(16.30 hodin)
(pokračuje Gazdík)

Dalším bodem našeho jednání je

 

122.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 807/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 807/1. A nyní prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedla také paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, projednávaný návrh má jednoduchý cíl - usnadnit žadatelům o řidičský průkaz život. Hlavně těm žadatelům, kteří studují nebo cestují za prací, příp. se z jiného důvodu zdržují mimo místo svého trvalého bydliště.

Uvedu příklad ze své elektronické pošty, který je myslím výmluvný. Před mnoha měsíci mi jeden student z Moravy napsal: "Mám trvalé bydliště na Znojemsku, avšak z důvodu práce na svém doktorátu dlouhodobě pobývám v Praze. V letošním roce mi vyprší platnost řidičského průkazu vystaveného na Městském úřadu Znojmo. Jeho obnovení však není možné provést prostřednictvím jiného městského úřadu bez změny trvalého bydliště. Stejně tak není možné si hotový řidičský průkaz nechat zaslat na jiný městský úřad, na rozdíl od občanského průkazu. Z důvodu výměny řidičského průkazu si tedy musím vzít dva dny dovolené a dvakrát cestovat 200 km tam a zpět s náklady cca 900 korun jen za jízdné, což odpovídá u studenta jako já např. týdennímu rozpočtu na jídlo."

Těmto lidem novela podává pomocnou ruku, když jim umožní podat žádost o vydání řidičského průkazu ne na obci s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště, jak předpokládá současná úprava, ale na jakékoli obci s rozšířenou působností. Usnadněno bude také vydávání řidičských průkazů. Kromě toho jako předkladatelé usilujeme o to, aby v případě, kdy úřad už má k dispozici fotografii žadatele splňující určité parametry, nebyl nucen vyžadovat ji od žadatele znovu. To je myslím velmi vstřícné a rozumné. Tak by měla vypadat veřejná správa v 21. století.

Na závěr bych ráda řekla, že vím, že k návrhu byly vyjádřeny připomínky ze strany Svazu měst a obcí, ale jsem přesvědčena, že se s nimi dokážeme vyrovnat ve výborech. Proto vás prosím o propuštění návrhu do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nyní prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Květa Matušovská. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesla svoji zpravodajskou zprávu ke sněmovnímu tisku číslo 807, poslaneckému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Ještě jednou připomínám, i když paní předkladatelka popsala tento návrh poměrně podrobně, že cílem předloženého návrhu je především to, aby žádost o vydání řidičského průkazu mohla být podána každému úřadu obce s rozšířenou působností. Mezi další změny patří i to ustanovení, podle něhož za specifických okolností není nutné k žádosti přiložit fotografii žadatele, pokud s ní už veřejná správa disponuje.

Osobně s tímto sněmovním tiskem nemám problém, protože toto opatření může ulehčit situaci např. obyvatelům, kteří dojíždějí do zaměstnání, a tím pádem můžou požádat o výměnu ve městě, kde pracují, jak už tady bylo zmíněno. Problém mám pouze s výší příslušného správního poplatku, který se má zvýšit z 50 korun na 100 korun. Domnívám se, že výše poplatku nebude stačit ani na poštovné. Proto by mělo být zváženo jeho zvýšení.

Vláda tento návrh projednala a posoudila dne 30. května 2016 a zaujala k návrhu neutrální stanovisko, které máte v systému jako sněmovní tisk 807/1. Já za sebe doporučuji propuštění tohoto návrhu do druhého čtení a organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil hospodářskému výboru jako garančnímu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Já pouze několik poznámek k tomuto návrhu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Já nemám problém s tím, aby se tzv. zrušila ta místní příslušnost, tzn. aby se řidičský průkaz vydával kdekoli v republice, kde např. ten člověk pracuje. S tím nemám žádný problém. Samozřejmě s tím i souhlasím. Je to věcí diskuse. My jsme tento problém už diskutovali, když se rušila místní příslušnost při vydávání např. cestovních dokladů, kdy jsme tento problém řešili v loňském roce touto dobou přibližně. Takže já vítám tento návrh zákona.

Chci se ale zeptat na ten správní poplatek. Správní poplatek, když bude uhrazen, bude patřit komu? Tomu, kdo ten doklad vydal, tedy té obci s rozšířenou působností někde, kde ten člověk má trvalý pobyt, nebo tomu úřadu, kde požádal občan o vydání? Tam je lhůta těch dvacet dnů na přeposlání v tom případě, že se to pošle tam, kam ten občan chce. Komu poplatek bude patřit, resp. budou se ty transakce nějakým způsobem přeposílat mezi jednotlivými úřady?

S tím samozřejmě souvisí i ten problém digitální fotografie. Víte, že ten formát by měl být jednotný. My už jsme to řešili v loňském roce rovněž při projednávání občanských průkazů. Tak aby se to přeposílalo mezi sebou, mezi jednotlivými resorty. Když přijdu na úřad a dělám si tam občanský průkaz a zároveň si chci dělat i řidičský průkaz, tak to přece jen můžou po těch drátech, jak se říká, přeposlat z jednoho počítače do druhého počítače, ta oddělení na tom úřadě jsou vedle sebe. Pan ministr dopravy tenkrát říkal, že je to nějaký technický problém. Nevím. Možná to bude v tom, že některá ministerstva pracují např. ještě v T602, někteří pracují v něčem úplně jiném. Takže tento problém sladit. A já se chci zeptat, v jaké je fázi to sladění, aby to mezi sebou mohlo vůbec komunikovat. To je další věc.

Zároveň za zvážení stojí, aby garančním výborem byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože přece jen ten řidičský průkaz vydává správa státu. I když samozřejmě nesmíme zapomínat na to, že se to týká dopravy, takže doprava přesouvá tu přenesenou působnost na ten úřad. Takže to je na zvážení. A já to navrhnu ještě samozřejmě v rozpravě - přikázání garančnímu výboru - změnu na výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nicméně chci, aby tento tisk projednal samozřejmě i hospodářský výbor, protože se to týká provozu na pozemních komunikacích.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan ministr, po něm pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych se rád vyjádřil k tomuto návrhu zákona. Předně bych chtěl říct, že s tím principem, že by bylo možno vydávat řidičský průkaz kdekoli a že bychom měli občany obtěžovat při této záležitosti správního aktu co možná nejméně, s tím naprosto souhlasím. A chtěl bych říct za Ministerstvo dopravy, že už na tomto konceptu pracujeme. Důvod, proč jsme to nepředložili zatím my do Poslanecké sněmovny, je jednoduchý. Je to otázka připravenosti stávajících systémů a připravenosti obcí s rozšířenou působností na tento způsob, protože přestože tady můžeme líbivě říct, že přece v dnešní digitální době přenést nějakou fotku není žádný problém, tak bohužel když jsme se základním registrem debatovali o tom, jestli nám poskytnou fotky z občanek na řidičák, tak jsou technické důvody proč ne. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP