(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přeji hezké odpoledne, také váženým členům vlády, nebo jednomu členu vlády. Zahajuji odpolední jednání 26. schůze Poslanecké sněmovny, a než začneme projednávat další body dle schváleného pořadu schůze, tak požádám předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly před polední přestávkou. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Předseda volební komise je připraven a je smutný, řeknu s nadsázkou, bohužel, většina těch volebních bodů byla dnes, v uvozovkách tedy, neúspěšná, protože se nám nepodařilo zvolit kandidáty ani v těch druhých kolech. Nyní podrobně jednotlivé volební body.

 

166.
Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

První a vlastně jediný bod byl úspěšný. Byla to volba vedoucího stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy. Byla to tedy náhrada pana poslance Petra Dolínka za Bohuslava Sobotku. U této volby bylo vydáno i odevzdáno 172 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení bylo 87 a Petr Dolínek získal 107 hlasů, takže konstatuji, že byl zvolen vedoucím stálé delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy.

A bohužel, jak jsem avizoval, ty ostatní volby byly neúspěšné.

 

167.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Dozorčí rada SFDI, Státního fondu dopravní infrastruktury, vydáno 173 hlasovacích lístků, odevzdáno o jeden méně, 172, jeden nebyl odevzdán, i tady ale kvorum bylo 87, Libor Joukl získal 67 hlasů a Miloslava Pošvářová 43. Nikdo nebyl zvolen, volba končí.

 

Další bod.

 

168.
Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Návrh na jmenování člena pro rozhlasové a televizní vysílání, takzvané velké mediální rady, vydáno i odevzdáno 173 hlasovacích lístků, kvorum 87. Vadim Petrov získal 83 hlasů, Milada Richterová 65 hlasů. Takže ani tato volba nebyla úspěšná, nebyl zvolen nikdo a volba končí.

 

169.
Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Člen Kontrolní rady Grantové agentury České republiky, vydáno i odevzdáno 173 hlasovacích lístků, kvorum 87. Robert Čep získal 20 hlasů, Hana Vykopalová 82 hlasy. Ani tady nikdo nebyl zvolen a volba končí.

Poslední volba, to byla volba, návrh Sněmovny směrem k Senátu.

 

170.
Návrh Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů
na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

U této volby bylo vydáno i odevzdáno 173 hlasovacích lístků, kvorum nutné pro zvolení bylo tedy 87. Výsledky jsou následující: Zdeněk Bárta 84, Lukáš Jelínek 80, Pavel Kugler 32, Jiří Padevět 50, Mikuláš Pešta 35 hlasů. Ani tady tedy nikdo nebyl zvolen a Sněmovna bude do Senátu zasílat dopis, že tedy jsme zatím nikoho nevybrali.

A nyní, kolegyně a kolegové, po rychlé poradě volební komise navrhujeme novou lhůtu, aby se nic neprodlužovalo. Návrh je takový, že na tu takzvanou velkou mediální radu, RRTV, dále na Ústav pro studium totalitních režimů a na SFDI vyhlašuji lhůtu pro nové návrhy do středy 13. února do 12 hodin. Zvolili jsme to tak, že ta středa je ve variabilním týdnu, to znamená, na klubech byste mohli projednat nové nominace v úterý, ve středu by je projednala volební komise. Pouze tady upozorňuji, že jsou to volby takzvané externí, to znamená, mezi komisí a volbou je deset dnů, takže samotná volba by pak proběhla až v prvním týdnu té březnové schůze, dřív to bohužel nejsme schopni realizovat.

A ještě důležitá doplňující informace. V Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se další volné místo uvolní 6. března, takže my za komisi navrhujeme vypsat tu lhůtu na 13. únor už rovnou na dva členy, budou se tam tedy nově volit - budeme navrhovat kandidáty na dva členy této rady.

To je ode mě vše. Ještě jednou zopakuji tu informaci: Nová lhůta do 13. února do 12 hodin. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já nyní přečtu dvě omluvy. Předseda zahraničního výboru, poslanec Lubomír Zaorálek, se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Paní poslankyně Jana Černochová se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne, a to ze zdravotních důvodů.

 

Nyní tedy přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Je to

 

23.
Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové,
Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 273/ - druhé čtení

Jenom upozorňuji, že tento tisk byl na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny přerušen. Takže nyní tedy prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já věřím, že už všichni o tomto návrhu, který se předkládá ve druhém čtení, všechno slyšeli a že budeme pokračovat v dané rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 273/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Ivan Bartoš a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil podle § 93 odst. 1. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobré odpoledne. Podobně jako moje předřečnice tedy znovu zopakuji. Výbor pro veřejnou správu projednal tento návrh zákona na své 14. schůzi. Myslím, že z 6 pozměňovacích návrhů na výboru nebyl schválen žádný. Proto výbor doporučuje tento tisk Poslanecké sněmovně ke schválení v původním znění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Obecná rozprava byla přerušená, takže budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Jako prvního mám pana poslance Pavla Jelínka. Nyní mi tam naskočil s faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Adamec, takže ten se připraví následně. (Reakce na dění u řečnického pultu:) Ne, prosím, pane poslanče, klidně vystupte.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, v jednom popisu voleb se hovoří, že volby jsou hlavním mechanismem demokracie, kterým občané vybírají vládnoucí politiky a podílejí se tím na chodu země. Občané delegují svého zástupce a předávají mu některé své pravomoci, vybírají je při hlasování. Vítěz voleb, většinou jím je zvolená nadpoloviční většina, získá právo rozhodovat o zásadních věcech dotýkajících se všech obyvatel. Jak vyplývá z tohoto popisu, občané vybírají své zástupce v osobě kandidáta. Nevybírají členy týmu daného kandidáta. Jenže v důsledku kumulací funkcí dochází k předávání výkonu funkce svým spolupracovníkům, a tím k degradaci voleb na pouhou možnost volby strany či hnutí, nikoliv konkrétních kandidátů a osob.

Jelikož SPD prosazuje přímou demokracii s osobní odpovědností, kterou s kumulací funkcí nelze opravdu slučovat, navrhujeme pozměňovací návrh ke změně zákona, který je v systému pod číslem 1567. Vycházíme z potřeby řešit problematiku komplexně. Částečné řešení problémů navrhované v předkládaném návrhu zákona, tisku 273, pouze zjemňuje nekorektnost chování politiků k výsledkům voleb. V předkládaném pozměňovacím návrhu vloženém v systému navrhujeme nevyplácet uvolněným zastupitelům při souběhu funkcí s poslaneckým nebo senátorským mandátem či členstvím ve vládě žádnou odměnu za komunální funkci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP