(16.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Jenom krátce reakce. Děkuji za to relativně příznivé přijetí i ve světle toho, že musíme plnit v tomto případě evropskou směrnici, o níž si také můžeme něco myslet. Já myslím, že Ministerstvo životního prostředí v této chvíli navrhlo řešení, které by mělo mít pozitivní dopady a v zásadě vychází z toho stávajícího stavu. Tedy z toho, že většina dnes už těch velkých hypermarketů nebo velkých prodejen zpoplatňuje nákupní tašky plastové, nebo ty takzvané igelitky, takže by to neměl být nějaký velký zásah. A musím říct, že po zpoplatnění v minulých letech nastalo naprosto dramatické snížení spotřeby lehkých plastových odnosných tašek, takže to jednoznačně přineslo svůj efekt a věřím, že tento efekt bude právě pokračovat s touto novelou.

Chci všechny ujistit, že samozřejmě záležitost případného zpoplatnění PET lahví je také něco, co zvažujeme, srovnáváme nebo uvažujeme, srovnáváme různé zahraniční modely, není to jednoduché. Určitě přivítám debatu, která bude ve výboru i následně, a samozřejmě jsme připraveni ve výboru i hájit výši recyklace celkového využití jednotlivých materiálů, tak abychom přesvědčili, že je to splnitelné, aniž by to znamenalo nějaké drakonické problémy pro zpracovatele nebo výrobce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane místopředsedo, já bych také zareagoval. Mí předřečníci pan Zahradník a pan Kučera tady hovořili i o té příloze číslo 3. Chci jenom říci, že jsem se o tom zmínil, ale teď to tady na tomto plénu rozebírat by nebylo efektivní. Určitě to v garančním výboru bude rozebíráno, i ta konečná čísla, třídění odpadu a jeho zpracování. Jsem si vědom také toho, že není v této zemi ještě koncepce výstavby zařízení na energetické využití odpadu. To znamená, že to závěrečné číslo 80 % je dosti ohroženo. A říkám, o tom můžeme potom diskutovat na výboru.

Já si myslím, že vše bylo řečeno. Jenom bych doplnil z osobní zkušenosti, já to mám rád. Je pravda, že ty tašky se většinou prodávají, ale minulou sobotu jsem byl donucen k něčemu, co ze srdce nemám rád, a to navštívit jedno velké nákupní centrum v Praze a udělat nějaké velké nákupy. Ať jsme vlezli do kteréhokoliv obchůdku s oděvy, s elektronikou, všude mi vnutili velkou tašku, i když jsem odmítal, ne, to mají jako reklamu, takže možná tak se to trošku zmírní a lidé to pochopí, že vše nemusí být dobré pro životní prostředí. To je jenom závěrem.

Chtěl bych připomenout, že jsem navrhl na základě doporučení nebo na základě dohody s panem ministrem, aby lhůta pro projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o přikázání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání tomuto výboru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 321, přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro 110, proti žádný. Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání? Není tomu tak. Protože neeviduji žádný další návrh, o kterém bychom měli hlasovat, končím prvé čtení tohoto návrhu.

Pardon, nemám to tu napsáno. Bylo navrženo. Omlouvám se, vracím zpět.

 

Byl jsem upozorněn, že ještě má být lhůta zkrácena, že bylo navrženo na 30 dní. Budeme tedy hlasovat o zkrácení lhůty o 30 dnů na 30 dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 322, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 86, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme tento návrh zákona přikázali výboru pro životní prostředí jako garančnímu a zkrátili jsme lhůtu na 30 dnů. Tím končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

131.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 848/ - prvé čtení

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 848/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Na první pohled je to zákon daňový, to je pravda. Ovšem při podrobnějším náhledu do této novely zjistíte, že se jedná především o podporu dobrovolných dárců krve, kostní dřeně a krvetvorných buněk.

Podle platné právní úpravy se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek, podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 2 tisíce korun. To v současných podmínkách není dostatečné. Daňové zvýhodnění ve výši 2 tisíc korun bylo stanoveno v roce 1996, tedy před 20 lety. Tehdy byla průměrná hrubá mzda kolem 10 tisíc korun. Je zřejmé, že v současné ekonomické situaci už výše této částky nemůže působit motivačně, a tak tedy navrhujeme její zvýšení na 3 tisíce korun. Upozorňuji, že dobrovolní dárci krve, muži, mohou dát krev pětkrát, ženy čtyřikrát za rok. V této souvislosti bych ráda upozornila na to, a to sami všichni znáte z televize a z médií, že počet dobrovolných dárců krve není dostatečný a činí cca 270 tisíc. Doporučený počet dobrovolných dárců se pohybuje mezi čtyřmi a pěti procenty.

Nejde o jedinou změnu, kterou navrhujeme. Novela zavádí pro odběr krvetvorných buněk a pro dárce možnost odečíst si z daňového základu částku 20 tisíc korun. Dále navrhujeme, aby se do zákona vložilo ustanovení, které daňově zvýhodňuje osoby zapsané v Českém národním registru dárců kostní dřeně a v Českém registru dárců krvetvorných buněk, tedy potenciální dárce. V tomto případě jsme reagovali na relativně nízký počet potenciálních dárců, kdy například v Německu je jeden potenciální dárce přibližně na 16 obyvatel, v České republice tento poměr činí 1:110, což je poměr nedostatečný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP