(17.00 hodin)
(pokračuje Seitlová)

Jak už bylo řečeno paní ministryní, mezi nejzávažnější bod přijatý Senátem patří vypuštění speciálních pravidel pro přezkum závazných stanovisek. Přezkum by byl umožněn pouze v rámci odvolacího řízení ve lhůtě jednoho roku od vydání stanoviska, tedy ve lhůtě, kterou by nebylo možné reálně velmi často vůbec využít. Návrh by znamenal zásadní omezení ochrany zákonnosti a veřejného zájmu. Současně popírá ten smysl závazných stanovisek a může zatížit nezákonností na něj navázané rozhodnutí. Povolovací proces by se tím nejen zkomplikoval, ale fakticky také prodlužoval, což je v rozporu s cílem návrhu novely. Jak už bylo řečeno také paní ministryní, je tu obava, že by to mohlo být i v rozporu se směrnicí Evropské unie.

My jsme v Senátu tuhle část vypustili, ale nahradili jsme ji. Nahradili jsme ji novelou správního řádu přímou, ve které se přesně stanovuje, jaké mají být lhůty pro přezkumná řízení. A to je přesně to, co prodlužovalo ta správní řízení stavební, na která jsme si stěžovali, to znamená, že nám vlastně velmi dlouho trvá stavební řízení a následující přezkumné řízení. Takže jsme v duchu a k nápravě toho, aby nebyla nějaká nezákonnost nebo pochybnosti, přijali tyto pozměňovací návrhy.

Dále jsme přijali pozměňovací návrhy, které se týkaly právě územních plánů, s tím opět, že to je v duchu cíle, myslím, Ministerstva pro místní rozvoj, s tím, že po roce 2020 není možné přijímat změny, které by navazovaly na ty staré územní plány, které byly vydány ještě před rokem 2007.

Dále jsme se zabývali také nejenom tou oblastí stavebního práva, ale zabývali jsme se i oblastí některých věcí, které byly v úpravě energetického zákona, případně zákona o liniových stavbách. Musím říct, že celé projednávání bylo poznamenáno tím, že veřejná debata i mimo i tady v Poslanecké sněmovně se vedla zejména o účasti nevládních organizací. V Senátu padly pozměňovací návrhy, které měly vrátit možnost nevládních organizací účastnit se řízení, ale tyto pozměňovací návrhy neprošly a nejsou součástí návrhu, který před vámi leží. Tedy zůstává to ve znění, které přijala Poslanecká sněmovna.

Nicméně zákon mění zcela postup při schvalování a povolování staveb. Do dnešního dne od roku 1990 je to tak, že pokud nejsou vyřešeny vlastnické vztahy, není možné vydat ani povolení ke stavbě, ani územní souhlas, ani ohlášení. Tento zákon zcela mění tuto situaci, která těch 25 let tady funguje, a říká: Když se podává žádost, tak se musí podat souhlasy vlastníků, ale jenom souhlasy, nemusí být vypořádána vlastnická práva, a to podle nového § 184a souhlasy vlastníků i těch, kteří jsou sousedé těch vlastníků. S jedinou výjimkou. Nemusí být předloženy souhlasy těch, které je možné podle zákona, podle účelu zákona vyvlastnit. Dobrá, to lze také pochopit. Ale teď tedy nastává situace, že při územním souhlasu, který není řízením nebo ohlášením, které taky není správním řízením, se vlastně tito vlastníci dozvědí až po tedy to, kdy je rozhodnuto o umístění stavby, že se tam vůbec něco má realizovat. Takže Senát dospěl k závěru, že je korektní vůči nim, aby byli o tom informováni. Proto je tam pozměňovací návrh, který říká, že tam má být informační povinnost pro ty, kteří budou tu žádost podávat. S ostatními jednají o souhlasech, těmto vlastníkům jenom informují, a to ani ne doručením. To je jeden z pozměňovacích návrhů, který tam je z hlediska stavebního práva.

Pak jsme přijali ještě jeden pozměňovací návrh, který by mohl být předmětem debaty, a to je to, že jsme do zákona o liniových stavbách stanovili pro distribuční soustavu elektroenergetických staveb a plynárenské distribuce stejné podmínky jako pro liniové stavby. To znamená velmi zrychlený proces, velmi výsadní podmínky pro to, aby bylo vyvlastňováno, ale nebyla tam vyvážená a neodůvodněně se říkalo, tak když se vyvlastňuje pro liniové stavby, tak je tam nárok na určitou cenu za to vyvlastňování, která má být garantovaná. V případě energetických a distribučních soustav nikoliv. Samozřejmě že ten občan nebo vlastník, který má tu nemovitost, se dostává ve chvíli, kdy proběhne celý proces a státem je téměř všechno schváleno, do velmi oslabené pozice. Proto se Senát přiklonil k tomu návrhu a názoru, že je třeba mu garantovat za to vyvlastnění alespoň minimální cenu.

Musím říct, že jsem projednávala tuto věci i se zástupci ČEPSu, a oni řekli: my to stejně platíme, nám to nevadí, my dokonce dáváme víc. Tak to jenom pro doplnění té informace.

To je tedy to, čemu jsem se chtěla zejména věnovat. Jsou tam ještě samozřejmě věci, které se týkají legislativně technických úprav, které jsme našli. Je jich, řekněme, poměrně hodně, ale určitě jsme také nevychytali úplně všechny, protože možná se ještě v průběhu práce s tím zákonem může nějaká objevit.

Při projednávání předloženého věcně a procesně náročného návrhu novely byl Senát veden snahou, aby rozsah jím navržených změn byl nezbytný zejména z hlediska obecných právních zásad a v souladu s cíli navrhované novely. Současně je nutné konstatovat, že pro množství navržených ustanovení a jejich správnou aplikaci v praxi budou žádoucí výklady předkladatele. Z pozice garanční zpravodajky Senátu a pověření mého předložení výsledku projednání návrhu novely stavebního zákona Senátem si dovoluji požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s novelou zákona ve znění vráceném Senátem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - já vám děkuji, paní senátorko, a přeji pěkné odpoledne.

Přečtu omluvu. Dnes od 17 do 19.30 z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský.

A dále vystoupí v rozpravě poslanci, kteří jsou řádně přihlášeni do rozpravy. Nejprve požádám o vystoupení pana poslance Robina Böhnische, poté pan poslanec Jan Klán a další v pořadí. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, paní senátorko, v Mexiku se po fotbalovém utkání říká: Hráli jsme to nejlíp, ale prohráli jsme jako vždycky. A abych citoval někoho možná z politiky, někoho nám bližšího, tak bych ocitoval Viktora Stěpanoviče Černomyrdina, který říkal: Snažili jsme se udělat to nejlíp, ale dopadlo to jako vždycky.

Jsem přesvědčen, že Ministerstvo pro místní rozvoj bylo vedeno bohulibou snahou a že jeho úředníci odvedli maximum a maximálně kvalitní práci. Potud je všechno v pořádku. Potíž je, že než zákon doputoval do Senátu a než nám doputoval zpátky, prošel takovým procesem, že už to není ten původní stavební zákon, jaký byl na začátku. Měl řadu věcí zrychlit, ulehčit. Jsem velmi přesvědčen o tom, že ve finále se tak nestane, pokud takovýhle zákon v tomhle znění schválíme.

Paní senátorka připomněla celou řadu věcí, kterou se zabýval Senát. Koneckonců debata tam trvala přes osm hodin. Měl jsem příležitost část té debaty slyšet, protože jsem v Senátu čekal na vlastní řeč k jinému zákonu, a rád bych dodal, že pokud se někdo z vás rozhoduje mezi verzí sněmovní a verzí senátní, rád bych mu doporučil verzi Senátu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP