(15.40 hodin)
(pokračuje Michálek)

Dále se hlásím k pozměňovacímu návrhu sněmovní dokument číslo 2055. Ten odstraňuje mezeru v zákoně, kvůli které bylo možné zneužívat tzv. křížového vysílání zástupců, a tedy obcházet původní záměr zákona, kterým bylo zakázat poskytování plnění veřejným funkcionářům za jejich účast v dozorčích, kontrolních nebo řídících orgánech právnických osob, ve kterých stát, kraj, obec, městská část nebo městský obvod územně členěného statutárního města nebo městská část hlavního města Prahy disponovaly hlasovacími právy.

A dále se hlásím ke pozměňovacímu návrhu sněmovní dokument 2056, který doplňuje mezi veřejné funkcionáře prezidenta republiky, kterého platný zákon o střetu zájmů mezi veřejnými funkcionáři neuvádí, ačkoliv jde o veřejného funkcionáře bezpochyby nejvýznamnějšího.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní paní poslankyně Ivana Nevludová a připraví se pan poslanec Adamec. Tak, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je zaveden do systému pod číslem 2077. Tak jak už řekl můj kolega Pavel Jelínek, navrhujeme úplné odnětí jedné z odměn, které jsou v souběhu. A já jsem jeho návrh rozšířila ještě o městské části města Prahy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a jako poslední pan poslanec Ivan Adamec. Prosím.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové - protože jsem byl upozorněn legislativou, že je potřeba vystoupit ještě v podrobné rozpravě. Vzhledem k tomu, jak proběhla obecná rozprava, vzhledem k tomu, že my jako Občanská demokratická strana považujeme tento návrh zákona za neakceptovatelný, tak navrhuji zamítnout tento návrh zákona ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ano, váš návrh reflektujeme. Nyní do podrobné rozpravy nemám již další přihlášku, takže podrobnou rozpravu končím. Opět se táži na závěrečná slova. Takže pan zpravodaj Ivan Bartoš. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych chtěl všem poděkovat za plodnou rozpravu nad tímto návrhem. Jenom bych shrnul tuto podrobnou rozpravu pro záznam, nebo aby třeba nedošlo k nějakému omylu. Byly tedy načteny pozměňovací návrhy. Dělám to z toho důvodu, že na výboru pro veřejnou správu tyto návrhy nebyly přijaty, byly načteny zde. Byl to pozměňovací návrh tisk 1560 pana Jelínka, tři návrhy od pana Michálka za Piráty, 2054, 2055, 2056. Potom byl zde návrh opět od paní poslankyně Nevludové z SPD 2077 a poslední návrh v podrobné rozpravě šel od pana poslance Adamce z ODS a to byl návrh na zamítnutí. Takže toliko shrnutí podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu zpravodaji. A jelikož jsem nezaznamenal žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat teď ve druhém čtení, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. (Poslanec Michálek měl zájem vystoupit.) Dobře, nicméně s přednostním právem můžete vystoupit i po ukončení. Nechcete, dobře. Tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Otevřeme další tisk číslo

 

35.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 286/ - prvé čtení

Z pověření vlády původně měla uvést návrh ministryně financí Alena Schillerová, nicméně mám tady od premiéra Andreje Babiše dopis, že paní ministryni zastoupí paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. A já ji poprosím, aby se ujala slova. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedla vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Důvody předložení: Bylo potřeba pokrýt oblast rychle se rozšiřující tzv. sdílené ekonomiky v oblasti ubytování, což bude učiněno díky novému poplatku z pobytu, který nahradí stávající poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a z ubytovací kapacity. Nově bude možné zavést poplatek jakoukoliv obcí bez vazby na přítomnost lázní nebo na zvýšený turistický ruch. Poplatek bude možno vybírat za jakýkoliv krátkodobý úplatný pobyt bez ohledu na druh a určení místa, kde je poskytován, tedy vedle hotelů, motelů a penzionů taky v soukromých bytech a ateliérech. Maximální hranice pro výši poplatku se navrhuje na 21 korun, protože dneska to je v podstatě 16 korun a 5 korun, to znamená 21, takže tato hranice zůstala zachována, s tím, že od roku 2020 si budou moci obce navýšit tento poplatek až na 50 korun. Jde o reakci na skutečnost, že výše poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se neměnila více než 25 let. Přitom platí, že konkrétní výši poplatku do této maximální hranice vždy určí jednotlivá obec v obecně závazné vyhlášce. To znamená, že pokud obec bude chtít samozřejmě na svém území mít čilý cestovní ruch a zatím ho třeba tolik neměla, může samozřejmě svou vyhláškou stanovit i nulu. Je to opravdu na rozhodnutí konkrétní obce.

Provedení nezbytných dílčích změn v reakci na požadavky praxe, odstranění nejasností a tvrdostí, a to prostřednictvím přesnějšího vymezení osvobozených osob a úlev od poplatku ze psů, kdy budou nově osvobozeny všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na jejich zřizovatele, a stávající úleva pro osoby, jejichž jediným zdrojem příjmu byl starobní, vdovský a vdovecký nebo invalidní důchod, bude nahrazena úlevou pro všechny osoby starší 65 let a osvobozením osob, které jsou držiteli průkazu ZTP. Dosud byli osvobozeni pouze ZTP/P.

Zavedení protizneužívací klauzule u poplatků za užívání veřejného prostranství a u poplatků ze vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce byl skutečně odveden na charitativní účely, nikoliv pouhé prohlášení, že je na tyto účely určen.

Toliko k těm změnám, které nás vedly, protože tento pozměňovací návrh jsme připravili ve spolupráci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj i právě s ohledem na to, že se nám opravdu objevuje fenomén sdílené ekonomiky, a bylo potřeba na to reagovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Roman Onderka. Tak, pane poslanče, máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, paní ministryně nám řekla, proč vlastně dochází k tomuto pozměňovacímu návrhu. Je potřeba si uvědomit, že je to opravdu návrh, který nám upravuje zákon, který je historicky velmi zastaralý. A zastaralý nejen ve struktuře legislativy, ale zastaralý i s ohledem na dnešní dobu. Byla zde zmíněna sdílená ekonomika, Airbnb. Největší dopad má v Praze, v lázeňských městech, turistických destinacích. Těch větších, ale i v menších statutárních městech. Z tohoto pohledu považuji tento zákon za velmi důležitý.

Důležité také je, že nově zřízené poplatky budou moci řešit všechny obce v České republice, a to bez jakékoliv výjimky. Ta výše, která nám v té první fázi bude slučovat částku na 21 korun z těch dvou poplatků stávajících, to znamená 16 a 5 korun, tak do budoucna může být navýšena, nebo se předpokládá, že bude navýšena, na částku 50 korun.

A já již dneska eviduji pozměňovací návrhy od ctěných kolegů z pirátské strany o navýšení v některých destinacích, kde to ubytování je diametrálně dražší oproti ostatním obcím v České republice. Když se budeme bavit o zákonu z roku 1990, tak bezesporu to asi nebude jediná novela, těch pozměňovacích návrhů bude vícero. Eviduji další pozměňovací návrhy, které uvažují o řešení výběru poplatků pomocí jednoho správce, který by mohl být nějakým elektronickým portálem. Ono vše se nějakým způsobem vyvíjí a v 21. století opravdu je nutné hledat řešení. Ale samozřejmě nesmí být nějakým způsobem popřena právní vymahatelnost následně těch poplatků při jejich neplacení, tzn. poplatník a správce musí být jasné a srozumitelné veličiny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP