(11.00 hodin)

 

Poslanec Radim Fiala: Když už jsem tu přihlášku podal, tak to řeknu. V podstatě mi Zbyněk Stanjura vzal to, co jsem chtěl říct. Já jsem u toho bodu 2 nevěděl, jestli nám někdo nadává, nebo jestli je to nějaká nová politická ideologie, nebo co to je. A všichni jsme se podivovali, o čem tady vůbec musíme hlasovat. To je jedna věc.

A já se vás ptám: Někdo z vás neví po tolika hlasováních, že je nízká atraktivita učitelského povolání? Nebo že ti lidé, že kantoři mají málo peněz? Vždyť se tady o tom bavíme stokrát! A my si tady musíme přijímat nějaké usnesení, které budeme předávat předsedovi Evropské komise? Nebo to je nějaký gubernátor? Já vůbec nechápu, vůbec nechápu, o co tady v tom bodu šlo. Děkuji. (Tleskají poslanci SPD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi a doufám, že se můžeme dostat podle pořadu schůze k dalšímu schválenému bodu, to je bod 33. Ale já v tuto chvíli předávám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobrý den. Zahajuji projednávání bodu číslo

 

33.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 263/ - prvé čtení

Z pověření vlády uvede materiál ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Paní ministryně, prosím, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, pane předsedající. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Vláda předkládá návrh zákona na základě potřeby řešit akutní problémy v lékařské posudkové službě, které vznikají v důsledku chybějících kapacit posudkových lékařů v resortu práce a sociálních věcí. Tato nepříznivá personální situace spočívá v dlouhodobé značné neobsazenosti systemizovaných míst, s tím pak souvisí i vysoké pracovní zatížení posudkových lékařů, což má dopad i na dodržování zákonných lhůt pro vypracování posudků a jejich kvalitu. Tyto personální problémy jsou v současné době zvýrazněny i stanovením věkové hranice 70 let v zákoně o státní službě. Navíc k 31. prosinci tohoto roku končí lékařům lékařské posudkové služby výjimka z této věkové hranice stanovená v zákoně o státní službě, která se týká celkově sta posudkových lékařů. Vyvstává tak reálné riziko, že od roku 2019 budou chybět potřebné kapacity posudkových lékařů, a budou tudíž ohroženy nároky pojištěnců a osob se zdravotním postižením, a je proto nezbytné na tuto situaci reagovat. (Hluk a neklid v sále.)

K řešení uvedených problémů se navrhují dvě základní právní opatření. Předně se navrhuje převod lékařů vykonávajících posudkovou činnost z režimu zákona o státní službě do režimu zákoníku práce -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Já se omlouvám, paní ministryně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid! V tomto hluku by paní ministryně nemohla pokračovat v přednášení vládního návrhu. Děkuji. Prosím, paní ministryně, pokračujte.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. - a to s účinností od 1. července 2019. Posudkoví lékaři by svou činnost nadále vykonávali na základě pracovněprávního vztahu, tedy i s využitím kratších pracovních úvazků a tzv. smluvních lékařů působících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tento převod musí být však na bázi dobrovolnosti, jak stanoví Listina základních práv a svobod a mezinárodní úmluvy. Pokud posudkový lékař požádá o uzavření pracovního poměru, musí s ním jeho dosavadní zaměstnavatel pracovní poměr uzavřít, čímž bude zaručena personální kontinuita. V důsledku zániku dosavadního služebního poměru ze zákona bude pak náležet přiměřené zadostiučinění ve výši trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Výhodou tohoto návrhu je, že v pracovněprávních vztazích na rozdíl od státní služby není žádný věkový limit, a dále to, že sjednávání pracovněprávních vztahů je pružnější a umožňuje též širší využívání kratších pracovních úvazků a volnějších vztahů na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Toto též přispěje k většímu zájmu o činnost v lékařské posudkové službě.

Uzavírání pracovněprávních vztahů s posudkovými lékaři se na základě přechodného ustanovení umožňuje už od 1. ledna příštího roku, takže již od tohoto data bude možné uzavírat tyto vztahy s novými posudkovými lékaři.

Druhá část navrhované novely navrhuje od 1. ledna 2019 převod některých kompetencí, tj. posuzování zdravotního stavu pro účely odvolacího řízení správního v oblasti nepojistných sociálních dávek, z posudkových komisí MPSV na Českou správu sociálního zabezpečení. To znamená, že místo komisionálního posuzování, dnes jsou ty posudkové komise tříčlenné, by bylo monokratické posuzování lékařem ČSSZ, což v důsledku umožní využití synergických efektů a s tím spojenou pružnější reakci na aktuální problémy v personální situaci v lékařské posudkové službě.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, paní ministryně. Zpravodajem pro prvé čtení byl určen sice pan poslanec Vít Kaňkovský, který tu ale není přítomen. A já jsem dostal informaci, že zpravodajkou by měla být paní poslankyně Golasowská. Nebo to bude jinak? Takže paní poslankyně Valachová by měla být zpravodajkou pro prvé čtení. Já ale musím o tom nechat Poslaneckou sněmovnu hlasovat.

 

Budeme hlasovat o tom, že zpravodajem pro prvé čtení bude paní poslankyně Valachová. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 160, přihlášeno 132 poslanců, pro 96, proti nikdo. Schválili jsme změnu zpravodaje a paní poslankyně Valachová je zpravodajkou pro prvé čtení.

 

Prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně tento návrh zákona řeší mimořádnou situaci, resp. odvracíme situaci, která by nastala od 1. ledna. Já bych chtěla poděkovat všem poslaneckým klubům vůbec za projednávání v tento čas, protože je nutné, aby přes první čtení prošel tento návrh zákona právě nyní v září. A zároveň bych si dovolila navrhnout zkrácení lhůty pro projednávání mezi prvním a druhým čtením na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, děkuji paní zpravodajce a otevírám obecnou rozpravu, do které jako první je přihlášen Jan Bauer. Po něm vystoupí paní poslankyně Matušovská, protože paní poslankyně Maxová, původně přihlášená do obecné rozpravy, je omluvena. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, dámy a pánové, nejprve bych chtěl říci, že i přes určité výhrady jsme připraveni propustit tento návrh zákona do druhého čtení. To je první důležitá informace. Za další bych chtěl říci, že přesto, že ne vždy úplně ve všech věcech s paní ombudsmankou Šabatovou souhlasím, tak jsem velice rád, že začala upozorňovat na porušování zákonných lhůt při rozhodování o státních příspěvcích na péči a zdlouhavé čekání na lékařské posudky, to je prostě problém současných dnů.

Ta praxe je opravdu neúnosná a přiznám se, že i na mě osobně se obrátilo v mém volebním obvodu mnoho lidí s dotazem a se svými zkušenostmi se systémem lékařské posudkové služby, které opravdu dobré nejsou. Asi tady i z té úvodní zprávy vyznělo, že řešíme podle mého názoru problém bohužel tedy pět minut po dvanácté, ale přesto konečně. My jsme připraveni rozumné úpravy v posudkovém lékařství podpořit, ať už jde o otevření systému smluvních lékařů, o kterých tady hovořila paní ministryně, nebo přesunu kompetencí směrem k České správě sociálního zabezpečení, pokud ovšem přinese větší pružnost a efektivitu s ohledem na potřeby žadatelů. Taky bych chtěl říci, a včera to vyplynulo i z té diskuse, nejde pouze o to, zda zákon funguje na papíře, ale jestli také bude fungovat hlavně v praxi. A proto předpokládám, že bude doporučen na projednávání výboru pro sociální politiku. A já tam očekávám odbornou diskusi a doufám, že se dozvíme i odborné názory především lidí z praxe, protože to je pro nás asi klíčové.

Určitě mě to bude zajímat hlavně s ohledem na očekávaný nárůst práce na straně České správy sociálního zabezpečení, což tady už vyplynulo z uvedení tohoto dokumentu a určitě bude velmi zajímavá diskuse také ve vztahu k odměňování lékařů a tzv. výplata zadostiučiněním, protože některé resorty, a ono to vyplývá i z připomínkového řízení, tento institut už rozporovaly.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP