(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré odpoledne, nebo podvečer. Děkuji paní ministryni za její závěrečné slovo. Ptám se zpravodajů, jestli mají zájem o závěrečná slova. Pokud tomu tak není, můžeme přistoupit k usnesení. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu Senátu. Podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu naší Poslanecké sněmovny k přijetí usnesení Senátu je třeba nadpoloviční většina přítomných poslanců. Kvorum je nastaveno správně.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 927/7, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 927/8."

Všechny vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Ještě spustím gong, aby ti, kteří mají zájem o hlasování, mohli přijít, a jakmile se ustálí počet přihlášených, zahájím hlasování číslo 35.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 35. Z přítomných 143 pro 17, proti 54. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy postupovat podle § 97 odst. 5 a k přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců. Kvorum je nastaveno.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 927/7."

Zahájil jsem hlasování číslo 36 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 36. Z přítomných 146 pro 117, proti 7. (Potlesk a výkřiky.) Návrh byl přijat.

 

Gratuluji paní ministryni, děkuji paní senátorce, děkuji zpravodajům a končím tento bod našeho jednání.

 

Pokračovat budeme podle schváleného pořadu schůze, který už vám byl rozdán na lavice, bodem

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1022/2/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 1022/3. Vítám mezi námi senátora Václava Chaloupka a prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu se vyjádřil poslanec Robin Böhnisch, případně někdo z dalších navrhovatelů. Pan kolega Böhnisch je připraven, požádám ještě o připravenost paní kolegyni Berdychovou, která je zpravodajkou.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pane senátore, chtěl bych jen poděkovat Senátu v tento okamžik za velmi žádoucí úpravy, které v našem návrhu, který nás tady podepsalo 101 kolegyň a kolegů, provedl. Veškeré změny, které byly schváleny v Senátu, jsou ve prospěch tohoto návrhu, a já bych si vás tedy dovolil požádat o podporu senátní verze tohoto tisku. Tolik ode mne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Robinu Böhnischovi. Ptám se paní poslankyně Martiny Berdychové, jestli má zájem jako zpravodajka. Nemá zájem. V tom případě otevírám rozpravu a jako první samozřejmě má šanci pan senátor Chaloupek. Prosím, máte zájem, pane senátore, také máte slovo.

 

Senátor Václav Chaloupek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Senát projednal poslanecký návrh novely zákona, kterým se mění zákon číslo 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a dnech pracovního klidu, jako senátní tisk číslo 118 a přijal k tomuto návrhu na doporučení obou výborů, které návrh projednávaly, pozměňovací návrhy, které máte před sebou jako sněmovní tisk číslo 1022/3. Usnesení Senátu číslo 182 vám bylo doručeno 9. 6. 2017.

K novele přijal Senát, a to valnou většinou, drobné úpravy původního poslaneckého návrhu a mohu říci, že s návrhem jako takovým Senát souhlasil. V drobných úpravách se Senát ztotožnil se stanoviskem vlády, která návrh podpořila a dala ke zvážení úpravy, které Senát přijal za své. Dále je zapotřebí uvést, že pozměňovací návrhy Senátu nebudou mít dopad na rozpočtu státu, krajů ani obcí.

Na závěr mi, paní poslankyně a páni poslanci, dovolte, abych vás požádal o vyslovení souhlasu s novelou zmíněného zákona v senátní verzi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu senátorovi Chaloupkovi a ptám se, kdo dál do rozpravy. Nikoho nevidím. Požádám Sněmovnu ale o klid, diskuse mimo toto téma prosím do předsálí. Ale pokud se nikdo nehlásí, mohu rozpravu ukončit a můžeme přistoupit k hlasování, pokud není zájem o závěrečná slova. Za navrhovatele? Paní zpravodajka? Není tomu tak.

K přijetí usnesení je potřeba podle § 97 odst. 4 souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Já vás ještě jednou odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu schválit tento návrh v senátní verzi přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích a významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1022/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 1022/3."

Zahájil jsem hlasování číslo 37 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 37. Z přítomných 126 pro 119, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona, ve znění schváleném Senátem, přijali.

 

Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu senátorovi a končím tento bod. Senát byl v tuto chvíli úspěšný.

 

Dalším bodem našeho programu schůze je bod

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 959/6/ - vrácený Senátem

Senát nám vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 959/7. Vítám mezi námi senátora Jiřího Růžičku a prosím, aby se k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr školství pan Stanislav Štech.

Ještě než mu dám slovo, požádám vás o klid a paní poslankyni Vlastu Bohdalovou požádám, aby byla připravena - ale ta je nepřítomna. A je přítomna, tak se paní kolegyni omlouvám.

Ale pan ministr má zájem, tak prosím, pane ministře, jste první na řadě. Pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP