Neautorizováno !


(21.10 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Jak už jsem řekl, interpeloval jsem v této věci pana ministra Brabce. Podnikli jsme jednání na Ministerstvu průmyslu a obchodu a tak dále. Bohužel po krátké pauze, kdy se jevilo, že záměr obnovit těžbu uranu půjde k ledu, jednání k řízení obnovení těžby uranu nadále pokračují. A tak se ptám, jak si vysvětlit rozdílný přístup Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu k využití nyní ztrátového uranu a naproti tomu strategicky neustále významnějšího lithia. Jak to, že zatímco možným obnovením těžby uranu je pověřen státní podnik Diamo a je zde velký tlak na jeho další kroky k obnovení těžby uranu, zatímco u strategického lithia stát na vliv jeho dalšího využití a výnosy víceméně vzdává.

A jen pro dokreslení této absurdní situace dodávám, že k možnosti obnovení těžby uranu v Brzkově a okolí se v nedávné době přihlásila tatáž firma, se kterou pan ministr Havlíček 2. 10. podepsal dnes tolik přetřásané memorandum o lithiu. Věřte, že pro občany Brzkova, Věžnice, Přibyslavi a dalších je to situace, která je zbavuje víry ve spravedlivé posuzování jejich práv a naopak je utvrzuje v přesvědčení, že stát jejich práva ignoruje, navíc ohrožuje ekonomické zájmy České republiky.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci věřit, že se dokážeme zodpovědně postavit k problematice využití nerostného bohatství České republiky i k problémům možná pro vás malé lokality na Jihlavsku, kde občané opravdu věří tomu, že se budeme k jejich právům spravedlivě chovat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ještě faktická poznámka pana poslance Kováčika a mám ambici ukončit obecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Koneckonců i ten poslední příspěvek, ale i řada příspěvků před ním neustále rezonovala tou otázkou, která tady padala od začátku a kterou podle mého soudu, a nejen podle mého soudu, pan ministr Havlíček nedostatečně zodpověděl. Já bych prosil, abych nebyl znovu nařčen, že útočím pouze na pana ministra Havlíčka, protože vím, že je memorandum, nebo domnívám se, že vím, že memorandum nevzniklo samo o sobě v prostoru ve vzduchoprázdnu, ve vakuu, že je následkem jiných příčin a příčinou možná jiných následků. A tak se znovu spolu s vámi, kolegyně a kolegové, ptám na otázku, která nebyla dostatečně dobře zodpovězena.

Proč jste, pane ministře Havlíčku, podepsal ono memorandum? A druhá otázka: Proč jste je podepsal právě 2. října téměř těsně před volbami? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Protože je ukončena obecná rozprava, ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Otevřu rozpravu podrobnou, do které mám přihlášku pana poslance Pavla Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, nyní v podrobné rozpravě, jak jsem slíbil, načtu ono usnesení, které jsem zde již v době před schválením programu této schůze načrtl. Tedy prosím vás o podporu následujícího návrhu usnesení, které nevážu na žádný z předchozích, případně i následujících návrhů. Chci tedy, aby o něm bylo hlasováno každopádně. Prosím, věnujte mu pozornost, mnohé může řešit i do budoucna.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky prohlašuje, že memorandum podepsané ministrem Havlíčkem se společnosti European Metals Holdings není pro Českou republiku právně závazné a odvolání se na Dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a Austrálií, podepsanou v Canbeře 29. července 1991, a další mezinárodně uznávané smlouvy o ochraně investic, které je v memorandu uvedeno, se právní závazností memoranda pro Českou republiku v případných arbitrážních sporech netýká.

Je to návrh usnesení, které nás jako Poslaneckou sněmovnu jasně směruje, že my jako zákonodárci nesouhlasíme s tím, aby v případně příštích možných sporech, které přijdou a které jsou jako vejce vejci podobné například sporu s Diag Human a podobně, tak že my jako Poslanecká sněmovna včas říkáme: pojďme od toho pryč, zneplatněme to. A říkám jasně zneplatněme to, protože potom za pár let nebo možná za pár měsíců by právě toto memorandum mohlo být příčinou oněch dlouho se táhnoucích a pro Českou republiku nevýhodných arbitráží.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s dalším návrhem na usnesení pan poslanec Radim Fiala jako zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Já také chci přečíst v podrobné rozpravě usnesení, které už zaznělo v obecné rozpravě, ale pro pořádek ho samozřejmě přečtu ještě v rozpravě podrobné.

Takže návrh usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby těžbu lithia v České republice prováděl státní podnik a zisk z této těžby zůstal příjmem státního rozpočtu České republiky. V případě dalšího využití lithia je nutné podpořit projekty zajišťující jeho zpracování na území České republiky podnikatelskými subjekty se sídlem na území České republiky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Koubek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane místopředsedo. Dovolte, abych načetl v podrobné rozpravě návrh usnesení, které přednesl tady předseda klubu TOP 09 pan Michal Kučera, tak v jeho zastoupení. Návrh usnesení zní:

1. Poslanecká sněmovna konstatuje, že vláda selhala v ochraně hospodářských zájmů České republiky týkajících se strategických nerostných surovin.

2. Poslanecká sněmovna budoucí vládě důrazně doporučuje, aby zásadním způsobem přepracovala surovinovou politiku a budoucí legislativu tak, aby

a) byly pro Českou republiku zajištěny odpovídající výnosy z těžby,

b) významná část těchto výnosů zůstala v regionech zasažených těžbou a

c) byla důsledně zajištěna co nejlepší ochrana přírody a krajiny.

Tento návrh usnesení máte také v systému pod číslem 6753. Děkuji za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan místopředseda Bartošek. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, děkuji. Načtu návrh usnesení, který je v systému a týká se dnešního jednání. Přečtu ho doslovně.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky si je vědoma důležitosti ochrany nerostného bohatství a životního prostředí České republiky. Zdůrazňuje nezbytnost zachování zisku plynoucího z tohoto bohatství pro budoucí generace. Připomíná potřebu zpracovávat tyto nerostné zdroje přednostně na území České republiky do podoby produktů s výraznou přidanou hodnotou.

Proto Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky předložit novelu horního zákona upravenou tak, aby

1. stát měl možnost normativně stanovit, které suroviny považuje za strategické a u nichž licence na těžbu náleží pouze jemu. Soukromé firmy by pak za úplatu pro stát tyto strategické suroviny pouze těžily;

2. výše sazeb úhrad mohla být upravována na základě vývoje tržních cen bez omezující časové lhůty.

A další odstavec: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky, aby

1. v maximální možné míře podpořila domácí průmysl při finálním zpracování produktů těžby nerostných surovin;

2. zisk plynoucí z těžby byl akumulován v České republice;

3. změnila investiční pobídky pro vstup zahraničního kapitálu tak, aby na území České republiky vznikala výzkumná centra, a to nejenom pro výzkum využití lithia, ale také dalších nerostných surovin těžených na jejím území;

4. vytvořila rekultivační zádržní zdroj, který by v případě neplnění podmínek obnovy krajiny zasažené těžbou umožňoval její znovuobnovení bez dopadu do státního rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP