(14.50 hodin)
(pokračuje Zahradník)

Dneska se děje to, že ta navazující řízení bohužel stále probíhají poměrně dlouho, navzdory zrychlení, které snad přinese nový stavební zákon, a že ve vývoji projednávání v navazujícím řízení může docházet ke kompromisům. Developer může třeba svůj záměr měnit tak, aby se snažil vyhovět připomínkám, které k jeho záměru mají právě ti, kteří se odvolávají proti rozhodování patřičných institucí. Tady by možná bylo dobře dát těm signatářům šanci, aby se, pokud to občanské sdružení nebo ten zapsaný spolek nebo ta tzv. kamenná ekologická organizace chtěla podávat znovu a znovu sta odvolání, tak aby bylo nutné vždycky si opatřit ty podpisy znova. Aby ti lidé měli šanci zrevidovat svůj záměr, aby si mohli říci ano, tak tady třeba zrovna už ten záměr je v pořádku, moje připomínky byly vyřešeny a já už tedy nemám v úmyslu dál podporovat proces odvolávání, naopak chci vyhovět veřejnému zájmu a přispět tím, že se nebudu odvolávat, k tomu, aby ten záměr mohl být zrealizován.

Takže tady navrhuji, aby v dalším novém novelizačním bodě 51, který navrhuji zařadit, se v § 9e poslední věta nahradila větou: "Pro každé navazující řízení k danému záměru musí být předložena zvláštní podporující podpisová listina." No a zákonitě, protože jsem navrhl vložení dvou nových novelizačních bodů, tak navrhuji, aby ty další novelizační body, které následují za těmito dvěma vloženými, byly patřičně přečíslovány. Čili opět, i tento návrh jsem vložil do systému a v podrobné rozpravě se k tomu vyjádřím.

A je zde konečně třetí můj návrh, který se týká otázky související s autorizací osob, které provádějí právě posudky v rámci posuzování vlivu na životní prostředí. Vždycky tady musí být osoba, která má autorizaci. A pokud tím zpracovatelem je nějaká právnická osoba, tak musí mít osobu, která disponuje touto autorizací. Zatím platilo, že tyto osoby v různých segmentech procesů v ochraně životního prostředí měly tuto autorizaci na pět let a musely žádat o její prodloužení. Stalo se ale, že například autorizace osob fungujících v oblasti životního prostředí například v oboru odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie podle zákona č. 62 o geologických pracích, nebo osoby disponující autorizací ke zpracování rozporových studií podle zákona o ochraně ovzduší, tak v obou těchto případech došlo k tomu, že jejich doba platnosti autorizace byla změněna z pěti let na dobu neurčitou. Naše novela, kterou tady předkládáme, jde právě opačným směrem. Nejenom že setrvává na té pětileté době trvání autorizace, ale navíc při prodlužování platnosti vyžaduje nutnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti.

Proto doporučuji a navrhuji tímto návrhem, aby byla upravena doba trvání autorizace v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí tak, aby odpovídala stavu, který je teď nově běžný v jiných oblastech životního prostředí, tedy změnit dobu platnosti autorizace z pěti let na dobu neurčitou.

Podle toho jsem také předložil svůj pozměňovací návrh, který mění jednotlivé novelizační body počínaje novelizačním bodem 96, kde se právě vynechávají ta slova "nebo prodloužení". Navrhuji změnit v § 19 odst. 7 dobu pěti let na dobu neurčitou a zákonitě navrhuji škrtnout pak patřičné procesy související s prodlužováním autorizace o dalších pět let. A dále samozřejmě opět tam, kam to patří, to je nový odstavec 11, to slovo "prodloužení" navrhuji prostě zrušit, aby se o něm v tom zákoně nehovořilo. Tady jsem přiložil, protože ten návrh je poněkud složitější, tak jak je předložen, tak jsem přiložil i text patřičného paragrafu v původním znění se značením změn.

Takže i tento návrh jsem předložil do systému a v podrobné rozpravě, dámy a pánové, se k němu přihlásím a samozřejmě pak ve třetím čtení vás požádám o podporu těchto mých tří pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak s přednostním právem... Fakticky pan zpravodaj. Prosím, fakticky.

 

Poslanec Václav Zemek: Já navážu na pana kolegu Zahradníka. Já jsem ho pozorně poslouchal a nemohu se trochu ubránit dojmu, že v úvodu jeho příspěvku tady zazněl nebo vznikl takový mylný dojem, že do procesu EIA se dá přihlašovat ve správním řízení. Já bych to možná jenom trochu upřesnil. On tam zmiňoval ta občanská sdružení a tady je potřeba říci, že ona se mohou přihlásit pouze do rozhodnutí, která vydává správní orgán, ve chvíli, kdy se na základě zjišťovacího řízení rozhodne, že předpokládaný záměr nebude posuzován podle zákona o EIA, to znamená podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Jinak ten proces samotný EIA není správním procesem, tudíž tam není možné se do toho odvolávat. Tak to jen pro upřesnění, aby tady nevznikl nějaký mylný dojem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, dovolte mi, abych řekl několik málo slov, uvidíme, jak to bude dlouhé, k novele o EIA.

Já si vzpomínám, když jsme to tady poprvé řešili v prvním čtení, tak jsme si říkali, že to má souvislost samozřejmě se stavebním zákonem, a to jsme nějakým způsobem z toho zákona vyjmuli a bavili jsme se zejména právě o této oblasti. Já si vzpomínám, když jsme to řešili na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak mezi nás zavítal předseda Strany zelených Matěj Stropnický, abych to přesně řekl, ne Martin, jeho otec, což je ministr obrany, ale Matěj Stropnický, a horlivě tam diskutoval nad tím, že vlastně tímto zákonem budou tvrdě omezena právě ekologická hnutí. On tam vysloveně brojil, že je chceme vysloveně vyloučit nějakým způsobem z toho procesu, a my jsme říkali, že to není pravda, že jim ta možnost vyjadřovat se k tomu procesu zůstane. Sice to bude omezeno, nebude to navždy, jak je to dneska někdy zneužíváno, a mnoho staveb nám stojí, ale bude to dvakrát a dost, jestli se nepletu, nějakým způsobem v této oblasti. To bych jenom potřeboval trošičku upřesnit, protože tam docházelo k různým přestřelkám mezi mnou a jím, když jsem mu říkal tu tezi, že díky jejich blokaci - nemyslím přímo jejich, ale mnoha ekologických hnutí - se zastavilo mnoho staveb, a tím pádem se zneplatnily za ty roky posudky EIA a my jsme museli sáhodlouze vyjednávat výjimky pro ty stavby, abychom je vůbec dokončili. A já když jsem říkal, že když to takhle některá občanská sdružení účelově zastavila, tak bych je to nechal zaplatit. Já jsem to tam takhle natvrdo řekl a je to pravda, protože když se v devadesátých letech jim dala hodně velká svoboda mluvit téměř do všeho - a to se traduje do dneška. Když je najednou začneme, anebo chceme trošičku omezovat, abychom něco postavili nebo dokončili, tak se jim to nelíbí, protože si na to prostě bohužel zvykla. Jenže stát je tady od toho, aby působil jako regulátor ve veřejném zájmu, takže je opravdu nutné tady to tam zavést. A budu rád, když se tento zákon, tato EIA, nějakým způsobem schválí do konce volebního období. Byla by škoda, abychom to nedotáhli do konce. Zároveň vítám některé pozměňovací návrhy pana poslance Zahradníka, zejména ty podpisové listiny. Tento pozměňovací návrh já podpořím a myslím si, že i někteří další kolegyně a kolegové, protože je to opravdu logické.

Jak už jsem říkal, tak nějakým způsobem tady začínáme regulovat tu možnost, aby ty nevládní neziskové organizace, nebo chcete-li ekologická hnutí, vstupovaly do toho procesu, protože si neumím představit, kdyby najednou začaly tyto nevládní neziskové organizace vstupovat do procesu výstavby nové jaderné elektrárny nebo nového bloku jaderné elektrárny, třeba Dukovany, což řešíme poměrně nyní často. Já si to neumím představit. Když vstoupí do toho procesu, tak myslím, že tu jadernou elektrárnu nepostavíme ani za padesát let a mezitím budeme možná hledat jiné alternativy výroby elektrické energie. Ale to je jenom jeden jediný příklad, takový opravdu, který je velký, a my jsme tento problém řešili s výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, co by nastalo. To by se prostě těžce zablokovalo všechno. A nepostavili bychom vůbec nic. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP