl.

Druhý rozdíl je, že pirátský návrh vlastně nějakou implementaci dává jednorázově, to znamená, že se dnem účinnosti začínáme, kdežto vládní návrh velmi rozumně počítá s průběžnou implementací tohoto zákona, a to tak, že v roce 2021 se kontroly rozšíří na kraje, v roce 2023 na ostatní obce a v roce 2025 na dobrovolné svazky obcí.

V čem se dále tento návrh liší, je v personálním obsazení, kde pirátský návrh rozšiřuje počet členů kolegia z 15 na 17 a současně s tím počet kontrolorů v rámci potřebnosti pro jednotlivé kontroly. S tímto vládní návrh nepočítá, což já ze své pozice předsedy kontrolního výboru považuji za chybu. Nicméně jsem již hovořil s panem ministrem a bude to předmětem další diskuse.

Dále zase oceňuji u vládního návrhu, že je tam provedena komplexní analýza kontrolní činnosti všech orgánů v rámci veškerých kontrol na území České republiky, a to jak kontrol z úrovně Nejvyššího kontrolního úřadu, krajských úřadů, regionů soudržnosti a tak dále, a tak dále, což nám předtím chybělo a bylo to velmi těžké v rámci toho rozhodování. Ta analýza je poměrně obsáhlá a zaslouží si určitě debatu minimálně na půdě kontrolního výboru, je součástí toho tisku 360.

Dále je tam významná úleva o vyjádření se ke kontrolnímu závěru, která je stejná v obou návrzích, a to je z 5 prodloužení na 15 dní a možnost jednotlivého vyjádření, a je tam udělána analýza duplicity kontrol. A dále o tom, abychom nekontrolovali kontroly na kontroly, které fungují.

Pochopitelně nechci tady předjímat, jestli je lepší zahrnout do té kontroly těch 205 obcí, nebo statutární města. Přizveme si i zástupce Senátu, který bude pověřen zpravodajováním tohoto tisku. A chceme velmi obšírnou debatou na půdě kontrolního výboru dosáhnout jasného konsenzu, abychom tady neprojednávali něco, co potom opět spadne pod stůl. Ale myslím si, že oba návrhy vycházely vstříc těm připomínkám, které byly v minulém období.

To je v tuto chvíli za mou osobu vše. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP