(17.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Vidím, že nám to jde dneska rychle. A totéž budu muset učinit, ale tentokrát to není vinou navrhovatelů, s návrhem, který mám před sebou. (Hluk v sále.) Prosím o klid sněmovnu! Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím sněmovnu o klid!

Dalším návrhem podle pořadu schůze je Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Jde o druhé čtení, tisk 54. Navrhovatel se na dnešek omlouval, když zjistil pořad schůze. Ale protože jsme neavizovali přesný čas jednání, hlásí se s přednostním právem pan předseda Chvojka. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. On už mi to v mezičase vysvětlil pan kolega Výborný. My jsme oba z Pardubického kraje. Já jsem navíc ještě zastupitelem Pardubického kraje. Ano, je to tak, bohužel dnes se nemohl pan hejtman ani jeho zastupující náměstek zúčastnit, tudíž by bylo dobré nechat to na zítřek nebo na čtvrtek, kdy bychom si řekli, kdy přesně tento bod zařadíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, to jsem chtěl přesně udělat, protože pověřen je jak pan hejtman Netolický, tak případně pan náměstek Línek. Ten se ovšem nemohl dostavit z jiných důvodů, jiného pracovního vytížení. A proto navrhuji také tento bod přerušit a zítra ráno jistě se dohodneme na pevném zařazení tohoto bodu, aby mohli navrhovatelé, kteří nejsou poslanci nebo členové vlády být přítomni.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu
vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům
některých bytových družstev a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 56/ - druhé čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů své místo zaujali paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a zároveň pan poslanec Martin Kupka, který je zpravodajem výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zároveň požádám o přípravu i pana poslance Marka Bendu, který je zpravodajem výboru ústavněprávního. Konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán právě ústavněprávnímu výboru.

Nyní požádám paní ministryni Kláru Dostálovou, aby se ujala slova. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych uvedla následující bod programu, kterým je návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.

Tento návrh byl projednán v ústavněprávním výboru, který doporučil Poslanecké sněmovně, aby jej schválila v předloženém znění. Dále byl návrh projednán v podvýboru pro bytovou politiku a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, kde byly diskutovány některé související otázky spojené zejména se splácením úvěrů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, které čerpala bytová družstva.

V prvé řadě bych ráda přiblížila předložený návrh novely a její původní cíl. Zákon č. 311/2013 Sb. v § 24 upravuje výhodu tzv. odloženého vzniku společenství vlastníků pro některá bytová družstva, bývalá tzv. SBD a LBD. Ne však pro všechna tato družstva, ale pouze pro ta, která začala převádět byty před 1. 7. 2000 a současně také započala s výkonem správy společných částí. Tato výhoda byla součástí dnes již zrušeného zákona o vlastnictví bytů, avšak v poněkud širší podobě.

Podle zrušené úpravy vznikalo společenství ex lege v případě, kdy podíl družstva na společných částech poklesl pod jednu čtvrtinu. Do té doby vykonávalo družstvo funkci správce a rozhodovalo tak i o běžných otázkách správy domů, ačkoliv již mělo podíl na společných částech nižší než jedna polovina. Nový zákon v tom roce 2012, 2013 na základě pozměňovacího návrhu při jeho schvalování přijal úpravu, podle které byl povinný vznik SVJ po účinnosti nové úpravy vázán na snížení podílu bytových družstev na společných částech domů namísto původně stanovené hranice poklesu pod jednu čtvrtinu na pokles pod jednu polovinu. Tím došlo k situaci, že zákonná úprava nedopadla na ta družstva, kde podíl bytových družstev poklesl pod jednu polovinu před účinností zákona, avšak nepoklesl pod jednu čtvrtinu, kdy by společenství vzniklo podle úpravy. Dostala se tak bytová družstva do tzv. právního vakua.

Cílem totiž navrhované úpravy je tedy především odstranit věcnou chybu dosavadního znění tak, aby bylo zřejmé, že k odloženému založení a vzniku společenství vlastníků jednotek má dojít po snížení spoluvlastnického podílu bytového družstva na společných částech domů pod jednu polovinu, zároveň vztáhnout právní úpravu podle § 24 také na ta bytová družstva, u nichž se spoluvlastnický podíl na společných částech domu snížil na méně než jednu polovinu v době přede dnem nabytí účinnosti občanského zákoníku a tohoto zvláštního zákona, a za třetí jasně stanovit, za jakého počtu hlasů vlastníků jednotek je shromáždění podle tohoto zákona způsobilé k jednání a usnášení.

Nad rámec předloženého návrhu byla diskutována i otázka splácení úvěrů, které čerpala bytová družstva na opravy, modernizace a rekonstrukce společných částí v době, kdy již byl dům rozdělen na jednotky, které byly ve vlastnictví dalších vlastníků. V těchto případech byli nepochybně ze smlouvy o úvěru zavázáni vlastníci jednotek v době uzavření úvěrové smlouvy. Na základě této skutečnosti byl v rámci jednání garančního výboru koncipován pozměňovací návrh, podle kterého měly závazky z nesplacených úvěrů přejít ze zákona na společenství vlastníků jednotek s tím, že z povinnosti splácet a ručit za závazky z nesplacených úvěrů budou vyloučeni vlastníci, kteří již povinnost splácet nemají, bez jejich další bližší specifikace. Na základě debaty se zástupci česko-moravských bytových družstev a bankovní asociace jsme vlastně dospěli k tomu, že je otázkou, zda závazky z úvěrového smlouvy přešly rovněž na právní zástupce - nástupce původních vlastníků zavázaných z úvěrové smlouvy, nebo těmto novým vlastníkům vznikla povinnost ke splácení úvěru z jiného právního titulu, např. z důvodu uznání dluhů nebo dohody o narovnání, či na ně závazek přešel, protože byl uveden v převodní smlouvě, nebo závazek ke splacení úvěru prostě zanikl.

Tuto otázku nelze uspokojivě vyřešit zákonným textem a s ohledem na různorodost praxe. Proto je vhodné ponechat řešení v individuálních případech bytovým družstvům, a to až do doby splacení úvěru. Proto byl připraven další pozměňovací návrh pana poslance, který předloží pan poslanec Kupka, který byl projednán jak s bankovní asociací, tak i se zástupci sdružení česko-moravských bytových družstev a který doporučuji přijmout.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové. A připomínám usnesení výboru, která byla doručena jako sněmovní tisky 56/1 a 2. Nejdříve žádám zpravodaje garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Martina Kupku, aby nás informoval o projednání ve výboru. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající, tady zaznělo všechno, co mělo zaznít pro to, abychom představili předkládanou novelu. Zároveň zaznělo i to, že jsme hledali v garančním výboru cestu, jak ošetřit případ, kdy se bytová družstva zavázala k úvěrům a k jejich splácení a v režimu odloženého vzniku společenství vlastníků by mohlo dojít například i k jejich insolvenci a neschopnosti úvěry splácet.

V podrobné rozpravě potom představím celkem tři pozměňovací návrhy. Jeden, který vzešel z jednání garančního výboru. Další, nejaktuálnější, který pravděpodobně nejlépe řeší ten představený problém. A ještě jeden, který se týká účinnosti celé té novely.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Martinu Kupkovi za jeho zpravodajskou zprávu. Požádám o zpravodajskou zprávu pana poslance Marka Bendu za ústavněprávní výbor. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené dámy, vážení pánové, já budu stručný. Ústavněprávní výbor o věci diskutoval poměrně důkladně, ale na závěr doporučil Poslanecké sněmovně, aby přijala původní vládní návrh zákona bez jakýchkoliv změn a doplnění. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, panu poslanci Marku Bendovi za zpravodajskou zprávu ústavněprávního výboru a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám ale žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. V tom případě asi není zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Budeme se tedy zabývat rozpravou podrobnou, kterou zahajuji. Připomínám, že pozměňovací návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny.

Hlásí se pan zpravodaj Kupka, který své vystoupení avizoval. Máte slovo v podrobné rozpravě, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP