(15.00 hodin)
(pokračuje Klán)

Další příklad, kousek z mého regionu, je to sousední kraj Pardubice, Pardubický kraj, tak splavnění ve své podstatě - úsek Přelouč - Pardubice - tento stupeň je rovněž zablokován, protože právě ekologická hnutí tam spatřila nějakého motýla, pravděpodobně i bobra tam někde viděli, nakonec se zjistilo, že to nebyl bobr, ale něco tam plavalo v řece Labi. Ale to je prostě jeden z mála příkladů, kdy se tam něco vymyslí a účelově se to nějakým způsobem zablokuje, a to je podle mě špatně. A toto je potřeba všechno ošetřovat, protože mám obavu, že když necháme tu benevolenci se vyjadřovat, v tom řízení se vyjadřovat de facto pořád, libovůli těm nevládním, neziskovým organizacím, tak nastane to, že už nepostavíme vůbec nic, a ty stavby, které teď nějakým způsobem běží, tak budou opět zablokovány a nějakým způsobem se přijde o miliardy korun. A já bych je to nechával zaplatit, opravdu, tyto ušlé investice.

Pokud jde o pozměňovací návrh paní kolegyně poslankyně Pěnčíkové, tak ten také vítám, já ho mám tady k dispozici, kdy se říká v § 19 odstavec 9, že Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, která závažným způsobem porušila tento zákon nebo nesplnila povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace anebo přestala splňovat podmínky podle odstavce 3. Závažným porušením zákona se rozumí zejména, pokud fyzická osoba nejméně dvakrát v průběhu posledních tří let: a) porušila povinnosti podle odstavce 2 nebo b) bez vážného důvodu nedodržela lhůtu pro předložení posudku stanovenou tímto zákonem nebo smlouvou podle § 9 odstavce 1. To je podle mě také výborný pozměňovací návrh, který řeší a nějakým způsobem zrychluje ten proces povolování EIA.

Takže tyto pozměňovací návrhy já osobně podpořím. Jak už jsem říkal, podpořím pozměňovací návrh pana poslance Zahradníka, který zavádí podpisové listiny, a pozměňovací návrh paní kolegyně Pěnčíkové. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, a proto zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první své pozměňovací návrhy půjde odůvodnit paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já budu velice stručná. Můj pozměňovací návrh máte v systému jako sněmovní dokument číslo 6375 včetně odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, to bylo velmi jasné a rychlé odůvodnění. Děkuji paní poslankyni. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, já se v odůvodnění svých návrhů odkazuji na svůj předchozí projev, a zároveň také jsou písemně uvedeny v návrzích, které byly vloženy do systému, a to tedy konkrétně jako sněmovní dokument 6262, ke kterému se hlásím, sněmovní dokument 6263, ke kterému se hlásím, a konečně sněmovní dokument 6380, ke kterému se rovněž přihlašuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje? (Neměli zájem.) Protože neeviduji žádné další návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

78.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
/sněmovní tisk 1081/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Já děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, tato novela o sociálních službách vlastně po deseti letech od jeho vzniku, od jeho účinnosti, přináší několik komplexnějších změn. Cílem toho návrhu je zejména promítnout aktuální požadavky praxe tak, aby právní úprava odpovídala potřebám všech subjektů zúčastněných při poskytování sociálních služeb. Zároveň chceme, aby tyto navrhované změny umožnily poskytování sociálních služeb na míru podle druhu nepříznivé sociální situace, aby se také občané lépe orientovali v tom, kam se mají obrátit, kdo jim může zajistit v jejich konkrétní nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu.

Já bych tady zmínila několik změn.

Zaprvé se zvyšuje částka příspěvku na péči ve 4. stupni, tedy to je úplná závislost, kde navrhujeme navýšení o 6 tisíc, a to z dosavadních 13 200 na 19 200, kde cílem zvýšení této částky je podpora poskytování pomoci neformálními pečovateli, tedy zejména osobami blízkými v domácnostech, a upřednostnění terénních a ambulantních sociálních služeb před službami pobytovými. Tento návrh je opravdu pro ty, kteří jsou doma, ne pro ty, kteří jsou někde v ústavních zařízeních. Když se vlastně srovnají náklady na toho člověka doma i s tím navýšeným příspěvkem a porovnají se s náklady, když ten člověk je v nějakém zařízení, tak samozřejmě ta domácí péče i přes toto zvýšení je stále mnohem levnější. Zároveň jsou zde opatření, která zvyšují kvalitu sociálních služeb, a současně se snižuje administrativní zátěž pro poskytovatele.

Dále zde navrhujeme, aby služby sociálně-právní ochrany dětí se převedly do systému sociálních služeb. A v této souvislosti vznikají nové sociální služby, domovy pro děti na přechodnou dobu a služby pro rodinu, což odstraňuje dosavadní nežádoucí dvojkolejnost poskytování služeb jedné a té samé cílové skupině.

Zároveň se třeba zvyšuje podpora rodin, kterým se současně narodily tři a více dětí. V současné době mají tyto rodiny nárok na služby zdarma, ale ty služby se mohou starat jenom o domácnost, nesmějí se fyzicky starat o děti, takže se toto právě rozšiřuje přímo na služby péče o děti jako také, protože dnes pečovatelky nesmějí vlastně ty děti vzít do ruky.

Zároveň se zde zavádí velice důležitý nový druh sociální služby poskytované osobám v terminálním stavu a osobám blízkým, která bude poskytována jak v kamenných hospicích, tak rovněž i v rámci domácí paliativní péče. Asi také všichni víte, že vlastně v současné době hospicová péče a péče o umírající není pořádně legislativně zakotvena.

Zároveň se stanovuje zmocnění k prováděcí vyhlášce, k plánování sociálních služeb s přesně danými pravidly, což umožní Ministerstvu práce dohled nad obsahem krajských plánů sociálních služeb, které jsou povinným podkladem pro žádost o dotaci.

Také se upravuje financování a plánování sociálních služeb stanovením jednotných pravidel vstupu služeb do sítě. Chceme, aby současné požadavky na dotace se staly mandatorními výdaji.

Myslím, že tady už ty hlavní body jsem vyjmenovala, jinak těch změn je samozřejmě ještě víc. Já vám děkuji za pozornost a věřím, že propustíte tuto novelu do dalších čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: My také děkujeme, paní ministryně. Prosím nyní, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám přednesla svoji zpravodajskou zprávu. Ta bude jaksi trošku obsáhlejší, protože sociální služby jsou moje srdcová záležitost, pracovala jsem v nich dlouho, a proto když přichází takto velká, rozsáhlá novela zákona o sociálních službách, tak bych byla ráda, abychom jí věnovali náležitou pozornost.***
Přihlásit/registrovat se do ISP