(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 59. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tu vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 59. schůze ve čtvrtek 15. června 2017, pozvánka vám byla rozeslána v pátek 16. června. Já vás nyní poprosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

 

Vážené kolegyně a vážení kolegové, ještě než přikročíme k určení ověřovatelů schůze, dovolte mi, abych umožnil našemu novému kolegovi složit poslanecký slib.

 


Slib poslance

Vážené kolegyně a kolegové, nyní přistoupíme ke slibu nového poslance za pana Vítězslava Jandáka. Nejprve poprosím pana místopředsedu mandátového a imunitního výboru poslance Martina Plíška, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který nový poslanec složí do mých rukou. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, paní poslankyně, páni poslanci, dne 9. června 2017 -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vás ještě přeruším, pane místopředsedo. Poprosím všechny, aby se už usadili na svých místech a umožnili důstojnou atmosféru ke složení slibu nového poslance. Děkuji všem. Prosím.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji, pane místopředsedo.

Dne 9. června 2017 se poslanec Vítězslav Jandák ujal funkce člena Rady Českého rozhlasu a o zahájení výkonu funkce písemně informoval předsedu Poslanecké sněmovny v souladu se zněním § 7 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Podle ustanovení v § 5 odst. 1 zákona o Českém rozhlasu je členství v radě neslučitelné s funkcí poslance a z tohoto důvodu dnem ujmutí se této funkce mandát poslance Vítězslava Jandáka zanikl ze zákona. Náhradník nabývá mandát poslance, za nějž náhradník nastupuje, okamžikem zániku mandátu tohoto poslance a podle § 54 odst. 1 zákona o volbách do Parlamentu České republiky na uvolněný mandát poslance nastupuje náhradník z kandidátní listiny téže politické strany uvedený na kandidátní listině pro volbu ve volebním kraji, v němž byl kandidován poslanec, jehož mandát se uprázdnil, a to v pořadí podle výsledků voleb.

Podle výsledků voleb do Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 25. a 26. října 2013 byla prvním náhradníkem České strany sociálně demokratické za kraj Jihočeský paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Druhý náhradník, senátor Karel Kratochvíle, se postavení náhradníka vzdal notářským zápisem, který byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen dne 23. března 2016. Vzdání se postavení náhradníka potvrdil mandátový a imunitní výbor usnesením číslo 154 ze dne 15. dubna 2016 a toto usnesení bylo zaznamenáno v zápisu Státní volební komise o výsledku voleb konaných do Poslanecké sněmovny ve dnech 25. a 26. října 2013 a bylo doručeno k informaci předsedovi Poslanecké sněmovny.

Na uvolněný mandát poslance ČSSD za kraj Jihočeský byl proto předsedou Poslanecké sněmovny povolán třetí náhradník pan inženýr Václav Valhoda. Mandátový a imunitní výbor na 51. schůzi konané dnešního dne přijal usnesení číslo 204, ve kterém konstatoval, že - za prvé - dne 9. června 2017 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Vítězslavu Jandákovi, narozenému dne 3. srpna 1947, a to způsobem podle ustanovení § 6 písm. f) zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. A za druhé, dne 9. června 2017 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky inženýru Václavu Valhodovi, narozenému dne 25. června 1959. S tímto usnesením jsem byl pověřen seznámit Poslaneckou sněmovnu. (V sále panuje velký hluk.)

V souladu s ustanovením § 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny složí nyní pan poslanec Václav Valhoda poslanecký slib. Prosím pana poslance, aby předstoupil před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím pana předsedajícího, aby přijal slib nového poslance.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane místopředsedo, požádám sněmovnu o klid, abyste mohl přednést v důstojném prostředí Ústavou předepsaný slib poslance. Pan místopředseda je připraven, pan kolega také. Máte slovo. (Všichni přítomní postávají.)

 

Poslanec Martin Plíšek: Slib poslance Parlamentu České republiky. "Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu svého lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

(Poslanec stvrzuje slib podáním ruky místopředsedovi Poslanecké sněmovny a podpisem.)

Vážený pane poslanče, blahopřeji vám k výkonu funkce. (Potlesk. Poslanci usedají do svých lavic.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vítám mezi námi nového pana poslance, kolegu z Jihočeského kraje, Václava Valhodu. Popřeji mu v poslanecké práci mnoho úspěchů a předám zpět řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelé této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Pavla Čiháka a poslance Jiřího Dolejše. Má případně někdo jiný návrh?

Jestliže tomu tak není, zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 1. Přihlášeno 125 poslanců, pro 107, proti 1, Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 59. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Pavla Čiháka a poslance Jiřího Dolejše.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a poslankyně: Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, Jan Bartošek z pracovních důvodů do 17.00 hodin, Jiří Běhounek do 15.20 hodin z pracovních důvodů, Ondřej Benešík do 15.00 hodin z pracovních důvodů, Jan Birke z důvodu zahraniční cesty, Marek Černoch z důvodu zahraniční cesty, René Číp ze zdravotních důvodů, Jan Farský z pracovních důvodů, Vlastimil Gabrhel ze zdravotních důvodů, Leoš Heger z pracovních důvodů, Daniel Korte z pracovních důvodů, Rom Kostřica z pracovních důvodů, Michal Kučera z osobních důvodů, Helena Langšádlová do 15.00 hodin z pracovních důvodů, Miroslava Němcová z důvodu zahraniční cesty, Igor Nykl ze zdravotních důvodů, Gabriela Pecková z pracovních důvodů, František Petrtýl z pracovních důvodů, Jiří Petrů ze zdravotních důvodů, Jan Sedláček z osobních důvodů, Karel Schwarzenberg z osobních důvodů, Miroslava Strnadlová do 16.00 hodin z osobních důvodů, Zuzana Šánová z osobních důvodů, Dana Váhalová z důvodu zahraniční cesty, František Vácha z důvodu zahraniční cesty, Jan Volný ze zdravotních důvodů, Miroslava Vostrá do 19.00 hodin z rodinných důvodů, Jan Zahradník do 15.00 hodin z pracovních důvodů, Kristýna Zelienková z pracovních důvodů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP