(17.50 hodin)
(pokračuje Grospič)

Já bych v této souvislosti chtěl říci za klub Komunistické strany Čech a Moravy, že my se na tuto věc díváme z dvojího pohledu. (Neustálý hluk v sále.) Na jedné straně vnímáme její nezbytnost z hlediska toho, že tento úřad bude zřízen a Česká republika už nemá v současné době dostatek prostoru tomu zabránit, a vnímáme, že je potřeba ji projednat na půdě Poslanecké sněmovny. Ale na druhé straně si myslíme, že jde o výrazný zásah do suverenity České republiky, do integrity orgánů činných v trestním řízení -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, já vás budu muset přerušit a požádat Poslaneckou sněmovnu o klid. Já vám děkuji, můžete pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. - do integrity České republiky a potažmo se bude dotýkat i celé řadě doprovodných předpisů. V současné době nebudeme bránit tomu, aby tato věc byla projednána příslušně ve výborech, ale kategoricky nesouhlasíme s tím, aby byla zkrácena lhůta k jeho projednání, protože si myslíme, že se jedná o věc velice závažnou, a zvlášť v momentu, kdy sami ještě nemáme vydiskutováno, jakou cestou se bude ubírat naše národní struktura státních zastupitelství.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další do obecné rozpravy mám přihlášku paní poslankyně Levové.

 

Než vám dám slovo, zapomněl jsem dát odhlasovat změnu zpravodaje z pana poslance Pavla Blažka na pana poslance Marka Výborného, takže bych o tom nechal hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro změnu zpravodaje? Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 145, přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 126. Návrh byl přijat.

 

Prosím, paní poslankyně Levová, máte slovo v obecné rozpravě.

 

Poslankyně Jana Levová: Děkuji za slovo. Já dávám návrh na zamítnutí, protože si myslím, že nepotřebujeme další orgán Evropské unie, který by byl nadřazený českému, a myslím si, že si naše věci dokážeme na našich státních zastupitelstvích a našich orgánech vyřešit sami. Takže dávám návrh na zamítnutí. (Potlesk v části sálu zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Návrh na zamítnutí. S faktickou poznámkou pan poslanec Dominik Feri. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, jdete trošku s křížkem po funuse, to už moc dobře nejde. Co ale jde, tak je, zaměřit se na to v ústavněprávním výboru, vymezit okruh věcí, na které to bude dopadat, a přijít s nějakou vlastní úpravou. Věřím, že na tom tam můžeme společně pracovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon, já jsem neslyšel - padl nějaký návrh, nebo to byl jen komentář? (Hlas: Faktická.) Nebyl, to byla faktická, pardon.

Já přečtu omluvu. Omlouvá se paní poslankyně Věra Kovářová od 17.45 do 19 hodin z důvodu jednání.

Jelikož není nikdo přihlášen v obecné rozpravě, končím obecnou rozpravu. Je zájem o závěrečná slova? Není zájem o závěrečná slova. Já zagonguji, pozvu poslance do sálu.

 

Máme tady návrh na zamítnutí, o kterém budeme hlasovat. Takže je tady návrh na zamítnutí tohoto bodu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 146, přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 71. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím.

 

Budeme hlasovat o přikázání jako garančnímu výboru výboru ústavněprávnímu.

Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 147, přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 142. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhuje přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Nevidím nikoho, takže konstatuji, že tento tisk byl přikázán pouze garančnímu výboru - výboru ústavněprávnímu.

 

Pardon, ještě budeme hlasovat o zkrácení lhůty na projednání ve výborech o 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 148, přihlášeno 177 poslankyň a poslanců, pro 66, proti 63. Návrh byl zamítnut. Děkuji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu...

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych měl procedurální návrh, protože budeme projednávat tři body, které spolu souvisejí.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane poslanče, tento návrh - jak otevřu obecnou rozpravu, tak dáte procedurální návrhy. Já o tom nechám hlasovat. (Souhlas.)

 

Dalším bodem je

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 360/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. (Trvalý hluk v sále.)

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám vám vládní návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Cílem toho návrhu, který poměrně úzce souvisí s následujícími body programu - předpokládá rozšíření kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu jednak na územní samosprávné celky, konkrétně v této variantě se navrhuje rozšíření kontrolní působnosti a pravomoci ve vztahu ke krajům a obcím s rozšířenou působností, a dále k právnickým osobám, ve kterých má stát nebo územně samosprávný celek majetkovou účast. Kromě toho -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane ministře, já vás opět musím přerušit, protože přestože se blíží 18. hodina, tak v jednacím sále je docela hodně rušno. Já bych poprosil, kdo nechce poslouchat a projednávat tento bod, ať řeší věci v předsálí. Takže znovu, poprosím vás všechny o klid. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Kromě toho by se působnost Nejvyššího kontrolního úřadu měla vztahovat i vůči právnickým osobám, které hospodaří s veřejnými prostředky, a ty jsou tím návrhem vyjmenovávány výčtově. Já nebudu uvádět všechny, ale uvedu příkladmo státní podnik, státní fond, státní příspěvková organizace, zdravotní pojišťovna, veřejná výzkumná instituce, Česká televize, Český rozhlas, ale také dobrovolné svazky obcí nebo příspěvkové organizace, které jsou zřízeny územně samosprávným celkem, dále školské právnické osoby atd.

Nutným předpokladem pro to, aby tento vládní návrh zákona mohl být přijat a uveden v život, je změna Ústavy České republiky. Tady předesílám, že vláda tuto změnu nepředložila, a to z toho důvodu, že již předtím zaujala kladné stanovisko k následujícímu bodu 44, který byl předložen Piráty a který tedy vytváří předpoklad pro to, aby tato právní úprava mohla být uvedena v život.

A já možná teď nebudu zbytečně to úvodní slovo protahovat, aby bylo možné učinit ten procedurální návrh. Takže pro tuto chvíli děkuji za pozornost. V kostce jsem uvedl základní rysy navržené právní úpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP