(12.00 hodin)
(pokračuje Petrtýl)

Bylo tady poukázáno, že by si tyto servisy mohly si takzvaně nahrávat práci a že by mohly některé práce zařadit do toho, aby samozřejmě získaly co největší prospěch. Já si myslím, že v současné době, kdy je vše monitorováno, kdy vše je skutečně kontrolováno. Například firma Škoda, automobilka Škoda, si velice, velice váží a velice sleduje spokojenost zákazníků. Ti zákazníci jsou dotazováni, zda byli spokojeni v tom servisu, jestli si myslí, že tam na ně nebylo něco nečestného sehráno nebo uděláno. Takže jsem přesvědčený o tom, že tyto servisy by si to nedovolily, protože jakákoliv zjištění, jakékoliv nějaké nejasnosti nebo problematiky by znamenaly určitý postih pro ten servis a v nejhorším případě, kdyby byly tyto problémy velké a závažné, tak by to znamenalo i ztrátu licence, což je jako pro ten servis likvidní. Takže jsem přesvědčený o tom, že bát se toho, že by ty servisy si mohly nahrávat pro sebe - považuji to za liché. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Petrtýlovi. Nyní faktická poznámka pana poslance Martina Kolovratníka. Jsme stále v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Technickou poznámkou je technické upřesnění na kolegu Petrtýla, a v dobrém. Vůbec to není rozpor. Souhlasím s tím, co říkal. Jenom opravdu upřesnění technické k tomu Německu. On ten systém v Německu je jiný v tom smyslu, že je možno vykonávat prohlídky na řadě míst včetně právě autoservisů. Ale ten systém je jiný v tom, že Německo má takzvané jakoby státní zkušební techniky, autorizované osoby nezávislé. Možná volně by to šlo přirovnat našemu systému komisařů v autoškolách. Tak podobně v Německu dojíždějí technici právě na ta místa. Tak to jenom pro ty z vás, které to zajímá, malé upřesnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení k faktické poznámce. A ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud nikoho nevidím, mohu obecnou rozpravu ukončit. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Pane ministře, paní zpravodajko? Není tomu tak.

Mohu tedy otevřít rozpravu podrobnou, protože nepadl návrh, aby byl vrácen tisk výboru, garančnímu výboru k novému projednání. V podrobné rozpravě je jako první přihlášený pan poslanec Martin Kupka, kterému uděluji slovo, a připraví se pan kolega Koten. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Já bych si dovolil načíst pozměňovací návrh, který je v systému veden pod číslem 541. Jedná se o jednoduchý pozměňovací návrh, který ale může vlastníkům vozidel přinést důležité ulehčení.

Myslím, že jsme možná i někteří z nás zažili, že jsme se o tom, že končí technická prohlídka vozidla, dozvěděli až od policistů, kteří prováděli technickou, resp. náhodnou prohlídku vozidla při zastavení. Tak tohle je řešení, které by umožnilo, aby každý, kdo je zároveň vlastníkem vozidla a má zpřístupněnou datovou schránku, aby ho stát 60 dnů předem informoval o tom, že by měl se svým vozidlem znovu absolvovat technickou prohlídku vozidla. Pro stát by to nemělo znamenat žádné významné finanční nároky, protože ta data v informačních systémech jsou, ale byla by to užitečná služba. Navíc existuje už obdoba pro držitele datových schránek. Je to tak, že dostávají dopředu dva měsíce informaci o tom, že končí platnost jejich občanského průkazu. Tento drobný pozměňovací návrh by užitečnou službu zajistil i pro vlastníky vozidel. Pro ty, kteří mají datovou schránku, automaticky by tu informaci dostávali do svých datových schránek. Samozřejmě že fyzických osob, které mají datovou schránku, je poměrně málo. Ale všechny právnické osoby mají datovou schránku povinně. Takže je to samozřejmě i významný servis pro důležitou část české veřejnosti.

Budu rád, pokud v třetím čtení pro ten pozměňovací návrh zvednete ruku, protože je to jedna z konkrétních věcí, která by lidem mohla ulehčit život. Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. Nyní pan poslanec Radek Koten, připraví se pan poslanec Polanský. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radek Koten: Děkuji za slovo. Já bych se jenom chtěl touto formou přihlásit k pozměňovacímu návrhu 789. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radku Kotenovi. Nyní pan poslanec Polanský, připraví se pan poslanec Kolovratník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacím návrhům označeným jako sněmovní tisk (dokument) 570, 787, 788 a 836. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Kolovratník, připraví se pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já také děkuji. A konstatuji, že poslanec Kolovratník se hlásí k pozměňovacím návrhům pod čísly sněmovních dokumentů 809, 810 a 844.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Běhounek, připraví se pan poslanec Leo Luzar. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Jak jsem avizoval v obecné rozpravě, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden jako sněmovní dokument 792.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Leo Luzar v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Já se přihlašuji k pozměňovacím návrhům pod číslem 771 a 851. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. To byl poslední písemně přihlášený do rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí k podrobné rozpravě ještě z místa. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Nepadl žádný návrh na hlasování ve druhém čtení. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, paní zpravodajky. Není tomu tak. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu, bodu č. 11. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce.

 

Podle schváleného pořadu schůze budeme nyní projednávat bod

 

23.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání
ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky
/sněmovní tisk 35/ - prvé čtení

Tímto návrhem jsme se zabývali již 27. února tohoto roku na 7. schůzi. Usnesením Poslanecké sněmovny č. 117 jsme rozhodli, že projednávání tohoto návrhu bude odročeno na první schůzi, která bude zahájena po skončení semináře o celostátním referendu. Seminář se konal 25. dubna. Bod byl přerušen v obecné rozpravě. Připomínám, že stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 35/1.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali zástupci navrhovatelů pan poslanec Radim Fiala nebo někdo jiný z navrhovatelů a pan poslanec Ferjenčík, který je zpravodajem pro prvé čtení. Budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.

S přednostním právem se hlásí pan místopředseda Vojtěch Pikal. Prosím, pane předsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Navážu na své ranní vystoupení k pořadu a chtěl bych tedy navrhnout sloučení rozprav k těm třem tiskům, které se zabývají referendem, abychom všechny ty návrhy mohli poslechnout si jenom... nebo ty názory, které zazní pro i proti, abychom je poslouchali jenom jednou abychom vlastně mohli tu rozpravu případně rozšířit o porovnání těch jednotlivých návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak. No, samozřejmě ke sloučené rozpravě by znamenalo, že bychom postupně je otevřeli body č. 31 a 33. A to bych učinil, pokud by sloučená rozprava byla v hlasování přijata. Rozumíme si? Všichni rozumějí postupu předsedajícího... (Hlasy ze sálu.) Ráno jsme hlasovali o tom, že ty jednotlivé body dáme za sebe. A já, abych nebyl nařčen, že porušuji jednací řád, raději nechám tedy odhlasovat nejdřív sloučení rozpravy. V případě, že bude schválena sloučená rozprava, tak znovu přeruším bod č. 23. Zahájili bychom body č. 31 a 33 a potom bychom se vrátili do rozpravy. Proč to dělám? Protože tady je řada přihlášených k tomu prvnímu tisku a někteří, kteří by se hlásili do rozpravy, by se mohli cítit poškozeni a musíme tedy rozhodnout, že v podstatě přihlášky i k tomu prvnímu tisku budou potom přihláškami k tiskům ostatním, abychom si rozuměli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP