(17.00 hodin)

 

Poslankyně Anna Putnová: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, chtěla bych dnes mluvit o financování vysokého školství, velmi úzkého okruhu vysokých škol, resp. fakult, nicméně významného pro náš kreativní průmysl a pro průmysl obecně. Jedná se o financování uměleckých fakult.

Když vznikaly umělecké fakulty na vysokých školách, byli studenti ohodnoceni koeficientem, tzv. KENem 3,5, zatímco studenti na akademiích byli dotováni koeficientem 5,9. Studentům a uměleckým fakultám na vysokých školách bylo přislíbeno, že v průběhu let, tak jak bude postupovat jejich schopnost připravovat doktorské studenty, docenty, profesory, jim bude tento koeficient zvýšen. Tak se nestalo, a prohlubuje se tedy stále propast ve financování uměleckých fakult na vysokých školách. Týká se to fakult ve Zlíně, v Brně, v Ostravě, v Opavě, v Liberci, v Plzni a možná jsem ještě na někoho zapomněla.

Chtěla bych se zeptat, paní ministryně, zda se bude řešit financování uměleckých fakult do budoucna nějakým systémovým opatřením, a pokud ne, zda se počítá pro rok 2017 s narovnáním prostřednictvím speciálního fondu, tak jako tomu bylo v loňském roce, resp. letošním, protože tyto fakulty poskytují stejné výsledky, velmi srovnatelné s akademiemi, nicméně jejich financování je fakticky na polovině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji a požádám paní ministryni, aby vám odpověděla.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, stejně jako v letošním roce, také v příštím roce předpokládáme prostřednictvím tzv. dotačního programu F, což je jediný nástroj, který mám k zohlednění zvláštností v rámci vzdělávání na vysokých školách, že umělecké fakulty budou podpořeny tedy ještě dodotováním tak, abychom zohlednili skutečnost, že tyto fakulty nemají uznávány tak jako ty velké vysoké školy nebo univerzity, ty tzv. vědecké výstupy. Takže jsme si toho vědomi a budeme to řešit tímto způsobem. Systémové řešení těchto oborů, stejně jako ostatních, bude od roku 2018 v rámci tříletého kontraktového financování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím vaše doplňující odpověď.

 

Poslankyně Anna Putnová: Děkuji, paní ministryně. Myslím, že je to dobrý vzkaz pro příští rok pro všechny umělecké fakulty. Znamená to tedy, že si mohou podávat žádosti do tohoto fondu, který jim umožní příspěvek a podporu. Speciálně se jedná o umělecké fakulty, protože v minulosti ta podpora byla rozprostřena i mezi akademie, což sice možné je, ale dotujete ty, kteří už dotováni jsou dostatečně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Ano, budou podpořeny umělecké fakulty, tak jak už jsem řekla. Možná jenom pro ty, co nejsou příznivci uměleckého vzdělávání na vysokých školách, chci jenom zdůraznit, že uměleckými fakultami jsou např. i fakulty designu apod., to znamená, je tam velké propojení a spojení s technologiemi a technikou. Takže tolik jenom případně k těm, co naopak fandí technickému vzdělávání, že přístup ministerstva je zcela vyvážen.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní paní poslankyně Zuzana Šánová bude interpelovat ministra zdravotnictví. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Dobrý den, vážení přítomní, dobrý den, pane ministře. Jsem potěšena, že můžu být první, kdo vás bude interpelovat. A teď k interpelaci.

Do zákona o nemocenském pojištění je zaváděn nový § 138b, v němž je v odstavci 1a ukládána porodním asistentkám povinnost, a to pod pohrůžkou dopuštění se správního deliktu, stanovení očekávaného dne porodu na předepsaném tiskopise a ještě další povinnosti s problematikou související. Za absurdní pokládám, že středoškolsky vzdělaná porodní asistentka může mj. dle vyhlášky 55/2011 Sb. § 5 diagnostikovat těhotenství, a to bez odborného dohledu. Termín porodu se stanovuje nejpřesněji ultrazvukovým vyšetřením v prvním trimestru těhotenství, v praxi v 10. až 11. týdnu gravidity. Dle výpočtu podle poslední menstruace lze termín porodu stanovit pouze v ideálním případě, který, jak víme, možná nastává velice málokdy. V současné době je stav takový, že lékař, který ženu během těhotenství nepotká, jí potvrzuje termín porodu, což je pro mě rovněž absurdní.

Takže pane ministře, předpokládáte, že každá porodní asistentka bude vlastnit ultrazvukový přístroj? Což ještě považuji za realizovatelné. Jak ale zajistíte odbornost středoškolsky vzdělané porodní asistentky, když vyhodnotit výsledek vyšetření by měl vždy vysokoškolsky vzdělaný odborník, tedy lékař, a to ještě se specializací? Ptám se také, kde berete tu jistotu, že zdravotní pojišťovny uzavřou smlouvu s těmito podnikajícími fyzickými osobami - anebo jste to s nimi už konzultoval? A jaká bude odměna porodní asistentky za její činnost? Bude rovná odměně lékaře? Dále se ptám, zda máte tento váš návrh prodiskutován s Českou lékařskou komorou, s Odbornou společností gynekologickou a zda tyto s vaším návrhem souhlasí?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, paní poslankyně, váš čas vypršel. Zbytek budete moct dát v doplňujících otázkách. Požádám pana ministra, aby vám odpověděl svou první odpovědí na interpelaci. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Vážený pane předsedající, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně, jsem skutečně šťasten, že zrovna vy setřete pel mé nevinnosti ve funkci ministra, protože já jsem v této chvíli ministrem tuším sedmou hodinu.

Takže já na tu interpelaci mohu v této chvíli odpovědět pouze tak, že porodní asistentky jsou dnes upraveny za prvé zákonem 96/2004 o odborné způsobilosti o nelékařských zdravotnických povoláních, kde jsou upraveny v § 6 odst. 3, kde je přímo řečeno, že za výkon povolání porodní asistentky se považuje poskytování zdravotní péče v porodní asistenci, což je zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud tedy probíhají fyziologicky, a vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence. Součástí této zdravotní péče je také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. A dále je činnost těchto pracovníků upravena vyhláškou 55/2011, kde je skutečně napsáno v § 5 odst. 1 písm. d), že porodní asistentka může diagnostikovat těhotenství.

Já v této chvíli můžu jenom říci, že ta praxe je, a jak ji znám tak trochu i z nemocnice, že porodní asistentka provede těhotenský test a při pozitivním výsledku pošle ženu na ultrazvuk, který je ovšem způsobilý provést pouze lékař, který má příslušnou specializaci, z čehož jaksi celkem vyplývá, že konečný výsledek gravidity provede lékař, přičemž samozřejmě vím, že jsou velmi populární ty kalendáře, které počítají právě to datum předpokládaného porodu. Takže porodní asistentka v podstatě může dneska jenom na základě pokynu vydat těhotenskou průkazku.

Já doufám, že svou první odpovědí jsem vás, paní poslankyně, příliš nezarmoutil. Jinak vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda paní poslankyně položí ještě své doplňující otázky. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Já děkuji za odpověď. Ale nikde není stanoveno, že žena musí navštívit toho gynekologa. To je ten problém. Že ona se může svěřit do rukou jenom té porodní asistentky. A já bych se ještě pak dále chtěla zeptat, jak je řešena případná odpovědnost porodní asistentky za komplikace, když dle § 67 je postavena na roveň lékaře. Pane ministře, vám nevadí, že těmito změnami v několika právních normách dochází k degradaci lékařského vzdělání a povolání?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane ministře, vaše odpověď.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, a teď už se budu muset odkázat na písemnou odpověď, protože v této chvíli nejsem schopen tak úplně přesně odpovědět. Nicméně tak, jak je stanoveno, dostanete písemnou odpověď. A děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Odpověď tedy bude doručena písemně.

Nyní požádám pana poslance Josefa Kotta o jeho interpelaci na ministra zahraničních věcí ve věci pracovních karet. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP