(12.00 hodin)

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Pozměňovací návrh J3 jako celek pana kolegy Farského, kterým se odstraňuje vstupní zábrana v podobě maximální výše dluhů 2,2 mil. Kč. Stanovisko ústavněprávního výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom pro pořádek - jsme u návrhu J3.

 

Poslanec Jan Chvojka: J3 pan kolega Farský.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Pan ministr? (Stanovisko souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 86, přihlášeno 177 poslanců, pro 130, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. Předposlední hlasování o bodu A, což je souhrn pozměňovacích návrhů doporučených ústavněprávním výborem pro druhé čtení jako celek, ve znění přijatých změn. Stanovisko výboru - doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr? (Stanovisko souhlasné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 87, přihlášeno 177 poslanců, pro 164, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji. A nyní, pokud se nepletu, legislativa nic neříká ani kolegové, tak opravdu už jen hlasování o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nepletete se. Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 71, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

 

Poslanec Jan Chvojka: Ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr, předpokládám, také doporučuje. (Ano.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 88, přihlášeno 177 poslanců, pro 154, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (Potlesk.)

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

 

Než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, tak vás seznámím s omluvami, které mezitím přišly. Pan poslanec David Kasal se omlouvá z dnešního jednání od 12 hodin ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Miroslava Němcová se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny dnes od 11.30 do konce jednacího dne a pan poslanec Julius Špičák se omlouvá z dnešního jednání v době mezi 12. a 14. hodinou z pracovních důvodů.

 

Zahajuji projednávání

 

114.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb.,
o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 132/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zaujal místo místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček a zpravodajka garančního výboru paní poslankyně Kateřina Valachová. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 132/3, který byl doručen dne 3. října. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 132/4.

Táži se pana navrhovatele, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Takže pan ministr má slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych jenom velmi stručně zrekapituloval, jaké jsou cíle tohoto návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní službě a některé související zákony.

Konkrétně: 1. Změna úpravy výběrových řízení a otevření výběrových řízení na jednotlivé kategorie představených širšímu okruhu osob. 2. Úpravy systému služebního hodnocení. 3. Možnost odvolání představených i v případě dosažení dostačujících výsledků služebního hodnocení. 4. Omezení počtu oborů státní služby pro služební místo státního zaměstnance. 5. Povinnost vykonat úřednickou zkoušku při změně oboru služby. 6. Možnost rychlejšího platového postupu státních zaměstnanců. 7. Vyloučení možnosti státního zaměstnance odmítnout plnění služebních úkolů v případě, že služební úkol spadá do působnosti organizačního útvaru, do kterého je státní zaměstnanec zařazen.

Návrh zákona samozřejmě také obsahuje změny legislativně technické povahy, drobné terminologické úpravy a zohledňuje změny provedené v jiných právních předpisech.

Chtěl bych říci vzhledem k tomu, že jsme ve třetím čtení, že za Ministerstvo vnitra souhlasím s pozměňovacími návrhy, které jsou označené písmeny B, C, D, F a E8. Tyto návrhy jsou podle mého názoru v souladu s koncepcí vládního návrhu zákona, když mj. dále rozšiřují možnosti zařazování státních zaměstnanců na jiná vhodná služební místa bez konání výběrových řízení a zjednodušují obsazování volných služebních míst, na nichž státní zaměstnanci dočasně nevykonávají státní službu.

Co podpořit nemůžeme jako Ministerstvo vnitra, jsou pozměňovací návrhy paní poslankyně Kovářové, které jsou označené písmenem A. Dle mého názoru nejsou zcela koncepční a do jisté míry odporují dosavadním principům státní služby. Rovněž nemohu podpořit ani pozměňovací návrhy pana poslance Výborného, které jsou označené písmeny E1 až E7, E9 až E12, které jsou dle mého v rozporu s koncepcí vládního návrhu zákona, zejména s opatřeními směřujícími k vyšší efektivitě fungování státní služby, a to s ohledem na skutečnost, že obsahují návrat k platné úpravě vyhlašování druhých kol výběrových řízení na služební místa představených a rovněž částečný návrat ke způsobu provádění služebního hodnocení.

Tolik úvodem. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. A v tuto chvíli otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Martin Kupka, ale dám slovo nejprve paní zpravodajce. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, kolegové, kolegyně, vážená vládo, jenom si dovoluji načíst pozměňovací návrh, kterým by bylo umožněno posunout účinnost služebního zákona a připravit se tak na možnou situaci, pokud by Senát vrátil zákon o státní službě Sněmovně zpět a nestihli bychom nyní předpokládanou účinnost návrhu zákona od 1. ledna 2019. Dovolte mi tedy, abych v souladu s procedurou a v souladu s ustanovením § 95 odst. 2 jednacího řádu navrhla následující změnu:

V části třetí článek IV zní: Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Nyní stručné odůvodnění: Ustanovení o nabytí účinnosti zákona se navrhuje upravit tak, aby mohlo pružně reagovat na pokračující legislativní proces. Pokud by byl zákon vyhlášen ve Sbírce zákonů ještě v průběhu prosince roku 2018, nedošlo by ke změně a návrh by nabyl účinnosti podle plánu, tedy 1. ledna 2019. V případě vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů až v průběhu příštího roku pak bude zajištěno, aby zákon nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce, což je nezbytné pro jeho bezproblémovou aplikaci zejména ve vztahu k běžné personální praxi, kdy především informační systém pro personalistiku je navázán na začátek měsíce.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak děkuji. Návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 132/3, který byl doručen dne 3. října 2018. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 132/4. A nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ministr Hamáček sděluje, že už mluvil.) Dobře. Takže já otevírám rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Martin Kupka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane premiére, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já už jsem se jak v prvním, tak ve druhém čtení přikláněl k tomu, aby se celý návrh vrátil zpět k přepracování. My jsme už při projednávání toho prvotního zákona o státní službě upozorňovali na celou řadu vážných problémů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP