Středa 9. listopadu 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

131.
Návrh poslanců Věry Kovářové, Leoše Hegera a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 848/ - prvé čtení

Stanovisko vlády vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 848/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Věra Kovářová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila novelu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Na první pohled je to zákon daňový, to je pravda. Ovšem při podrobnějším náhledu do této novely zjistíte, že se jedná především o podporu dobrovolných dárců krve, kostní dřeně a krvetvorných buněk.

Podle platné právní úpravy se hodnota jednoho odběru krve nebo jejích složek dárce, kterému nebyla poskytnuta finanční úhrada výdajů spojených s odběrem krve nebo jejích složek, podle zákona upravujícího specifické zdravotní služby, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, oceňuje částkou 2 tisíce korun. To v současných podmínkách není dostatečné. Daňové zvýhodnění ve výši 2 tisíc korun bylo stanoveno v roce 1996, tedy před 20 lety. Tehdy byla průměrná hrubá mzda kolem 10 tisíc korun. Je zřejmé, že v současné ekonomické situaci už výše této částky nemůže působit motivačně, a tak tedy navrhujeme její zvýšení na 3 tisíce korun. Upozorňuji, že dobrovolní dárci krve, muži, mohou dát krev pětkrát, ženy čtyřikrát za rok. V této souvislosti bych ráda upozornila na to, a to sami všichni znáte z televize a z médií, že počet dobrovolných dárců krve není dostatečný a činí cca 270 tisíc. Doporučený počet dobrovolných dárců se pohybuje mezi čtyřmi a pěti procenty.

Nejde o jedinou změnu, kterou navrhujeme. Novela zavádí pro odběr krvetvorných buněk a pro dárce možnost odečíst si z daňového základu částku 20 tisíc korun. Dále navrhujeme, aby se do zákona vložilo ustanovení, které daňově zvýhodňuje osoby zapsané v Českém národním registru dárců kostní dřeně a v Českém registru dárců krvetvorných buněk, tedy potenciální dárce. V tomto případě jsme reagovali na relativně nízký počet potenciálních dárců, kdy například v Německu je jeden potenciální dárce přibližně na 16 obyvatel, v České republice tento poměr činí 1:110, což je poměr nedostatečný.

I když v celosvětovém srovnání Česká republika má velmi slušné umístění, v každém případě současných 90 tisíc osob zapsaných ve výše uvedených registrech není ideální. Za ideální je považován počet 200 až 300 tisíc zaregistrovaných osob. V této souvislosti bych chtěla podotknout, že v České republice se najde zhruba čtvrtina dárců, zbytek v zahraničí. Odběr v zahraničí přitom znamená vyšší výdaje - cca 500 tisíc korun v každém případě.

Znění tohoto návrhu jsme konzultovali s představiteli Českého červeného kříže, Českého národního registru dárců kostní dřeně a Českého registru dárců krvetvorných buněk, kteří tuto novelu přivítali. Proto vás prosím, abyste ji propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Rais. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Nebudu opakovat to, co říkala paní kolegyně, spíše některé věci, které neřekla, a to že vyjádření vlády v podstatě hovoří o tom, že návrh obsahuje některé legislativně technické nedostatky, kdy jde například o členění návrhů zákona, kdy novelu je třeba členit na články, nikoliv na části, nesprávně je formulováno i přechodné ustanovení a skutečně takové technické drobnosti.

Z hlediska dopadu na veřejné rozpočty je potřeba upozornit, že v důsledku přijetí navrhované úpravy lze odhadnout snížení ročního inkasa daní ve výši asi 96 milionů korun a v případě, že by se všichni současně registrovaní dárci odhlásili a znovu přihlásili do registru, pak by tato částka byla asi 57 milionů. To je samozřejmě teoretická horní hladina.

Předložený návrh není v rozporu s ústavním pořádkem ani s mezinárodními smlouvami.

Já jsem to diskutoval s navrhovateli v tom smyslu, že je potřeba, má-li to mít šanci na úspěch, tam udělat určité změny. Víceméně taky akceptuji názor, co tady říkala paní kolegyně, to znamená propustit návrh zákona do druhého čtení a přikázat tento sněmovní tisk rozpočtovému výboru. Dál bychom se tam rozhodli, jak s tím naložíme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych i já vystoupil na podporu tohoto zákona. Musím sice uvést, že jsem tak trochu ve střetu zájmu, neboť jsem dárcem krve, ale myslím si a doufám, že takových je tady mnohem, mnohem víc.

Asi se nemusíme přesvědčovat o tom, že krev je tekutina, kterou nelze nijak nahradit, kterou nelze efektivně vyrobit, kterou je nezbytné získat pouze od dárců krve. Proč od dárců krve, proč ne od prodavačů krve? Dárcovství krve, které má v České republice velkou tradici, je také jednou z garancí právě kvality krve, protože lidé, kteří krev darují s vědomím toho, že pomohou svým bližním, lidem jiným, také nemají důvod zamlčovat informace o svém zdravotním stavu a o dalších věcech, které souvisí s tím, že krev musí být v určité kvalitě.

Možná jste zaregistrovali v nedávné době, tento týden byl rozsudek nad člověkem, který prodával svou krev, krevní plazmu, a nakazil několik pacientů, protože zatajil, že má žloutenku. Proto nelze přemýšlet, že by nákupy krve od lidí byly řešením této situace, ale skutečně jen a jen dárci krve mohou takto pomáhat efektivně. Připomněl bych, že částka 3 tisíce korun se odečítá z daňového základu, ne tedy z daní, takže je to opravdu částka symbolická, která dárcům krve nějakým způsobem ukazuje, že je společnost cení alespoň tímto způsobem.

Prosím tedy o vaši podporu tomuto zákonu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Váňovi. Pan poslanec Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vláda dala k této jednoduché novelce zákona o daních z příjmů neutrální stanovisko. Ministerstvo financí vyslovilo, pokud vím, nesouhlas, že je to nesystémové. Já to za nesystémové vůbec nepovažuji, já to považuji naopak za systémovou věc. Myslím si, že si musíme vážit dárců krve, ať jsou to dobrovolní dárci krve, nebo dárci krve, kteří za to dostávají zaplaceno. Tím spíše si samozřejmě vážím těch dobrovolných bezplatných dárců krve, takto jsem to myslel.

Paní předkladatelka tady zmínila, že od roku 1996 tato částka daňového zvýhodnění nebyla nikterak zvýšena. Také si myslím, že dneska jsme úplně někde jinde. Také si myslím, že částka 3 tisíce korun, která se odečítá z daňového základu, a tady bylo řečeno z daňového základu, je to daňový odpočet, je to z daňového základu, tak si myslím, že je naprosto přiměřená a není nikterak horentní. Já jsem se někde dočetl, že ročně je potřeba asi 400 tisíc transfuzních jednotek a že nám neustále klesá počet dárců krve. Už proto je třeba je nějakým způsobem podpořit a i motivovat. Myslím si, že je to opravdu řešení systémové.

Také já doporučuji, abychom schválili tuto novelku, abychom ji propustili do druhého čtení a samozřejmě i v rozpočtovém výboru budu hlasovat pro to, aby tato novelka, která je opravdu potřebná, a myslím si, že si ji dárci krve zaslouží, aby prošla.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. Ptám se, jestli někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Prosím, paní navrhovatelko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za podporu našeho návrhu. Zazněla tady krásná slova, která jsou pravdivá. Na začátku oné novely byl totiž příběh jednoho malého chlapečka, kterému bylo tehdy šest měsíců a potřeboval kostní dřeň. V té době jsme se začali zajímat o to, jak že to vlastně s tím dobrovolným dárcovstvím je a zda je možné nějakým způsobem podpořit dobrovolné dárce jak krve, tak krvetvorných buněk jenom formou, která dává najevo, že si vážíme jejich činů. Myslím, že pokud propustíte tento návrh do druhého čtení, že ve výborech můžeme dojít k úpravě této novely, případně k takové úpravě či kompromisu, aby tento návrh mohl být odsouhlasen ve čtení třetím. Děkuji vám předem za podporu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Rozhodneme nejprve o přikázání garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Má někdo nějaký jiný návrh na garanční výbor? Není tomu tak.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru jako garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání tomuto výboru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 323. Přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 120, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu.

 

Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo jiný návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tom tak. V tom případě končím prvé čtení tohoto návrhu zákona, děkuji paní navrhovatelce i panu zpravodaji.

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP