Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

192.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera, Jiřího Skalického
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1056/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako tisk 1056/1.

Prosím paní poslankyni Kovářovou, která je zástupkyní navrhovatelů, aby tento tisk uvedla. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představila novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která se týká dobrovolných dárců krve, kostní dřeně a krvetvorných buněk.

Podle platné právní úpravy se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 2 tisíce korun. To v současných podmínkách není dostatečné. Daňové zvýhodnění ve výši dvou tisíc korun bylo stanoveno v roce 1996, tedy před 20 lety. Tehdy byla průměrná hrubá mzda kolem 10 tisíc korun. Je zřejmé, že v současné ekonomické situaci už výše této částky nemůže působit motivačně, a tak navrhujeme její zvýšení na 3 tisíce korun. Upozorňuji, že dobrovolní dárci krve - muži mohou dát krev pětkrát, ženy čtyřikrát za rok. V této souvislosti bych ráda upozornila i na to, že z médií všichni víte, že dobrovolný počet dárců krve není dostatečný a činí cca 270 tisíc osob. Doporučený počet dobrovolných dárců v populaci se pohybuje mezi čtyřmi a pěti procenty.

Nejde o jedinou změnu, kterou navrhujeme. Novela zavádí pro odběr krvetvorných buněk a pro dárce možnost odečíst si z daňového základu částku 20 tisíc korun.

Abych své vystoupení shrnula, cílem našeho návrhu bylo pomoci lidem, kteří druhým darují to nejcennější, krev či kostní dřeň, a tím darují i život. S ohledem na to, že jde o návrh nadstranický, s ohledem na jeho nekontroverznost a jednoduchost se navrhuje, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení v režimu podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. A tímto vás, vážené kolegyně a vážení kolegové, prosím o podporu naší novely. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana zpravodaje, kterým je pan poslanec Karel Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Obsahově mám situaci ulehčenou, protože paní kolegyně vlastně jádro řekla. Já bych ještě chtěl k tomu, co tady proběhlo, zdůraznit to, že už jsme to jednou probírali a usnesení rozpočtového výboru z 23. listopadu roku 2016, čili z loňska, fakticky k identickému návrhu zákona bylo kladné a tady jsem to z titulu zpravodaje také doporučoval. Čili neměním názor. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Kostřica. Zeptám se, to je asi řádná přihláška do diskuse, protože fakticky je možné reagovat pouze na průběh rozpravy, která zatím neproběhla. Beru to jako řádnou přihlášku do diskuse. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rom Kostřica: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěl hrozně podpořit tento návrh zákona z lékařského hlediska. Jako chirurg v oblasti hlavy a krku vím, že bez krevních derivátů se skutečně nedá mnohdy operovat. A já se domnívám, že ať je to jakkoliv motivováno, rozhodující je výsledek, totiž abychom tu krev jako takovou měli. Protože pokud se dostaneme do situace, kdy se skutečně nedá operovat, tak je úplně lhostejné, jestli krev koupíme za nějaké peníze z ciziny, nebo si ji pokusíme získat z vlastních zdrojů pomocí takovéhoto finančního zvýhodnění. Já se domnívám, že to finanční zvýhodnění není nijak zvlášť vysoké, a myslím si, že by mělo být skutečně takové, aby bylo pro ty lidi motivační.

Já pracuji ve městě Brně, to je kousíček do Rakouska. A znám celou řadu lidí, kteří než aby si nechali odebrat krev tady u nás bezplatně, tak jedou do Rakouska, do Mistelbachu, což je nejbližší místo, kde si nechají krev odebrat a také samozřejmě zaplatit. Já vím, že samozřejmě je mnohem humánnější a je to eticky mnohem příznivější, když krev, její darování je bezplatné, nicméně se domnívám, že účel světí prostředky. A rozhodně bych podporoval, aby tento zákon byl projednán v tak rychlém sledu čtení, jak to navrhla paní poslankyně Kovářová.

Jenom takovou drobnost. Víte, sice jsou teď už nové metody, ale chtěl bych jenom upozornit třeba na jednu věc, že operace juvenilního fibromu, což je nezhoubný nádor u dětí, je nádor, který je velmi, velmi krvácivý. Na operaci takového nádoru se plánuje pět až šest litrů krevních převodů. Velmi málokdy se stává, že by bylo zapotřebí celý tento objem krve tomu malému pacientovi aplikovat, nicméně jsou to výkony, které jsou zatíženy obrovskou krvácivostí, zejména v oblasti hlavy a krku, která má nejbohatší cévní zásobení a celou řadu variet. Takže tam si myslím, že je to skutečně velmi, velmi nutné. Proto bych na vás chtěl ještě jednou apelovat, abyste skutečně podpořili smysluplnost tohoto zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Dále do obecné rozpravy nemám další přihlášky, takže ji končím. Zeptám se na závěrečná slova. Není zájem. Budeme tedy pokračovat.

Nyní rozhodneme podle § 90, odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu, protože nebyly podány námitky.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1056 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 151. Přihlášeno je 155, pro 104, proti 1. Tento návrh byl přijat a návrh usnesení byl schválen.

 

Otvírám podrobnou rozpravu. Nikoho nevidím, proto ji končím. A zeptám se ještě jednou na závěrečná slova. Není zájem. V tom případě budeme hlasovat. Odhlásit? Takže já vás všechny odhlásím, prosím o novou registraci.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera, Jiřího Skalického a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1056."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování 152. Přihlášeno je 105, pro 104, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji. (Potlesk zprava.)

 

Otevírám bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP