(15.00 hodin)
(pokračuje Opálka)

Konstatuji, že princip stropů není uplatňován ve všech zemích Evropské unie, jak se často tvrdí, viz například Belgie, Dánsko, Maďarsko, Slovinsko, ale v řadě zemí jsou pak stropy na daleko vyšší úrovni než v České republice, takže dopady do státního rozpočtu či jiných rozpočtů jsou nižší.

Nebudu zdržovat výkladem svého vidění solidarity. Jen upozorním, že dle různých zdrojů by zrušení stropů přineslo do státní pokladny, a tedy i do virtuálního důchodového účtu, 10 až 18 miliard korun ročně.

Děkuji předem za vaši podporu. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní se svým návrhem na změnu pořadu jednání pan poslanec Martin Kolovratník. Jenom připomínám, že součástí návrhu grémia jsou volební body 138, 139, 140, 141. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já to vím. Děkuji za připomenutí. Přeji dobré odpoledne. Budu mnohem stručnější. Rád bych vás, kolegové a kolegyně, poprosil o přiřazení jednoho nového volebního bodu právě k těm, které jsou již navrženy pevně na zítřek na 12.45, a je to prosba na zařazení, nebo přiřazení nového bodu nazvaného změna v orgánech Poslanecké sněmovny. Je to z toho důvodu, že jsme měli vypsanou lhůtu na návrhy. Dva návrhy jsme obdrželi a volební komise je dnes projednala. Takže pokud by to bylo možné, zítra v tom bloku volebních bodů jako první, abychom veřejným hlasováním se vypořádali i tedy se zmiňovanými změnami v orgánech Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Takže jako úplně první bod v rámci těch volebních bodů? (Ano.) Ano, děkuji.

Jako další se svým návrhem vystoupí pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Do této schůze je zařazen bod 172, což je návrh státního závěrečného účtu za rok 2016. Je to tisk 1106. Tento bod, nebo tento tisk ovšem nelze projednat nyní, protože podle zákona Nejvyšší kontrolní úřad má dát stanovisko do konce srpna. Bez tohoto stanoviska těžko můžeme státní závěrečný účet projednávat, byť bych si to velice přál, abychom to projednali co nejdříve a nepokračovali tak v tom, co se dělo minulé roky, kdy jsme projednávali za dva roky zpátky státní závěrečný účet. Nicméně projednat to nelze na této schůzi, která bude končit pravděpodobně 14. července. Proto navrhuji vyřazení tohoto bodu z programu této schůze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Návrh jsem si poznačil. Nyní se svým návrhem vystoupí pan poslanec Bohuslav Svoboda. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Na rozdíl od svých mnoha předřečníků tady nestávám opakovaně s nějakým návrhem na změnu zákona. Příčinou a důvodem toho, že tu stojím, je, že jsme zákonem, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, odhlasovali změnu, kterou považuji za velmi nešťastnou pro naše zdravotnictví.

Dovoluji si tedy předložit tisk, který má číslo 1086, a dovoluji si požádat, aby byl zařazen na 28. 6., tedy na zítra odpoledne, jako druhý bod programu. V případě, že budou přijaty body kolegyně Černochové, bude se postupně posouvat vlastně až na páté místo. (Předsedající: Odpoledního programu?) Odpoledního programu.

Přijetím novely zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a tak dále a tak dále, došlo k vyřazení specializačního oboru praktický lékař pro děti a dorost. Obor praktický lékař pro děti a dorost je významným oborem primární péče. Je odpovědí na potřeby české společnosti a soustavy péče o děti a dorost v naší zemi s důrazem na primární péči, s důrazem na prevenci, s důrazem na přesun péče z oblasti lůžkové do péče ambulantní, tzv. subsidiarity.

Péče o děti v primární péči se významně liší od léčby, která probíhá na lůžkových odděleních nemocnic a klinik. Lékař v primární péči se setkává především se zdravými dětmi, věnuje se prevenci, očkování, posudkové činnosti, sociální práci. V diagnostice a léčbě pečuje o děti a dorostence s častými, většinou méně závažnými onemocněními, jejichž léčbu plně zvládá bez potřeby hospitalizace. Využívá k tomu potřebnou technologii, laboratorní zázemí atd. atd. Role praktického lékaře pro děti a dorost je v naší republice skutečně na takové úrovni, že nám ji mohou všichni ostatní jenom závidět.

Naproti tomu lékař v nemocniční péči pracuje v týmu specialistů, provádí podrobnou diagnostiku, složitou léčbu velmi složitých a závažných onemocnění, mnohdy s přístupem intenzivní medicíny, kde musí využívat postupy parenterální výživy atd. atd., léčby kyslíkem. A tato péče je vždy vázaná na hospitalizaci. Když si to uvědomíme, je jasné, že každý tento obor by měl trošičku jinou náplň té své specializace, tak aby byl připraven na to, jak jsou ty dva obory od sebe rozdílné.

Z výše zmíněných důvodů navrhujeme, aby specializační obor praktický lékař pro děti a dorost byl znovu zařazen jako samostatná specializace v zákonu č. 95/2004.

Návrh zákona si klade za cíl zařadit obor praktický lékař pro děti a dorost v co nejkratší době, tak aby nedošlo ke znevýhodnění studentů, kteří ukončí své studium v zimním semestru akademického roku 2017/2018, a proto z důvodu končícího volebního období navrhujeme, aby byla tato novela zákona č. 95/2004 Sb. projednána podle § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Jako odpověď na všechny otázky, které padaly v době, kdy jsme ten zákon projednávali a tu změnu udělali, je už dnes ta skutečnost - a ta informace je prakticky ze všech nemocničních zařízení v České republice -, že se zahajuje přesun dětských lékařů, pediatrů, z nemocnic do terénní praxe a že to bude znamenat vylidnění lůžkových oddělení a samozřejmě problémy, které ta dětská oddělení mají, se jenom a jenom prohloubí. Specializace praktický lékař pro děti a dorost také umožní to, že ti mladí lékaři budou moci do té praxi nastoupit dříve, protože doba vzdělávání je vlastně o rok kratší a plně vyhovuje tomu, co je potřeba. Ty čtyři roky finální přípravy jsou plně v souladu se směrnicí Evropské unie, nejsou kratší, než je požadováno. Myslím si, že tedy není žádná námitka, kterou by bylo možné proti té novele vznést. To, co je zásadní, že ta novela umožňuje volný přechod z jednoho oboru do druhého po doplnění nějakých kurzů nebo doplňujícího vzdělávání a to doplnění vzdělání je relativně velmi krátké, nebude to ani jednu, ani druhou stranu omezovat a skutečně to povede k tomu, že praktičtí lékaři pro děti a dorost a pediatři budou mít stejnou šanci na trhu práce.

Zájem o praktické lékaře pro děti a dorost je veliký. V současné době se vlastně hlásí přes 80 uchazečů o tento obor. Kdybychom tento obor zrušili, zájem o praktického lékaře pro děti a dorost bude významně oslabený a péče o děti, péče, která je naprosto zásadní, která má zajistit předcházení chorobám, bude skutečně ohrožena, protože obor praktický lékař pro děti a dorost je oborem, který je dneska plně, nebo většinově naplňován lékaři, kteří jsou ve věku blízkému věku odchodu do důchodu.

Děkuji vám za vaši pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP