(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pokud se nikdo další nehlásí, tak obecnou rozpravu končím. Zeptám se na - do podrobné, ano (k poslanci Volnému), tu teď otevírám, protože předpokládám, že o závěrečná slova po obecné rozpravě není zájem. Tak nejprve bych dal slovo panu poslanci Ferjenčíkovi, potom panu poslanci Volnému v podrobné rozpravě. (Poslanec Ferjenčík dává přednost poslanci Volnému.)

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji panu kolegovi. Přihlašuji se k návrhu na zamítnutí tohoto materiálu ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, to byl pan poslanec Volný. Pane poslanče (Ferjenčíku), ještě chviličku počkejte, než vám dám slovo k faktické poznámce. Přečtu omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny, z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Julius Špičák.

Budeme pokračovat v podrobné rozpravě. Pan kolega Ferjenčík je přihlášen k faktické poznámce. Řádně? Dobře, tak řádná přihláška. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu 791 u tisku 41. Teď v systému to nějak zlobí, tak já ho pro jistotu i přečtu, je to pár odstavců.

Takže pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku číslo 41. Články I a II návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona číslo 183/2017 Sb., nově zní:

Článek I Změna zákona o evidenci tržeb. V § 3 zákona číslo 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona číslo 183/2017 Sb., odst. 1 nově zní:

"(1) Subjektem evidence tržeb je plátce daně z přidané hodnoty, který je současně poplatníkem daně z příjmu fyzických osob nebo daně z příjmu právnických osob."

"Článek II Přechodné ustanovení. V případě poplatníků, kteří své tržby evidují již podle zákona číslo 112/2016 Sb. ve znění účinném před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ke dni účinnosti tohoto zákona nejsou plátci daně z přidané hodnoty, zaniká povinnost evidovat tržby účinností tohoto zákona. Tito poplatníci ale mohou ve lhůtě 30 dní ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit příslušnému správci daně, že své tržby nadále hodlají evidovat. V takovém případě se na ně hledí, že jejich povinnost evidovat tržby účinností tohoto zákona nikdy nezanikla."

Odůvodnění: Původní návrh změny zákona o evidenci tržeb měl nějaké legislativně technické nedostatky, které tento pozměňovací návrh odstraňuje. O co konkrétně se jedná? Jedná se o ten spor, nebo rozpor, kde je povinnost registrovat se k odvodu daně a mít povinnost platit daň. Návrh kolegy Gazdíka a dalších vytvářel pochybnost, co se stane u těch, kdo se mají registrovat, ale neregistrují se, jestli by nebylo třeba výhodnější se neregistrovat a nemít EET, a vznikala tam nejasnost. Takže pozměňovák převádí tu povinnost, aby ji měli ti, kdo mají povinnost tu daň odvádět, plus řeší to přechodné ustanovení.

Děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ferjenčíkovi. Nemám žádnou další písemnou přihlášku do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak? Nejsou závěrečná slova, nemáme myslím o čem hlasovat v tuhle chvíli, protože hlasování o zamítnutí je předmětem prvního hlasování před hlasováním o třetím čtení.

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím bod o EET.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

10.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka,
Petra Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 42/ - druhé čtení

Paní kolegyně Kovářová je připravena, požádám ji, aby zaujala místo u stolku zpravodajů. Jsme ve druhém čtení, a tak požádám, aby u stolku zpravodajů také zaujala své místo paní poslankyně Jana Levová. Připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Záznam výboru byl doručen jako sněmovní tisk 42/2.

Nyní tedy požádám paní poslankyni Věru Kovářovou, aby se ujala svého úvodního slova před zahájením druhého čtení. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že podstatu toho návrhu znáte. Za prvé zakotvuje zákaz funkcí v politických stranách, za druhé požadavek na svéprávnost a bezúhonnost a za třetí předloha zavádí požadavek na bezpečnostní prověrku na stupeň přísně tajné, tedy stupeň nejvyšší.

Myslím, že diskuse tady již probíhala, a tolik podstata toho návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové a nyní požádám paní zpravodajku ústavněprávního výboru poslankyni Levovou, aby nás informovala o jednání výboru, o jeho projednání a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Paní poslankyně, paní zpravodajko. (Zpravodajka prosí o trpělivost, nemá připraveny materiály.) Já jsem trpělivost sama, paní zpravodajko. Nevím, jestli všichni kolegové jsou tak trpěliví jako já.

Prosím, paní zpravodajko, ještě? Tak, máte slovo. (Poslankyně není ještě připravena.) To jsem tedy ještě nezažil a už jsem toho zažil hodně. Potřebujete přestávku, paní zpravodajko? Jak dlouho? Pět minut. Požádám o stejnou trpělivost celou Poslaneckou sněmovnu a pro přípravu paní zpravodajky je přestávka do 17.12 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 17.07 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP