Neautorizováno !


(Jednání pokračovalo ve 20.10 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Budeme tedy hlasovat. Poprosím, aby se kolegové usadili na svá místa. Poprosím skrutátory o počet přítomných poslanců, takže prosím poslance, aby zvedli ruku, abychom mohli stanovit kvorum. (Probíhá sčítání přítomných poslanců.)

Přítomno je 95 poslankyň a poslanců, kvorum je tedy 48.

 

Zahajuji hlasování (číslo 6) o procedurálním návrhu pana poslance Kováčika. Kdo je pro, abychom dnes meritorně i procedurálně jednali i hlasovali po 21. i po 24. hodině, ať zvedne ruku. Kdo je proti? (Probíhá sčítání hlasujících.)

Takže 68 přítomných poslanců bylo pro, 4 proti. Procedurální návrh byl přijat.

 

My tedy kromě toho, že můžeme jednat i po 21. hodině, tak můžeme pokračovat dalším přihlášeným a tím je pan poslanec Jaroslav Borka. Prosím, pane poslanče. Po něm následuje dalších jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest přihlášených v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Borka: Vážené kolegyně a kolegové, spousta věcí už tady byla řečena, tak se omezím jenom na vysvětlení, co podle mého vlastně je podstatou tohoto problému, který dnes řešíme.

Když jsem 17. ledna 2017 poprvé interpeloval premiéra Bohuslava Sobotku ve věci těžby lithia, netušil jsem, že už je fakticky rozhodnuto. Chtěl jsem tehdy vědět, jak chce stát zajistit to, aby se lithium vytěžené soukromými firmami zpracovávalo v České republice, a tázal jsem se, zda by jej nemohl těžit státní podnik Diamo, který by byl garantem toho, že surovina bude těžena nejen tady, ale že se bude i zpracovávat také u nás. Premiér mi odpověděl, že je to ke zvážení a vše prověří Ministerstvo průmyslu a obchodu. Již tehdy ale bylo z dnes již známých důvodů jasné, že Diamo těžit nebude a právo samostatně se zapojit je možná až po roce 2025.

Ve své druhé interpelaci 7. září mne zajímalo, jak stát zajistí, aby se lithium a další prvky nejen těžily, ale i zpracovávaly tady u nás. Dozvěděl jsem se, že není dokončena studie proveditelnosti, Diamo připravuje materiál pro vládu, jehož obsahem je i posílení role státu v oblasti využívání ložisek.

Naskýtá se tedy otázka: Proč takto důležitý dokument a příslušný právní rámec náš stát už dávno nemá? Vždyť už v roce 2010 bylo vydáno povolení firmě Geomet, povolení ke geologickému průzkumu. A to musím poznamenat jednu věc, že v roce 2007 už bylo také známo to, že význam lithia stoupá, neboť v tomto roce Spojené státy americké začaly produkovat lithiové baterie, čili bylo jasné, že lithium jako takové bude čím dál tím víc důležité pro rozvoj této oblasti. Bohužel došlo k tomu, že právě po tomto zjištění firma Diamo nechává zpracovat posudek a prodává odkaliště na Cínovci soukromé firmě Karla Janečka, který se netají tím, že toto zakoupil a bude s tím chtít obchodovat.

Nechce se tedy věřit, že by naši odborníci nevěděli, jakou hodnotu by mohly pozemky za několik let mít. A tady se tedy naskýtá otázka, co vedlo právě státní podnik Diamo, aby takto postupoval. Řeknu, že to nebyla ovšem jenom oblast Cínovce, ale podobný scénář se stal i na Karlovarsku v Horním Slavkově, kde také byly prodány vytěžené nerosty, resp. haldy po těžbě cínovce soukromé firmě Sanaka, kterou taktéž má pod palcem Karel Janeček.

V Karlovarském a Ústeckém kraji by navíc těžba pomohla v restrukturalizaci hospodářství po útlumu těžby uhlí. To znamená, vláda, která schválila tento program, by tím mohla vlastně získat finanční prostředky, místa pro nezaměstnané a další výhody, které jsou s tím spojeny. Nechápu, proč se stát s mnohaletou historickou tradicí nedopracoval k propracované surovinové politice, která by reagovala na aktuální vývoj a z níž by profitovali občané.

Chtěl bych ještě upozornit, než přejdu k takovému shrnutí, že nejde bohužel jenom o lithium. V ložisku se nacházejí ještě další kovy, například cín, wolfram, niob a tantal. Zajímavé je ale také rubidium, o němž se nikde příliš nehovoří. Nebyl důvod, samozřejmě, v minulosti jsme jej neuměli příliš využít. V současnosti praktický význam rubidia ale stoupá. Kovové rubidium se používá při výrobě fotočlánků, termoiontové konvektory a k odstraňování zbytků plynů z vakuových trubic. Důležité využití nachází rubidium jako součást přesných atomových hodin, v satelitech GPS a také oxid rubidný se používá jako sklářská přísada pro zvýšení tvrdosti skla. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP