(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jenom bych požádal ctěnou sněmovnu trochu o ztišení, protože ne úplně rozumím předkládaným návrhům. Poprosím i své kolegy po pravici.

V tento moment nemám nikoho přihlášeného řádně. Prosím, pan předseda Sklenák, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Jen jsem chtěl reagovat na to, co říkala paní zpravodajka. Já si samozřejmě dovedu představit i situaci, kdy ve zkrácené lhůtě sociální výbor, případně další výbory nedospějí ke shodě a projednávání může skončit tak, že zákon nebude schválen. To je dost dobře možné. Ale faktem je, že v té třicetidenní lhůtě se výbor může sejít dvakrát, jsou tam dva výborové týdny a můžeme se alespoň pokusit nalézt kompromis, podobu. Pokud lhůtu nezkrátíme, tak to fakticky znamená hození tohoto zákona pod stůl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se tedy, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou další přihlášku nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se na závěrečná slova. Paní ministryně i paní zpravodajka si vezmou závěrečné slovo. Prosím.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, já tady asi nebudu rozebírat úplně každou technickou otázku, která tady padla, to si pak můžeme říct na výboru. Nicméně obecně. Vytýkáte nám, že jsme to dali na poslední chvíli. Jak vidíte, změna je komplexní a řada aktérů, kteří se pohybují v oblasti sociálních služeb, má na různé věci naprosto protichůdné názory. To je logické. Je to nakonec v řadě oblastí, ať sáhnete do čehokoliv. My si musíme prostě něco vybrat z opačných názorů. Proto to také trvalo tak dlouho, protože jsme opravdu velmi poctivě diskutovali s mnoha různými lidmi, s mnoha různými organizacemi.

Co se týče připomínek, ony jsou vlastně v několika málo oblastech.

Jedna oblast, která tady byla několikrát zmiňována a která je asi nejkontroverznější, se týká převodu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ze zákona o sociálně-právní ochraně, kam podle mého názoru neměl být ani původně umístěn, do zákona o sociálních službách, kam podle mě logicky patří. A souvisí s tím i financování. My jsme v současné době v situaci, kdy si zařízení včetně klokánků, ale nejen těch, stěžují na nedostatek financí, protože jsou financována na den, kdy tam dítě je, nikoliv na lůžko jako takové. Když je třeba půl měsíce prázdné, tak se financuje jen půl měsíce, kdy tam dítě je. A to proto, protože si v současné době toto zařízení může vlastně založit kdokoliv kdekoliv. Vůbec to není vázáno nějakou potřebou v tom kterém kraji, v té které obci. Prostě když organizace splní zásadní předpoklady, tak si zařízení založí. A že to asi tak finančně špatné není, o tom svědčí to, že jich vznikla celá řada, aniž jsou ale stoprocentně naplněna. A tím, že je chceme dostat do systému sociálních služeb, tím chceme říci: ano, my chceme, aby si kraje řekly, kolik těchto krizových lůžek potřebují, kde je potřebují, a potom jsme ochotni je financovat skutečně jako krizová lůžka stoprocentně bez ohledu na to, zda tam dítě v tu danou chvíli je, nebo ne. Takže to není žádná likvidace žádných klokánků ani ničeho takového, ale je to vnesení pořádku do této oblasti a zároveň zlepšení financování, po kterém tolik volají. Jinak je to jedna oblast, která se může vyřešit jedním pozměňovacím návrhem, a pokud tady Sněmovna hlasováním vyjádří, že tuto změnu nechce, tak tam ta změna prostě nebude. Ale to přece není důvod vracet k přepracování celý zákon.

Druhá věc, která je pro někoho kontroverzní, je pastorační služba. Ta tam byla dána na základě požadavků provozovatelů zařízení, protože ti lidé, kteří umírají, jsou prostě senioři, tuto službu vyžadují, a vyžadují ji v takovém množství, že bychom to v naší zemi nečekali. Takže to vycházelo z jejich požadavků, z požadavků praxe. A zase, jestli se tato Sněmovna rozhodne, že takovou službu zavádět nechce, tak dejte pozměňovací návrh, o kterém se bude hlasovat, a když tak se vyjádříte, že tam prostě nebude.

A třetí oblast, o které se hodně mluví, je hospicová péče. Jak víte, je to velice problematická věc na zdravotně-sociálním pomezí. My tam máme samozřejmě odkaz, máme tam dohodu s Ministerstvem zdravotnictví, je tam odkaz na zákon o zdravotních službách - nevím, jaký je přesný název. My jsme za náš resort chtěli něco ve prospěch hospiců a péče o umírající udělat. Nemohu čekat se svým zákonem na to, jak se rozhodne zdravotní pojišťovna, protože to bych se taky nemusela dočkat. VZP je svébytná instituce a diskuse u našich domů pro seniory s nimi jsou opravdu neustálé. My jsme udělali podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí, co jsme mohli, abychom situaci zlepšili, protože v současné době jsou tyto služby tak nějak na pomezí legality. Ony prostě nejsou nijak ukotvené a my jsme je chtěli ukotvit. A zase, jestli chcete, nebo nechcete, aby nějak legislativně ukotveny byly, alespoň základně, tak to odmítněte. Hlasujte o pozměňovacím návrhu a odmítněte to.

Ale to jsou všechno jednotlivé oblasti, které jsou zavřené, abych tak řekla, a opravdu se vyjádřete hlasováním, vyjádřete se pozměňovacími návrhy, ale nevidím žádný důvod, proč tento zákon vracet k přepracování.

Jinak co se týče připomínek od Ústeckého kraje, ty ale byly v naprosté většině vypořádány s příslušným panem radním a zůstaly tam zase tyhle tři, o kterých mluvím. Jak říkám, musíte se prostě v nějakém bodě rozhodnout, když máte názory z úplně opačných konců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní se závěrečným slovem paní zpravodajka. Prosím.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Já už tentokrát budu opravdu velmi stručná. Nechci tady rozebírat financování zdravotní péče, měli jsme to teď na sociálním i zdravotním výboru. Ale opravdu připomínky k vyjmutí části zákona o sociálně-právní ochraně dětí a převedení do zákona o sociálních službách vidím jako velmi kontroverzní a problematické. Ministerstvo to vědělo, přesto to tam ponechalo. Myslím si, kdyby ministerstvo na to bylo připraveno, udělalo to, nezařazovalo to tam, mohli jsme mít opravdu tento zákon schválený.

Jenom bych chtěla říci, že zde zaznělo vrácení zákona k přepracování, zkrácení lhůty o 30 dní a prodloužení lhůty na projednání o 20 dní. Chtěla bych, pane předsedající, abychom o tom dali hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, řešil jsem pořad schůze. Váš návrh ohledně vrácení jsem zaregistroval a budeme o něm hlasovat po závěrečných slovech, mám to zapsáno, když jste přednesla návrh v obecné rozpravě.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Pokud to nebude schváleno, tak tady padl druhý návrh na zkrácení lhůty o 30 dní. Pokud tento návrh neprojde, tak prodloužení lhůty o 20 dní. Máme vše, děkuji za spolupráci.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní budeme tedy hlasovat o návrzích, jak zazněly v obecné rozpravě. Ještě jednou přivolám kolegyně a kolegy z předsálí, eviduji žádost o odhlášení. Já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Jako první budeme hlasovat návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 61. Přihlášeno je 116 poslankyň a poslanců, pro návrh 56, proti 45. Tento návrh byl zamítnut. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP