(11.20 hodin)
(pokračuje Valachová)

Druhý pozměňovací návrh se týká legislativně technického vyladění a z věcného hlediska úpravy, aby nebylo pochyb o tom, že pokud Sněmovna schválí placení nemocenské ve výši 60 % od prvního dne, tak příslušníci bezpečnostních sborů i nadále, jak je to již nyní, již nyní budou mít 100% plnění. Tady si dovolím, byť je to vážná věc, jde o zdraví, odlehčit návrh zákona, protože vidíte, že pokud naši policisté, hasiči a vojáci mají od prvního dne placenou nemocenskou ve 100 %, neznamená to, že by se snížila obranyschopnost naší země, bezpečnost na ulicích nebo by hořely domy bez toho, že by hasiči zasahovali. Zrovna na těchto třech zaměstnaneckých skupinách jde vidět, že je to funkční model, dokonce ještě řekněme vstřícnější k zaměstnancům a slouží dobře.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupkyni navrhovatelů paní poslankyni Kateřině Valachové. Slova se ujme nejdříve pan zpravodaj garančního výboru Marek Novák. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk číslo 109, byl projednán v prvním čtení dne 29. 5. 2018, kdy byl podán návrh na zamítnutí. Tento však nebyl Poslaneckou sněmovnou schválen. Dále byl tento návrh projednán dne 30. května 2018 a usnesením Poslanecké sněmovny číslo 248 přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu a dále hospodářskému výboru jako výboru dalšímu. Hospodářský výbor návrh projednal a já předpokládám, že zpravodaj tohoto výboru nám zde přednese usnesení k tomuto návrhu. Výboru pro sociální politiku při projednávání tohoto bodu nebyly předloženy žádné pozměňující návrhy, tudíž ani žádné neprojednal.

Dovolte mi tedy, abych vás seznámil s 60. usnesením výboru pro sociální politiku z jeho 14. schůze dne 6. září 2018 k návrhu poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk číslo 109.

Po odůvodnění zástupkyně skupiny předkladatelů poslankyně Kateřiny Valachové, zpravodajské zprávě poslance Marka Nováka a po rozpravě výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Jana Hamáčka, Jana Birke, Kateřiny Valachové a Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk číslo 109. Za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny a ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji výboru pro sociální politiku Marku Novákovi a nyní požádám zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Jana Bauera, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se budu striktně držet jednacího řádu, takže své politické stanovisko si nechám na obecnou rozpravu, do které jsem se řádně přihlásil. Proto mi dovolte jenom zkráceně informaci, jakým způsobem ta diskuse probírala na jednání hospodářského výboru, který zasedl 5. září. Stejně tak jako na plénu Poslanecké sněmovny, tak i na jednání hospodářského výboru proběhla relativně bouřlivá a velmi zajímavá diskuse, jejímž výsledkem je ne to, co říkala paní předkladatelka, že doporučujeme nebo nedoporučujeme. Hospodářský výbor, a teď předbíhám to usnesení, doporučil zamítnout. Takto přímo zní to samotné usnesení hospodářského výboru. Nicméně já si ho tady dovolím přečíst, abych dostál jednacímu řádu Poslanecké sněmovny.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny po vyslechnutí výkladu zástupců předkladatelů a zpravodajské zprávě mé maličkosti za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky sněmovní tisk číslo 109 zamítnout, to za prvé. Za druhé pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru. A konečně za třetí pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, což bylo vykonáno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil poslanec Karel Rais. Připraví se pan poslanec Jan Bauer. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já se nebudu bavit délkou nemocenské, nýbrž společně s kolegyní Válkovou jsme připravili pozměňovací návrh, který se týká v podstatě problematiky rozhodování a evidence pracovní doby akademických pracovníků. Ti, co tady byli v minulém období, si pamatují, že jsme upozorňovali na to, že není možné, aby byla pevná pracovní doba v podstatě definována pro akademické a vědecké pracovníky, a myslíme si, že je potřeba znovu toto otvírat. Současné znění zákoníku práce a obecná úprava rozvrhování a evidence pracovní doby a pracovních směn dostatečně nereflektuje specifika vysokoškolského prostředí, která jsou spojená s prací akademických pracovníků. Povinnosti akademických pracovníků vyplývají z jejich zapojení jak do pedagogické, tak do tvůrčí činnosti a časový rozvrh práce je samozřejmě odvislý od rozvrhu vyučujících v jednotlivých semestrech, které jsou střídány zkouškovými obdobími.

Mohl bych popisovat stávající situaci detailněji, ale myslím si, že všichni to relativně známe dobře, takže bych se soustředil na ten předložený pozměňovací návrh, který přináší pozitivní změnu v podobě zjednodušení povinnosti rozvrhovat a evidovat pracovní dobu a pracovní směny. Nově tuto povinnost vztahuje jen na dobu přímé pedagogické činnosti akademického pracovníka, rozuměj na dobu výuky, a dále na případy, kdy by přítomnost na pracovišti nařídil zaměstnavatel, tím rozumíme dobu konání přijímacích zkoušek, zkoušení, konzultační hodiny, dny otevřených dveří a tak dál. Povinnost rozvrhovat a evidovat se tedy vztáhne toliko na dobu, kdy zaměstnanec pobývá na pracovišti zaměstnavatele, respektive na jiném dohodnutém místě, třeba tam, kde probíhá praktická výuka. U ostatních činností ponechává pozměňovací návrh akademickému pracovníku volnost si tyto rozvrhovat jak co do místa, tak do času konání. Zejména se jedná o vědeckou, výzkumnou, inovační, uměleckou a další tvůrčí činnost, kterou akademičtí pracovníci také dle náplně práce uvedené v § 70 zákona o vysokých školách vykonávají.

Opakovaně na školách slyšíme samozřejmě tvrzení: vysoká škola není fabrika a věda, výzkum se podle píchaček zkrátka dělat nedá. Čili návrh, který zužuje povinnost rozvrhování a evidence na přímou pedagogickou činnost, není v oblasti školství ničím novým a překvapujícím. Již téměř dva roky je účinná obdobná úprava pro pedagogické pracovníky v regionálním školství, kde tuto problematiku upravuje § 22a zákona číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Bohužel se při této úpravě nedosáhlo jednotné úpravy pro celý segment školství, to jest i pro vysoké školy, a proto se snažíme tady toto opomenutí prostě napravit.

Z hlediska legislativně technického řešení pozměňovací návrh respektuje stávající zvyklost, a to že sektorové výjimky z obecné úpravy zákoníku práce jsou činěny prostřednictvím speciálních zákonů, v našem případě zákona o vysokých školách, který oblast vysokého školství komplexně upravuje. Obdobně se tak u regionálního školství stalo prostřednictvím změny zákona o pedagogických pracovnících, jak jsem uváděl. Nejedná se tedy o přílepek, který by byl ústavně nekonformní.

Na závěr bych podtrhl to, že návrh je podporován širokou akademickou veřejností a Radou vysokých škol, která je společně s Českou konferencí rektorů v zákonu o reprezentaci vysokých škol dle zákona o vysokých školách.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP