(12.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Je 12.30 a budeme se tedy zabývat podle schváleného pořadu schůze volebními body. Pan předseda volební komise je přítomen, takže ho mohu pozvat k pultu, abychom začali jednotlivé volební body. Předseda volební komise Martin Kolovratník. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Přeji dobré odpoledne, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Jsou připraveny v tomto bloku volebních bodů celkem čtyři body a tentokrát ani jeden z nich nebude aklamací, všechny budeme rozhodovat tajnou volbou ve Státních aktech.

 

První bod je

 

56.
Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

V tomto případě pracujeme s usnesením volební komise č. 53 z 27. února, s jeho třetí částí. Velmi stručně připomenu, že na minulé schůzi Poslanecké sněmovny 21. března k tomuto tématu už proběhly dvě volby. Bylo to doplňování za místa členů, kteří předtím na své funkce rezignovali, a zvolili jsme pana Petra Vítka a pana Viktora Tauše.

Dnes do Státního fondu kinematografie budeme volit tři členy nové na plně dlouhé funkční období, tedy na tři roky. Jsou to noví kandidáti za uvolněná místa, která se tam uvolnila 5. dubna.

Na volebním lístku v souladu s tím, co navrhl pan ministr kultury Ilja Šmíd, protože v tomto případě Sněmovně návrhy podává ministr kultury, budete mít celkem šest kandidátů, paní Helenu Bendovou, která na kultuře obdržela 7 nominací, Ivanu Hejlíčkovou, 8 nominací, Jaromíra Kallistu, 6 nominací, Tomáše Škrdlanta, 2 nominace, Martu Švecovou, 4 a Daniela Tučka, 5 nominací.

Pan ministr je přítomen, pokud někdo z vás bude chtít krátký komentář k těm kandidátům. Každopádně všechny životopisy a všechny údaje už byly na poslanecké kluby rozeslány a já tady pouze velmi krátce okomentuji to, že oproti usnesení 53 v té třetí části v tom seznamu na volebním lístku už nebude pan Viktor Tauš, protože ten byl právě zvolen, jak jsem řekl před chvílí, v předchozí volbě 21. března.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu ke kandidátce. V tomto případě zvláštní zákon nestanoví způsob volby, ale volební komise standardně navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, já rozpravu neotevřu, protože rozprava byla k tomuto bodu ukončena, protože volíme už poněkolikáté. A připomínám, že Poslanecká sněmovna se tím zabývala na 7. schůzi, kdy proběhla první a druhá volba a jsou v usnesení vaší komise.

 

Já tedy přeruším bod číslo 56 a otevřu bod

 

57.
Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 68 ze 17. dubna letošního roku. Pane předsedo, teď máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Já myslím, že i v tomto bodě své slovo můžu omezit na minimum, protože je to bod, který jsme diskutovali velmi dlouze jak na plénu Sněmovny, tak i v médiích. V tomto případě, tedy u předsedy stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, máme za sebou de facto čtyři pokusy, tedy dvě volby vždy po dvou kolech. Po tom vývoji, který zde byl na začátku března, nakonec to místo zůstalo neobsazené a volební komise po dohodě s poslaneckými kluby vyhlásila novou lhůtu na návrhy. Tu lhůtu jsme ještě posunuli až do tohoto týdne do 16. dubna, tak aby mezi zástupci politických frakcí mohlo dojít k určitým jednáním a dohodám o průběhu této volby.

Takže ta lhůta byla do 16. dubna do pondělí do 12 hodin a já v tuto chvíli konstatuji v souladu s usnesením č. 68 volební komise, že jsme obdrželi tři nominace. První z klubu Piráti pan poslanec Mikuláš Ferjenčík, druhá, nominace ODS Zuzana Majerová Zahradníková, a třetí nominace z hnutí ANO pan poslanec Jiří Mašek.

Nyní prosím, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům. A jenom připomenu, že o návrhu na tajné hlasování se nehlasuje, protože v tomto případě vycházíme z jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, ale využiji toho, že konstatuji omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 14.30 do 16.30 se omlouvá pan Petr Beitl, od 18 do 19 hodin pan poslanec Robert Králíček z pracovních důvodů a pan ministr zdravotnictví ruší omluvu na dnešní den.

Protože se nikdo do rozpravy nepřihlásil, rozpravu končím.

 

Přerušuji bod číslo 57 a otevírám bod

 

58.
Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení

Na lavici máte usnesení volební komise č. 62 z 28. března letošního roku. A tady vás žádám, pane předsedo volební komise, o slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. V Dozorčí radě Státního fondu rozvoje bydlení skončilo funkční období 26. března panu Milanu Grmelovi, takže je zde jedno místo neobsazeno. Volební komise vyhlásila novou lhůtu do 28. března a přijala usnesení per rollam č. 62, se kterým vás seznámím.

V usnesení pověřuje předsedu volební komise, aby vás seznámil s těmito návrhy kandidátů na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení: Milan Grmela, navržen hnutím ANO, Jan Hrnčíř, navržen SPD, a Pavel Šotola, navržen klubem KDU-ČSL. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise tedy navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. Za třetí, zvolenému členovi započne jeho čtyřleté funkční období dnem volby. Konec usnesení.

A já nyní prosím, pane předsedající, abyste i tady otevřel rozpravu k navrženým kandidátům, případně ke způsobu volby, a poté poprosím o hlasování na tajnou volbu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku, nikdo se z místa nehlásí. Rozpravu končím.

 

Rozhodneme v hlasování o způsobu volby - návrh na tajnou volbu volební komise předložila.

Rozhodneme v hlasování číslo 89, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro tajnou volbu. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 89, z přítomných 174 pro 135, proti 9. Návrh byl přijat.

 

A já přerušuji bod číslo 58 a otevírám bod

 

59.
Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury

Máte na svých lavicích rozdáno usnesení volební komise č. 61 z 28. března letošního roku. Pane předsedo volební komise, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za slovo. Ve Státním fondu dopravní infrastruktury je dozorčí rada pětičlenná. Jedno místo se uvolnilo 15. ledna, kdy na svou funkci rezignoval člen dozorčí rady pan Pavel Šustr, byl to nominant KDU-ČSL. A za krátké období 7. května skončí funkční období prakticky celé dozorčí radě, tedy Pavlu Hojdovi, Martinu Kolovratníkovi, mně osobně a Cyrilu Zapletalovi, o týden později 14. května poslednímu členovi panu Stanislavu Pflégerovi. Proto jsme vyhlásili novou lhůtu na nové nominace na celou tuto dozorčí radu na všech pět členů, tak aby byla usnášeníschopná a mohla nadále pracovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP