(18.30 hodin)
(pokračuje Levová)

Navrhuji proto pro účely oddlužení navýšit hranici, do které dlužníkovi zůstává 1/3 čistého příjmu, na trojnásobek, tedy aktuálně na částku 28 014 korun čistého. Ve spojení se základní nezabavitelnou částkou tak bude dlužník motivován zvýšit svůj čistý příjem až do výše 34 039,33, případně ještě více, pokud vyživuje další osoby.

Z výše uvedených důvodů navrhuji možnost oddlužení ve třech letech zrušit a namísto ní nabídnout dlužníkům zvýšení hranice, nad kterou se čistá mzda sráží bez omezení. Předem děkuji za podporu mého návrhu a děkuji za pozornost. Přihlásím se ještě v podrobné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. To byla paní poslankyně Jana Levová. A já se nyní rozhlédnu po sále, protože to byla poslední přihláška do obecné rozpravy. Žádného dalšího zájemce nevidím. Já tedy tímto končím obecnou rozpravu a táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Nejdřív se tedy dotáži předkladatele, pana ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, jestli má zájem. Máte zájem, tak prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Já jenom velmi krátce poděkuji za debatu, která tady proběhla. Poděkuji za píli, kterou poslanci a poslankyně věnovali tomuto návrhu, a pevně věřím, že bude jeho projednávání úspěšně dokončeno. Toť vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a zpravodaj nemá zájem. Takže já tedy přečtu jednu omluvu, která mi tady přistála na stole. Takže mezi 18.20 a 23.45 se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Vlastimil Válek.

Nyní tedy přistoupíme k tomu, že zahájím podrobnou rozpravu. Jenom připomenu, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako prvního s přednostním právem do obecné rozpravy mám přihlášeného pana poslance Chvojku, připraví se následně pan poslanec Jan Bauer. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jsem v podstatě svůj pozměňovací návrh představil v rámci obecné rozpravy. Jde o sněmovní dokument číslo 1388. A jak jsem říkal, obsahem tohoto pozměňovacího návrhu jsou technické změny zákona o soudech a soudcích v souvislosti s plánovaným zavedením přidělování insolvenčních věcí na soudech náhodným výběrem pomocí takzvaného generátoru přidělování, tak aby byla vyloučena možnost ovlivňování přidělování těchto věcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy vyzývám pana poslance Jana Bauera a připraví se pan poslanec Dominik Feri.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se tímto chci přihlásit ke sněmovnímu dokumentu číslo 1375, který se týká dokumentu 71/5, což je usnesení ústavněprávního výboru. Jedná se o definici nepoctivého záměru. Chtěl bych moc poprosit pana ministra, protože mám i relativně pozitivní odezvu od příslušného ministerstva, že to je návrh hodný diskuze, případně i podpory.

Navrhovaná změna čerpá mimo jiné z novelizovaného slovenského insolvenčního zákona, který podobný demonstrativní výčet obsahuje. Navrhovaný výčet kromě toho odráží ustálenou judikaturu ohledně posuzování nepoctivého záměru dlužníka. Nepoctivý záměr dlužníka má rozhodný význam pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení a pro případné následné zrušení oddlužení, aniž by bylo již ze zákona dostatečně zřejmé, jaké chování lze alespoň příkladmo považovat za nepoctivé. Z toho důvodu by měl být tento pojem již v zákoně alespoň demonstrativním výčtem specifikován tak, aby se zvýšila právní jistota všech zainteresovaných stran a aby vůči dlužníkovi mohl takový výčet působit dostatečně preventivně.

Tolik můj pozměňovací návrh. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a dalšího v pořadí vyzývám pana poslance Dominika Feriho, aby se vyjádřil, a připraví se pan poslanec Marek Výborný. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych se přihlásil k pozměňovacím návrhům, které najdete jako sněmovní dokument 1363, 1380 a 1413, které jsem odůvodnil v obecné rozpravě a samozřejmě obsahují písemné odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Nyní požádám o vystoupení pana poslance Marka Výborného a připraví se paní poslankyně Zuzana Ožanová. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji, pane místopředsedo. Naprostá většina, asi 18 nebo 20 pozměňovacích návrhů, je obsažena v tom komplexním pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru. Já bych se chtěl přihlásit k těm dvěma samostatným. První je pod číslem 1367. Sněmovní tisk (dokument) byl mnou zdůvodněn v obecné rozpravě. Ten druhý pozměňovací návrh, Marka Výborného a Petra Sadovského, se týká už zmiňovaného navýšení toho hraničního limitu na 60 %. Je to sněmovní tisk číslo 1366. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy paní poslankyně Zuzana Ožanová a připraví se pan poslanec Marek Benda.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Přihlašuji se k pozměňovacím návrhům 1389 a 1390, které jsem odůvodnila v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Marek Benda a připraví se paní poslankyně Jana Levová. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, s dovolením bych se přihlásil ke sněmovnímu dokumentu 1410, což je můj pozměňovací návrh, který směřuje k tomu, aby za splnění všech dalších podmínek nezbytných pro fungování insolvenčního správce a za jasně vymezeného střetu zájmů se mohl stát insolvenčním správcem i exekutor.

A dále bych se přihlásil k dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod jménem pana kolegy Blažka, který mě ale požádal, abych to vzal v tuto chvíli za něj, a to je sněmovní tisk (dokument) pod kódem 1376, který se týká toho, co jsem odůvodňoval už v obecné rozpravě, to znamená, že by se ony zmírněné podmínky měly vztahovat jenom na staré dluhy. Dále 1377, který se týká diskuze o tom, jaké podmínky mohou být stanoveny k vyhlášce o vybavení insolvenčních správců a jejich kanceláří a v jaké podobě musí být zaměstnanci. Jestli to musí být jenom zaměstnanci, nebo též společníci.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní tedy požádám o vystoupení paní poslankyni Janu Levovou a jako poslední se pak připraví paní poslankyně Kateřina Valachová. Máte slovo.

 

Poslankyně Jana Levová: Děkuji za slovo. Dovolte mi načíst svůj písemný pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 71/0 ve znění usnesení ÚPV, který je evidován jako sněmovní dokument 866. Předem děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A paní poslankyně Kateřina Valachová.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu v systému označenému číslem 1426, který jsem odůvodnila v obecné rozpravě, týkajícímu se podmínek oddlužení po pěti letech.

A naposledy se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu k ustanovení § 170 a ten zní: "V ustanovení § 170 se doposud nečíslovaný odstavec označuje číslem 1 a za něj se vkládá odstavec 2, který zní včetně poznámky pod čarou takto: Pohledávky uvedené v odstavci 1 během insolvenčního řízení nevznikají. Je-li insolvenční řízení zrušeno, má se za to, že po dobu insolvenčního řízení vznikaly pohledávky uvedené v odst. 1 nejvýše do výše úroku z prodlení stanoveného nařízení vlády podle občanského zákoníku."

Reaguje to na jednotnou praxi soudu z hlediska vzniku příslušenství v průběhu řízení insolvenčního. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: To byla paní poslankyně Kateřina Valachová. Ještě s přednostním právem pan poslanec Farský. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Já se hlásím do podrobné rozpravy, abych se přihlásil k pozměňovacím návrhům číslo 1325, 1326 a 1327 jak jsou v systému. Jenom v nich upravuji návětí tak, že bude znít, že jde o pozměňovací návrh poslance Jana Farského ke sněmovnímu tisku 71/0 ve znění 71/5, abych formálně dal tomu zadobře. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP