(13.20 hodin)

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, já bych nejdřív rád podpořil na rozdíl od předřečníka tu složitě vyjednanou novinářskou výjimku, která tam je jako jeden z pozměňovacích návrhů, a pak bych se chtěl vyjádřit ještě k jednomu pozměňovacímu návrhu. Ještě jednou bych vás rád požádal o podporu pozměňovacího návrhu E, snížení věku pro souhlas se zpracováním osobních údajů na internetu na 13 let. Mám informace, že by jeho neschválení mohlo poškodit podnikatelské prostředí v České republice a vést k přesunu sídel některých společností, které přinášejí množství daňových odvodů do státního rozpočtu. Připomínám, že pozměňovací návrh podpořili například zástupci Svazu průmyslu a dopravy, Národního centra bezpečnějšího internetu nebo České rady dětí a mládeže zastupující téměř všechny významné mládežnické organizace. Snížená věková hranice stanovená tímto pozměňovacím návrhem bude platit v nejvíce zemích Evropské unie. Například se jedná o Irsko, Dánsko, Estonsko, Belgii, Finsko, Švédsko, Lotyšsko, Španělsko, Portugalsko, Velkou Británii, nebo i dokonce konzervativní Polsko. Podrobně jsem vše prezentoval během druhého čtení a lze danou argumentaci nalézt i na stránce piratskelisty.cz.

Znovu vás proto tímto žádám o podporu pozměňovacího návrhu E, aby se Česká republika mohla stát ekonomickým tygrem Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A jako další je přihlášena do rozpravy paní poslankyně Valachová, kterou tu ovšem nevidím, takže ji posuneme. A prosím pana poslance Michálka. Máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené dámy, vážení pánové, chtěl jsem poděkovat Ministerstvu vnitra i kolegyni Valachové, se kterou jsme konzultovali můj pozměňovací návrh, který je ve sněmovním tisku 138 pod písmenem J, že Ministerstvo vnitra k němu dá neutrální stanovisko. Je to návrh, který upravuje Úřad pro ochranu osobních údajů tak, aby měl působnost nejenom v oblasti toho práva na ochranu osobních údajů, ale i ohledně práva na informace, které je často v kolizi s tímto právem, a z hlediska systémové úpravy je logičtější, aby se to vyřešilo na jednom místě na tom jednom úřadu, než se to eskaluje k soudům, které jsou tímto způsobem zbytečně zatěžovány. K tomuto návrhu J výbor nepřijal stanovisko, to znamená, není tam překážka tomu, abychom to teď na jednání Poslanecké sněmovny mohli podpořit. A já věřím, že to pomůže systémovější úpravě Úřadu pro ochranu osobních údajů i práva na informace.

Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Poprosím sněmovnu, aby v těch probíhajících jednáních tady byli poněkud tišší. A prosím paní poslankyni Valachovou. Máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, dovolte mi se jenom krátce vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který si klade za cíl řekněme spojit na jednom místě právo na informace a také ochranu soukromí. Je to pozměňovací návrh Jakuba Michálka. Chtěla bych jenom z profesního hlediska i ze své profesní zkušenosti pohybu a působení na různých pozicích ve veřejné správě víc jak 15 let tento návrh podpořit. Toto spojení těchto dvou práv, práva na informace a práva na soukromí, v jednom místě z hlediska ochrany koneckonců opakovaně doporučoval ve svých stanoviscích svého času i doktor Otakar Motejl, první český veřejný ochránce práv. A je bezpochybné, že se jedná o správný systémový přístup. Chtěla bych také upozornit, že pozměňovací návrh Jakuba Michálka počítá s dostatečnou mírou času přípravy dané instituce na tuto změnu a je podle mého soudu realizovatelný v čase.

Nakonec jenom drobná poznámka. Víte, že zejména obce a kraje - vidím tady, vážený pane předsedající, vaším prostřednictvím Janu Vildumetzovou jako šéfku Asociace krajů. Bezpochyby i ona potvrdila, jaké problémy někdy vznikají při interpretaci práva na informace. Můj osobní názor je, že mít sjednocenou metodickou a přezkumnou činnost na jednom místě prospěje oběma právům, právu na soukromí i právu na informace, a celkově by to zkultivovalo a zlepšilo prostředí ve veřejné správě.

Děkuji vám za pozornost a doporučuji vám tento pozměňovací návrh i za sebe k podpoře s tím, že já sama ho samozřejmě podpořím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Tím jsme vyčerpali řečníky přihlášené písemně. A nyní prosím pana poslance Bendu, poté pan poslanec Profant. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, už tu nebudu dlouho zdržovat, abychom pokud možno stihli to hlasování. Snad jenom krátkou poznámku k tomu, co tady na začátku řekl pan poslanec Pávek. Ač s ním věcně souhlasím v hodnocení toho, jakým mnohdy nešťastným způsobem se za naše resorty vyjednává v Bruselu a jakým způsobem nedokážeme prosazovat své zájmy, ač s ním věcně souhlasím, že nařízení o obecné ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, je strašlivé, nesmyslné, tak si myslím, že zrovna případ tohoto zákona to úplně není. Tento zákon opravdu pro Českou republiku upravuje jenom výjimky, které můžeme učinit a které, neučiníme-li, a tam bych byl rád, aby toto bylo jasné, neučiníme-li, tak platí obecné nařízení a ty osoby, pro které jsme výjimky neudělali, mohou být pokutovány, ať už se jedná o veřejné subjekty, nebo o celou řadu soukromých subjektů. Takže je správné, abychom výjimky učinili. A teď se můžeme přít a hádat o tom, jestli jsme je udělali už dostatečně široce. A o tom bude většina hlasování, které budeme dneska absolvovat. To je první poznámka k návrhu zákona.

Druhá poznámka. Pan ministr tady řekl, že se vláda rozhodla pro jinou strukturu úřadu, než je doposud. Já navrhuji a navrhoval jsem, a budeme o tom v jednom z návrhů také hlasovat, abychom zachovali dosavadní strukturu Úřadu na ochranu osobních údajů jako nemonokratického úřadu, a myslím si, že je to správně, a pokládám za velmi nešťastné, když se současně tak zásadně mění kompetence a mění struktura.

A poslední, co jsem chtěl říct v této chvíli, je uvedení dvou legislativně technických upozornění. Pak budu mít ještě jedno upozornění k proceduře, ale to myslím, že stačí, když přednesu, až budu přednášet proceduru.

První návrh legislativně technické úpravy upozorňuje na to, že... v návrhu ústavně právního výboru uvedeném pod písmenem A.C v případě jeho přijetí navrhuji tuto legislativně technickou změnu. V § 6 odst. 2 písm. f) se text "a), b) a e)" nahrazuje textem "a) až e)".

Stručně odůvodním, protože se jedná o trošku jakoby složitější legislativně technickou změnu, ale myslím, že opravdu správnou a odpovídající vůli výboru tak, jak byla. Navrhovaná legislativně technická úprava odpovídá cílům pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru pod písmenem A.C, který upravuje výjimky z práv subjektu údajů ve vyjmenovaných situacích, a zároveň odpovídá i cílům vládního návrhu zákona. V důsledku pozměňovacího návrhu A.C, návrhu ústavněprávního výboru a výboru pro veřejnou správu, rozšíření výjimky pro soukromoprávní správce podle čl. 23 odst. 1 písm. i) a j) - došlo k navázání možnosti výjimek z GDPR pouze na chráněný zájem podle § 6 odst. 2. Záležitosti, které jsou předmětem kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, byly zahrnuty v původním ustanovení § 11 odst. 1 písm. c), které však nebylo do nového znění § 11 zapracováno. Je proto navrhována následná úprava ustanovení § 6 odst. 2, kde dojde k požadovanému a původně předkladatelem zamýšlenému cíli, tedy umožnění dohledové, kontrolní nebo regulační funkce spojené s výkonem veřejné moci v případech uvedených v písmenech a) až e), nikoli pouze v případech a), b) a e).

Druhý legislativně technický návrh, který dávám, který je opravdu jenom čistě technickým. Pod písmenem A.D v usnesení ústavněprávního výboru novém § 16 máte zvláštní chybičku, že v písmenu j), protože se to týká novinářské výjimky, tak tam bylo vloženo slovo "textování", ale z logiky věci tam má být "testování". Takže v písmenu j) navrhuji opravit textování na testování. Není to věcná změna. Vzniklo to opravdu jenom tím, kde se to zpracovávalo.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP