(16.10 hodin)

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v minulém týdnu jste se vyjádřil, že pana brigádního generála Karla Řehku čeká kázeňský trest za jeho vyjádření na osobním profilu na Facebooku. Ráda bych vyjádřila zásadní nesouhlas s tímto postupem. Nikdo, ani vojáci nesmí být trestáni za vyjádření svého osobního a občanského postoje. Nejsou k tomu vázáni ani Ústavou ani vojenskou přísahou.

Pan generál Řehka slouží České republice a respektuje politická rozhodnutí o nasazení naší armády v zahraničí. Na základě těchto rozhodnutí se zúčastnil několika zahraničních misí. Jsem přesvědčená, že své povinnosti vojáka více jak plní, a podle mě je splnil i ve chvíli, kdy se na svém profilu zastal všech vojáků, kteří jsou v Afghánistánu a zajišťují tak i naši bezpečnost.

Ráda bych se vás, pane ministře, zeptala, zda opravdu hodláte kázeňsky trestat pana generála Řehku za jeho osobní a občanský postoj. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, začnu trošku šířeji z hlediska řekněme nastavené legislativy.

Řízení o uložení kázeňského trestu vojákovi z povolání je upraveno v zákoně o vojácích z povolání. Jednotlivé kázeňské řízení potom upravuje i základní řád ozbrojených sil České republiky a podpůrně procesně samozřejmě správní řád. Jednotlivé druhy trestů jsou rovněž uvedeny v zákoně o vojácích z povolání.

Otázka případného kázeňského provinění generála Řehky bude předmětem řízení, které však dosud nebylo zahájeno, a to, že pan generál Řehka je mimo území České republiky. Jak jsem dříve uvedl, tuto záležitost jsem projednal s náčelníkem Generálního štábu generálem Opatou a ten mě o tomto kázeňském řízení samozřejmě informoval. Kázeňsky pode mne generál Řehka nespadá a případné kázeňské řízení bude vést náčelník Generálního štábu. V současné době předjímat výsledek kázeňského řízení je opravdu předčasné, a to z jednoho důvodu, protože vůbec nemusí být zjištěno, zdali se nějakého provinění dopustil a pokud ano, tak jak bylo závažné, anebo ne. V této souvislosti se mě ptáte sice dobře, ale je to legitimní postup podle správního řádu, který je v kompetenci generála Opaty.

Věřte, že všichni vojáci napjatě sledují politické komentáře. Řada z nich by chtěla vyjádřit svůj názor, ale jako profesionálové znají svoji pozici a mimo jiné si uvědomují, že dobrovolným vstupem do armády se zavázali být podle litery zákona apolitičtí, striktně apolitičtí. Veškeré své úsilí tedy směřují a směřujeme k plnění úkolů a jasně vymezených cílů.

Já osobně každý den hájím armádu jako pilíře a garanta obrany a bezpečí našich občanů a nechci jakkoliv dopustit, aby se vůči činnosti vojáků, kteří dostali jasný mandát, kdokoliv vymezoval. Ale potřebují k tomu naši vojáci klid, aby nepodnikali nepromyšlené a sólo akce, které k našemu společnému úsilí, a zvláště za současné situace, nepomáhají, pouze jitří tuto nechtěnou diskusi.

Já osobně, když mám slovo, si velice vážím práce, kterou odvádí generál Řehka pro ozbrojené síly i celou Českou republiku, a věřím, že jakožto perspektivní generál bude mít šanci ještě celou řadu věcí dokázat.

Ještě co se týče armády, tak tam jsou jasně vymezená pravidla, která musíme dodržovat a dělat maximum pro splnění všech úkolů. Z tohoto místa ještě chci za profesionálně odvedenou práci všem vojákům poděkovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pane ministře. Je zájem o doplňující otázku? Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Pane ministře, vy dobře víte, že dnešní diskuse vyplynula z vaší reakce na interpelaci pana kolegy Luzara, komunisty Luzara. Já jsem přesvědčená, že vy jste se našich vojáků nezastal dostatečně, že jste se jich nezastal dostatečně ani ve chvíli, kdy vlastně jejich službu zpochybnil kolega Zaorálek, a že nestojíte za našimi vojáky. Samozřejmě, oni musí být apolitičtí, to ještě neznamená, že občansky lhostejní. A vaší rolí je stát za nimi a podporovat je v jejich těžkých situacích a misích, protože oni opravdu pokládají životy za nás. Tohle je vaše role.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Děkuji. Takže tato slova musím opravdu důrazně odmítnout. Já při každém nejen mediálním, ale při každém vyjádření stojím za svými vojáky, vážím si jejich práce a podporuji ji. Nedopustím zpochybňování jejich činnosti ať už na území České republiky, nebo v zahraničních misích, kde dostali jasný mandát, jasně vymezený mandát od politiků. A diskuse k tomuto mandátu proběhla v měsíci červnu, jestli se nemýlím.

Co se týče případného kázeňského řízení, tak o tomto po projednání, které nastalo ještě den dopředu, kdy generál Opata tohle projednal telefonicky s generálem Řehkou, mě o tom informoval, protože generál Řehka je jasně podřízen generálovi Opatovi. O tom jsem byl vyrozuměn, že bude probíhat, jak jsem říkal, kázeňské řízení, a já nechci předjímat výsledek kázeňského řízení ani případné provinění komentovat, protože jak jsem říkal, jedná se o legitimní správní proces. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další interpelaci přednese pan poslanec Marian Jurečka na paní ministryni Martu Novákovou. Připraví se paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, vládo, dovolte mi přednést interpelaci ve věci, která se týká dostatečné finanční zákonné rezervy, kterou by měly plnit těžební společnosti v České republice dle zákona, a to jak na budoucí rekultivace svých území, kde dobývají především uhlí, ať už hnědé, nebo černé uhlí, a zároveň také povinnost, aby plnily fond, kterým mají případně krýt rizika, která mohou vzniknout kdykoliv v průběhu těžby, ať už se jedná třeba o znečištění povrchových, či spodních vod apod.

Chtěl bych se vás, paní ministryně, zeptat, zdali je dostatečný dozor ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, potažmo Českého báňského úřadu vůči těmto společnostem, zdali tuto zákonnou povinnost plní v plné výši, zdali nám nehrozí podobné riziko, jako se objevilo v případě OKD, kdy se ukázaly ty částky, které byly vyčleněny na následné rekultivace a omezení důlní činnosti, zdali tyto částky byly dostatečné, tak jestli tedy ty rezervy jsou plněny, jsou plněny podle zákona, a to jak v obou dvou případech, které jsem tady zmiňoval, a zdali s ohledem třeba i na vývoj nákladů těch rekultivací si neděláte analýzu, že by případně zákon měl nějakým způsobem výši těchto povinných rezerv redefinovat, aby potom stát nebyl v situaci, kdy výrazně větší náklady na sanaci těchto děl nese stát, potažmo daňový poplatník, ze státního rozpočtu.

Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci. Vážený pane poslanče, k vašemu dotazu ve věci povinností firem, které těží hnědé uhlí, plnit zákonnou finanční rezervu, bych ráda uvedla, že Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo vládě souhrnnou zprávu o stavu hornictví jako podklad pro přípravu novely horního zákona, ve které se podrobně zabývá právě stavem naplňování povinností těžebních organizací, vytváření finanční rezervy na sanace a rekultivace a na důlní škody. Tento materiál vláda projednala 17. října. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP