(17.30 hodin)
(pokračuje Metnar)

Takže to je to, co se týče těch financí a co se nám podařilo v krátké době navýšit. Samozřejmě není to pro nás konečná, chceme pokračovat dál v tomto navyšování a zohlednění.

Co se týče zvýšení kontrolní činnosti a zjištění těch věcí, ke kterým došlo, k těm pochybením, a byly zjištěny na základě kvalitní kontrolní činnosti, samozřejmě chceme tomu zamezit tím, že jsme zvýšili, a to již při posledních volbách, několikanásobně kontrolní činnost. A co se týče systémového opatření, tak určitě jste zaznamenali informaci, že hned po mém příchodu jsem zřídil speciální odbor na volby, aby tyto problémy, které de facto řeknu zpátky minimálně deset až patnáct let nebyly systémově řešeny, v rámci tohoto specializovaného odboru byly řešeny a byla k tomu přijímána adekvátní opatření.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Přejete si položit doplňující otázku? Není tomu tak. Takže přejdeme k další interpelaci. Slovo má pan poslanec Čižinský, který se obrátí znovu na ministra vnitra Lubomíra Metnara. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že pan premiér přislíbil koordinační schůzku mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem životního prostředí, tak já jenom požádám pana ministra, ať na to dohlédne, aby ta schůzka proběhla, a pokud možno abych byl přizván. Díky.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan ministr nebude reagovat. Přejdeme k další interpelaci. Paní poslankyně Pekarová Adamová se obrací také na pana ministra vnitra Lubomíra Metnara, připraví se paní poslankyně Valachová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, během státní návštěvy prezidenta Čínské lidové republiky v České republice, která se uskutečnila v březnu 2016, proběhla řada nepřiměřených zásahů policie. Jedním z nich byl zásah policie v pražské společnosti, jejíž zaměstnanci se rozhodli vyjádřit nesouhlas s politikou Čínské lidové republiky tím, že na okna kanceláře vylepili dva archy papíru, na nichž byla vytištěna vlajka Tibetu a Tchaj-wanu. Policisté reagovali zásahem v budově, přičemž vyzvali k odstranění vlajek s odůvodněním, že představují bezpečnostní riziko. Policisté také vyzvali jednoho z přítomných, který zásah natáčel na mobilní telefon, aby záznam ukončil.

Pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 12. 2017 potvrdil, že policejní zásah byl nezákonný, stejně jako zákaz pořizování záznamu o celém zásahu. Nepřiměřeným postupem policie zasáhla do ústavního práva občanů na svobodu projevu podle článku 17 Listiny základních práv a svobod. Podle konstatování soudu musí mít policie respekt k názoru jiného a jeho svobodnému vyjádření vždy na zřeteli a při využití zákonných nástrojů k zajištění bezpečnosti chráněné osoby je nutné zvážit, zda do tohoto ústavního práva nepřípustně nezasahuje.

Vážený pane ministře, byla po vynesení tohoto rozsudku přijata nějaká opatření, aby policie do budoucna takto nepochybila a během své služby nezasahovala do ústavního práva na svobodu projevu? Případně chystají se nějaká opatření v souvislosti s tímto rozsudkem, např. k prošetření četných selhání? A dovolte mi ještě otázku, zda vyvěsí Ministerstvo 10. března tibetskou vlajku k symbolickému rozptýlení pochybností, že vlajky byly odstraňovány na základě pokynu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Slovo má pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Děkuji vám, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych ještě upozornil hned v úvodu, že zmiňovaný rozsudek městského soudu se týká více oblastí. Část jednání policistů týkající se výzvy k odstranění vlajky Tibetu z okna budovy naproti hotelu Hilton a vydání zákazu pořizování audiovizuálního záznamu příslušníků policie při zásahu byla vyhodnocena soudem samozřejmě jako nezákonná. Část jednání policistů týkající se výzvy prokázání totožnosti byla podle rozhodnutí soudu v souladu se zákonem. Předně vás musím ujistit, že policie respektuje pravomocné rozhodnutí soudu, a to ve všech jeho částech, a jeho názor bude zohledněn v rámci vlastní metodické řídicí činnosti i z hlediska potom další školicí činnosti, která bude probíhat.

V případě pokynů k sundání vlajky jsem si plně vědom důležitosti institutu svobody projevu, tak jak ji vymezuje Listina základních práv a svobod. Zároveň si však stojím za tím, že policie v tomto konkrétním případě činila úkony pouze ve vztahu k překážce bránící odstřelovači ve výhledu, a rozhodně odmítám, že by záměr policie v tomto ohledu byl jakkoli bránit svobodě projevu.

Nutno dodat, že Listina základních práv v některých případech připouští omezení svobody projevu, pokud se jedná o opatření nezbytná mj. pro bezpečnost státu a vnitřního pořádku. Zákon o policii stanoví, že v případě, že dojde k porušení či ohrožení vnitřního pořádku a bezpečnosti v oblasti, která spadá do působnosti policie, je policie vždy povinna přijmout adekvátní opatření k odstranění tohoto ohrožení. Toto oprávnění je spjato se zásadou přiměřenosti. Odpovědnost za konkrétní chráněný prostor měl v tomto konkrétním případě profesionálně školený policista, odstřelovač specializovaného útvaru policie, který se musel rozhodovat podle okolností, a chtěl bych upozornit, opravdu v krátkém čase v místě v závislosti nejen na výkonu policejní techniky, kterou měl k dispozici, ale také podle vyhodnocení všech relevantních skutečností při konkrétně nastalých podmínkách.

S přihlédnutím k uvedenému proto jistě pochopíte, že policisté v daném okamžiku posuzovali tzv. hraniční situaci, ve které bylo rozhodným právo na svobodu projevu podle článku 17 Listiny a naproti tomu povinnost iniciativního aktivního plnění úkolu policie v souladu se zásadou přiměřenosti, neboť zajišťovali především bezpečnost chráněných osob. Konkrétní posouzení pak záleží na mnoha okolnostech a nelze jej paušalizovat na všechny obdobné případy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o rozhodnutí soudu právě ve věci přiměřenosti, neztotožňujeme se a byla proti němu podána kasační stížnost. Nic to však nemění na tom, že pravomocné rozhodování soudu zcela respektujeme, a proto skutečnosti zjištěné soudem již byly projednány s odpovědnými vedoucími pracovníky policie za účelem dalšího zohlednění v metodické práci, v řídicí práci, a jak jsem již uvedl, i v té školicí práci, v těchto řekněme významně specializovaných činnostech policie.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně si přeje položit doplňující otázku? Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová: Na ten závěr mého dotazu jste neodpověděl, to se týkalo vyvěšené vlajky. Ale také se chci ještě zmínit k tomu, jaká byla závažnost toho činu, který ti dva pánové dělali, bránění ve výhledu atd. Tam přece lze v tu chvíli také pomoci těm určitým projevům v tom, že se dá navrhnout, že nebudou prostě v okně, ale budou třeba na zdi pověšené. K tomu vůbec nedošlo a chtěli odstranění úplné.

Další, co zpochybňuje trošičku ten přístup a vysvětlení policie, je, že v jiných oknech byly třeba zatažené žaluzie - to také brání v tom vidět, co se děje za tím oknem. A tam žádná opatření prováděna nebyla. Takže tato vysvětlení policie samozřejmě chápu, že je budete hájit, ale na druhou stranu pokulhávají.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pane ministře, prosím vaši odpověď.

 

Ministr vnitra ČR Lubomír Metnar Jenom ve stručnosti. Rozumím vašemu pohledu. Samozřejmě je to velmi individuální posouzení a opravdu v tom daném okamžiku je to řekněme otázka dané situace a není to jednoduché. Určitě dobře víte, že i z mého pohledu dlouholeté praxe u policie jsem působil a byl jsem účasten i těchto speciálních výcviků ve Spojených státech, kde jsme tyto situace školili. Takže není to jenom to, že bych bránil tuto situaci jako ministr vnitra. Ale když si vzpomenu na své profesní zařazení, tak ho budu bránit, tak jak to bylo opravdu školeno i ve Spojených státech. A řeknu vám, že můj teď tento názor je v souladu nejenom s osobním názorem, ale i s praktickým názorem, který byl, a je to opravdu problém tady i ve vztahu k používání těchto speciálních útvarů na ochranu občanů. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP