(9.20 hodin)
(pokračuje Kubíček)

Dále k zákonu č. 256/2004 Sb. v bodu 34 slova "v § 32 odst. 2 větě druhé" nahradit slovy "v § 32 odst. 2 větě třetí". Jedná se o opravu číslování věty.

V bodu 83 v § 523 odst. 4 vypustit slova "i přesto". Jedná se o opravu chyby v psaní.

V bodu 80 za slova "§ 130 až 133" vložit slova "§ 135 odst. 1 písm. x)". Oprava chybného výčtu.

V bodu 82 bod X slova "v § 93 odst. 3 písm. a), c) a h) nahradit slovy "v § 93 odst. 3 písm. a), d) a h). Jedná se o opravu chybného textu na písmeno. Správně jde o písm. d).

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Nyní vás tedy poprosím, abyste přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní bychom hlasovali o legislativně technických úpravách, jak byly načteny, jedním hlasováním.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Poprosím o klid v sále. Budeme hlasovat o legislativně technických. Pardon. Stanovisko navrhovatele, stanovisko ministerstva k legislativně technickým? (Ministr souhlasí.) Stanovisko výboru? (Souhlas.)

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 422, přihlášeno 144 poslanců, pro 134, proti 1. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem A jedním hlasováním. Jsou to pozměňovací návrhy z usnesení garančního rozpočtového výboru projednané s Ministerstvem financí. (Stanovisko navrhovatele i stanovisko výboru je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Hlasování 423, přihlášeno 145 poslanců, pro 138, proti nikdo. Tento návrh byl také přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. Tento pozměňovací návrh řeší dosavadní zákaz změny investiční strategie fondu kolektivního investování tak, aby případnou změnou investiční strategie nebyla dotčena povinnost obhospodařovatele jednat v nejlepším zájmu investorů s odbornou péčí, ale aby byla možná. (Stanovisko navrhovatele i stanovisko výboru je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Hlasování 424, přihlášeno 147 poslanců, pro 140, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C pana poslance Stanjury. Jedná se o technické doplnění navrženého znění zákona v oblasti plynárenství. (Stanovisko navrhovatele i stanovisko výboru je souhlasné.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 425, přihlášeno 147 poslanců, pro 137, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní jsme odhlasovali všechny pozměňovací návrhy, takže nám zbývá hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, souhlasím, o všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 869, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování 426, přihlášeno 149 poslanců, pro 143, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím tento bod. Děkuji.

 

Než otevřu další bod, rád bych přečetl omluvy. Paní poslankyně Helena Válková se omlouvá v čase od 9 do 9.30 z dnešního dne ze zdravotních důvodů. Paní poslankyně Martina Berdychová se omlouvá dne 26. 4. a 27. 4. z pracovních důvodů. Paní poslankyně (Válková) už je tady, sotva jsem to přečetl.

 

Otevírám bod

 

240.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 880/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr zdravotnictví a zpravodajka garančního výboru poslankyně Jana Pastuchová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 880/3, který byl doručen dne 28. února 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 880/4.

Nyní se ptám pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Pan ministr má zájem. Prosím, pane ministře. A kolegu, který na tom místě stojí (poslanec Klučka), prosím, aby uvolnil místo. Opět poprosím o klid v sále, aby pan ministr mohl přednést svou řeč. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych v krátkosti uvedl projednávání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, a to ve třetím čtení.

Úvodem bych chtěl opakovaně zdůraznit, že cílem návrhu je především stabilizovat a zkvalitnit kvalifikační vzdělávání pro nelékařská zdravotnická povolání a současně přispět ke zvýšení počtu nejvíce poptávaných nelékařských zdravotnických pracovníků v českém zdravotnictví, což jsou dneska, jak všichni asi víte, všeobecné a dětské sestry. (V sále je velmi hlučno.)

Jedním ze způsobů, jak dosáhnout tohoto cíle, je umožnit větší prostupnost studijních programů pro některá povolání. Zejména se tak navrhuje rozšířit možnosti získání odborné způsobilosti pro výkon povolání všeobecné a dětské sestry.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pane ministře, já se omlouvám, že vás přeruším. Projednáváme třetí čtení zákona! Čeká nás důležité hlasování. Prosím o klid!

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji. Praktická sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka a dětská sestra tak budou mít možnost získat odbornou způsobilost k výkonu povolání zkráceným studiem na vyšší odborné škole. Je to ten známý systém 4 + 1. V praxi to bude vypadat tak, že uvedeným zdravotnickým pracovníkům bude možné započítat část dříve absolvované výuky a po úspěšném absolvování přijímacího řízení budou přijati ke studiu do vyššího než prvního ročníku oboru diplomovaná všeobecná sestra. Tento zkrácený způsob studia je přitom plně v souladu se směrnicí o uznávání odborných kvalifikací a se školským zákonem. Pokud jde o povolání dětské sestry, návrh umožní získat odbornou způsobilost studiem v oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší odborné škole nebo bakalářského studijního oboru na vysoké škole, a nikoli až po absolvování specializačního studia jako dosud. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP