(16.10 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Letos na jaře pak byla zorganizována setkání MPSV přímo se zástupci kurátorů pro děti a mládež, jedno v Praze, druhé v Olomouci. Setkání se zúčastnilo více než 350 pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, z nichž většina byli právě kurátoři pro děti a mládež. Metodické příručky a její závěry a principy, na kterých je postavena, byly zpochybněny jak ze strany médií, tak i ze strany výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny.

V květnu tohoto roku pak proběhlo setkání se zástupci krajských úřadů, na jehož základě bylo dohodnuto, že ze strany MPSV dojde k revizi této metodické příručky, a to ve spolupráci s krajskými úřady, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra i Kanceláří veřejné ochránkyně práv. Současně bylo rozhodnuto, že metodická příručka nebude do doby vydání její revidované verze stažena.

Je pravdou, že původní termín pro dokončení revize metodické příručky byl stanoven na konec června 2018. Tento termín byl přesunut, a to za mé předchůdkyně, na měsíc říjen tohoto roku, protože se ukázalo, že tento termín je nereálný, a to mimo jiné i s ohledem na termíny, ve kterých byla MPSV zasílána jednotlivá vyjádření všech zainteresovaných subjektů.

Co se týká interpelace paní poslankyně Golasowské ve věci metodické příručky z dubna 2018, ze strany MPSV bylo odpovězeno dopisem mé předchůdkyně paní Ing. Jaroslavy Němcové, která současně zasílala odpověď i výboru pro sociální politiku v návaznosti na jeho usnesení, kde ho informovala o dalším postupu MPSV v dané věci, a to včetně důvodů, proč nedošlo ke stažení nejen metodické příručky, ale i metodické informace k zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jak již tady bylo zmíněno, tak se jednalo o velmi obsáhlé stanovisko.

Jak už jsem zmiňovala, tak poradou vedení MPSV byl termín odložen na říjen. V tuto chvíli probíráme provedené změny i revidovanou verzi metodické příručky. Dovolte, abych vás ujistila, že MPSV věnuje dokončení revize obou metodických materiálů všechny své síly a že to je pro nás priorita, a pevně doufám, že v měsíci říjnu budeme revidovanou verzi příručky prezentovat a diskutovat se všemi zainteresovanými subjekty. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní ministryni. Zeptám se, jestli je zájem o doplňující otázku. Není, tudíž přistoupíme k další interpelaci. Paní poslankyně Kovářová Věra na paní ministryni Schillerovou, připraví se pan Bartoň Lukáš.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, chtěla jsem mít takový trošku netradiční dotaz, který se týkal právě onoho videa pana premiéra v rámci volební kampaně, kdy tvrdí, že bude na základě podnětu komunálních politiků, kteří mají jeho telefonní číslo, ovlivňovat rozhodování o dotacích pro obce a města. Chtěla jsem se vás také zeptat, zda se to bude týkat i Ministerstva financí. Také jsem se vás chtěla zeptat jako zkušené právničky, zda je ovlivňování rozhodování o dotacích na ministerstvech a krajích ze strany pana premiéra legální, jak se na to dívají české a evropské předpisy a zda chystá vláda případně tyto předpisy měnit, aby se rozhodování o dotacích přesunulo na úřad pana premiéra.

Vzhledem k tomu, že pan premiér mi odpověděl, že zásadně odmítá tvrzení, že by dotační řízení ovlivňoval, tak nepředpokládám, že bude nutné odpovídat na tyto dotazy, nicméně položím tedy dotaz nový: V onom videu se totiž říká, že v cestě dobrých nápadů, které mají starostové a primátoři, stojí kraje a ministerstva. Tak se vás chci zeptat, zda máte také pocit a zda se ztotožňujete s tímto vyjádřením v onom videu, zda by vaše ministerstvo házelo klacky pod nohy starostům, primátorům, obcím a městům. To je takový dotaz, na který bych ráda slyšela odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní poslankyni. Slovo má paní ministryně.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, dovolte, abych stručně odpověděla. Ta odpověď je v podstatě jasná. Postup při přidělování dotací upravuje zákon o rozpočtových pravidlech, kterými jsou poskytovatelé povinni se řídit. Poskytnutí dotace vždy předchází výzva ze strany poskytovatele, její součástí jsou společné podmínky pro žadatele a je i vymezen okruh žadatelů, pro něž je výzva určena. Dotace se pak poskytují na základě podaných žádostí v souladu s nastavenými transparentními hodnoticími kritérii. Rozpočtová pravidla neumožňují poskytování individuální dotace, žádost o dotaci a její přidělení jiným způsobem prostě není možné, tzn. já jinou odpověď nemám ani jako ministryně financí, ani jako právník. Takže asi takto.

Myslím si, že jsem tím odpověděla i na další část otázky. Citované video neznám, skutečně neznám a jenom bych řekla, že když vás to bude zajímat, tak mám takový zajímavý materiál, který jsem si nechala zpracovat na výjezdu, a pracuji s ním, samozřejmě, používám na různá jednání se Svazem měst a obcí apod., Asociací krajů. Jmenuje se Hospodaření obcí a krajů a tam jsou takové zajímavé grafy - vývoj salda hospodaření obcí a krajů, mám tam růst daňových příjmů, podíly RUD atd. Je to velmi zajímavé a znamená to, že obce a kraje dostávají díky RUDu a díky tomu, že máme jednak silnou ekonomiku a jednak se nám daří ve výběru daní nebývalým způsobem díky opatřením, které Ministerstvo financí zavedlo, čím dál více peněz, já jsem za to ráda, věřím, že to prostě využijí smysluplně. A rozhodně si takto házení klacků pod nohy komukoliv nepředstavuji. To znamená, myslím si, že děláme maximum, že vybíráme dobře, a tím pádem v tom společné domě, já to tak vždycky říkám, v tom společném domě veřejných financí se nám výborně daří. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní ministryni a předpokládám, že paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji moc za připomenutí těch transparentních kritérií a pevně budu doufat, že se budou dodržovat.

Co se týká toho házení klacků pod nohy, možná bych tedy se poptala na státní rozpočet a matriky, a to, že vláda má v úmyslu připravit obce, které mají matriky, o 150 milionů korun. Tak jsem se chtěla zeptat, zda skutečně by to tomu státnímu rozpočtu uškodilo, zda by mu to chybělo potom, těch 150 milionů, pokud by to tedy byla cena za vyhladovění venkovských matrik, a zda by to ten státní rozpočet ustál tak, aby byl ten systém zachován. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně má zájem odpovědět. Ano.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji. Já prostě vím, že toto zapadá do koncepce Ministerstva vnitra, do které se ale aktivně zapojil i pan premiér, protože jsme zavnímali tento problém v rámci jednotlivých výjezdů vlády v minulém období minulé menšinové vlády a vím, že ten problém se aktivně řešil, že bylo přislíbeno, že se bude řešit individuálně, s přihlédnutím k určitým místním podmínkám. Věřím tomu, že to tak probíhá. Samozřejmě byl by toto spíš dotaz na pana ministra vnitra, ale aspoň tak, co vnímám jako ministryně financí, a za ministerstvo financí řeknu, že my opětovně valorizujeme příspěvek na tzv. státní správu, protože tam si myslím, že cílíte. V dalším roce to bude, tuším, zase 10 % a v dalším roce by to mělo být celkově až 20 %, a valorizujeme ho pravidelně. Já teď nevím nominálně ty částky, vím přesně, kde tu složku v práci mám, ale nemám ji tady s sebou, ale samozřejmě jsem schopna vám cokoli dodat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji paní ministryni. Než předám další slovo dalšímu interpelujícímu, tak mám tady omluvu. Pan poslanec Julius Špičák se omlouvá z jednání dnes do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

A nyní předám slovo panu poslanci Bartoňovi Lukášovi na interpelaci na pana ministra Vojtěcha.

 

Poslanec Lukáš Bartoň: Děkuji. Mám štěstí na jednoho ze tří přítomných ministrů.

Vážený pane ministře, chtěl bych se zeptat, co Ministerstvo zdravotnictví hodlá dělat a v jakém časovém horizontu pro to, aby byly podpořeny a zachovány i malé nemocnice v menších městech. Jsem z Plzeňského kraje a kupříkladu nemocnice v Sušici bojuje o přežití, ruší se oddělení a ministerstvo tomu přihlíží, jak se snižuje zdravotní péče pro občany v tomto regionu. Jaký je váš plán, pane ministře pro nemocnice o velikosti např. té sušické? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP