(17.50 hodin)
(pokračuje Janulík)

A pak tedy bych rád, jestli byste se mi vyjádřil k tomu, proč vaši kolegové nehlasovali pro to, aby ti důstojníci vystoupili a mohli říct, co měli na srdci. Tím se vlastně způsobila taková zmatečná situace, která dneska je, protože výbor to mohl v klidu vyslechnout. Myslím si, že dneska jsme byli posunuti o kus dál a nemuseli jsme tady vytvářet nějaké komise. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Panu poslanci bude zodpovězeno písemně.

A pokročíme k patrně dnes poslední interpelaci. Paní poslankyně Pavla Golasowská bude interpelovat paní ministryni Michaelu Marksovou ve věci finanční podpory sociální práce a uprchlíků. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, interpeluji vás ve věci finanční podpory sociální práce s uprchlíky, azylanty. V letošním roce přijala naše republika několik desítek křesťanských uprchlíků z Iráku. Část jich u nás zůstala a dostala v naší republice azyl. Protože integrační proces je vzhledem k jazykové bariéře a odlišnosti kulturního prostředí vzdělávacího systému i pracovního trhu velmi náročný, a to jak časově, tak i z hlediska sociální práce, měl by být systémově uchopen také ze strany MPSV.

Je známo, že Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy zareagovalo na situaci s uprchlíky tak, že na podporu integrace dětí do škol vyčlenilo finanční prostředky. Ministerstvo vnitra řeší financování integračních aktivit pouze do doby udělení azylu a dále v rámci státního integračního programu po dobu maximálně jednoho roku. Následně se ocitají osoby s azylem bez konkrétní systémové podpory.

Vážená paní ministryně, proto se vás ptám, je si ministerstvo vědomo nutnosti sociální práce s touto skupinou? A pokud ano, je ministerstvo ochotno uvolnit finanční prostředky na sociální práci, která povede k integraci těchto osob do společnosti? Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, paní ministryně. To nejlepší nakonec.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, už dnes bez ohledu na nějakou migrační krizi na základě zákona o sociálních službách jsou samozřejmě ti lidé, kteří tady už mají statut azylu, v nějaké kategorii lidí, kteří potřebují pomoc.

Takto - co se týče zákona o sociálních službách, tak tam samozřejmě poskytujeme služby všem, kteří to potřebují. Co se týče podpory z úřadu práce, která se týká aktivní politiky zaměstnanosti, tak tam migranti jsou v jedné z těch několika kategorií, které potřebují speciální pomoc. Samozřejmě pokud o ní požádají. Ale vlastně v tuto chvíli my nemáme žádné nadstandardní výdaje vzhledem k tomu, že tady v podstatě není, nebo nezvýšil se počet lidí v této kategorii, kteří by žádali u nás pomoc. Ale my jsme připraveni. Samozřejmě máme mechanismy na trh práce. Teď na podporu na trh práce budeme zavádět, nebo chceme určit na každém kraji jednoho člověka z úřadu práce, který by měl tuto agendu speciálně na starosti. Ale je to spíše do budoucna, abychom byli připraveni, protože jak říkám, v tuto chvíli se pro nás vlastně nezvýšil nějak počet uprchlíků, kteří by tuto pomoc potřebovali.

A jinak, jak jste už sama uvedla, když ti lidé potřebují jazykovou podporu, tak to je primárně řešeno v agendě Ministerstva vnitra. Ale samozřejmě Ministerstvo práce je připraveno, ale zatím je to příprava preventivní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Paní poslankyně nemá doplňující otázku. Stihneme ještě jednu interpelaci. Pan poslanec Josef Zahradníček bude interpelovat nepřítomného pana ministra Dana Ťoka ve věci výstavby technické infrastruktury. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, přeji vám příjemné a dobré odpoledne.

Vážený nepřítomný pane ministře, dne 31. prosince 2015 nabyl účinnosti nový zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Dosavadní verze zákona umožňovala případy, kdy je vyloučena možnost jiného technického řešení odděleně umístit inženýrské sítě do silničního pozemku, tj. vozovky, a to i v průjezdném úseku silnice. Řeší to § 36 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. Paragraf 36 odst. 4 byl však novelizován v tom smyslu, že je možné podélně umisťovat vedení technické infrastruktury v zastavitelném a v zastavěném území obce v místních komunikacích. O silnicích se tento paragraf již nezmiňuje. Nově tedy podélné umístění inženýrských sítí do silničního pozemku průjezdního úseku silnic není možné. Zákon tuto možnost výslovně nespecifikuje tak, jak to uváděl zákon do prosince roku 2015. Touto změnou zákona je již téměř šest měsíců znemožněno všem investorům realizovat jejich stavební záměry, při kterých je podélné uložení sítí do silnic první, druhé a třetí třídy v zastavěném a zastavitelném území jediným možným technickým řešením. To je vám doufám známo.

Proto se vás ptám, vážený pane ministře: Podnikají se již kroky k nápravě popsaného stavu, a to jaké? A v jakém časovém horizontu se náprava předpokládá a odkdy by měla platit? Případně je možné dát krajským úřadům na přechodnou dobu, než bude zákon upraven, takové pravomoci, že by mohly samostatně rozhodovat, zda je podélné uložení sítě do jejich silnic v konkrétních případech možné?

Děkuji poslancům za pozornost a vám za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. To byla poslední interpelace. Přečtu ještě omluvy. Pan poslanec Karel Rais se omlouvá dnes od 17.20 do 20 hodin, paní poslankyně Berdychová se omlouvá od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Naše jednání bude pokračovat v 18 hodin - Informací předsedy vlády k situaci v Evropské unii.

 

(Jednání přerušeno v 17.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP