(17.10 hodin)
(pokračuje Kovářová)

A dovolte mi ještě jeden dotaz. Řada obcí a měst vykonávala tuto činnost dosud na vlastní účet. Zastupovaly tak vlastně stát, který jim na jejich výkon nijak hmatatelně nepřispíval. Obzvlášť v případech menších obcí a měst, na jejichž území se nacházejí sociální ústavy, to by znamenalo nemalé výdaje, a znamená. A to nemluvím o organizačním a dalším zatížení. Nebylo by rozumné a férové poskytnout těmto samosprávám v rámci nového zákona určitou kompenzaci? Děkuji za váš názor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana ministra o odpověď.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, funkce opatrovníka byla s účinností od 1. ledna 2014 zakotvena jako přenesená působnost a obce podle § 62 zákona o obcích sice získávají příspěvek ze státního rozpočtu na plnění úkolů v přenesené působnosti, to ale považuji za nedostačující. Příspěvek na výkon státní správy se s potřebami dotčených obcí poněkud míjí. Příspěvek závisí primárně na počtu trvale žijících obyvatel spádového obvodu, nezohledňuje počty úvazků ani počty opatrovanců. Ačkoliv příspěvek není jediným zdrojem úhrady v přenesené působnosti, lze konstatovat, že agenda veřejného opatrovnictví zatěžuje zejména menší obce s více opatrovanci.

Problém spočívá i v absenci gesce nad veřejným opatrovnictvím. Tam máme MPSV - sociální aspekt, Ministerstvo spravedlnosti - vztah k soudu, Ministerstvo vnitra - dotčenými subjekty jsou obce, obce dlouhodobě požadující řešení situace. Já jsem byl už víckrát interpelován a v podstatě to bylo v době, kdy rozsah prostředků ze státního rozpočtu nebyl přesně dojednán. Dneska můžu říct tohle stanovisko: Na posílení zdrojů zabezpečení agendy veřejného opatrovnictví Ministerstvo financí od roku 2017 počítá s dodatečnými finančními zdroji pro obce a hlavní město Prahu. Prostředky budou zapracovány do příspěvku na výkon státní správy pro obce. K uvedenému je počítáno s částkou 29 tisíc korun na jednoho opatrovance, maximálně však s objemem 350 milionů korun.

Problematikou se z hlediska techniky financování aktuálně zabývá zejména Ministerstvo vnitra, které k uvedenému připravuje metodiku, resp. bude upravovat přílohu číslo 8 zákona o státním rozpočtu na příští rok. Podle našich informací ministr spravedlnosti připravuje návrh změnového zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím.

Ministerstvo financí na léta 2017 až 2019 mimoto počítá s pětiprocentní každoroční valorizací celkového objemu příspěvků na výkon státní správy pro územní rozpočty, což bude např. v roce 2017 znamenat absolutní vyjádření částky zhruba půl miliardy korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se paní poslankyně, zda položí doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře, za odpověď. Musím říci, že budu kontaktovat pana starostu Janderku z Olšan, což je malá obec, která má padesát chovanců, a panu starostovi finanční prostředky neumožňují si vzít nějakou osobu, která by mu pomáhala v této činnosti, a v podstatě mu to brání ve výkonu jeho funkce.

Jsem ráda, že jste moji interpelaci neoznačil jako v případě kolegy Holečka za hloupou, a myslím, že vidíte, jak interpelace jsou důležité, jak je důležitá ta okamžitá odpověď, a myslím, že vás zde rádi uvidíme i příště. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Pan ministr se chystá odpovědět. Prosím.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji. Já myslím, že paní kolegyně Kovářová ví, že pokud se komunikuje normálně, tak já funguji také normálně. A pokud samozřejmě interpelace jsou útoky a urážky a ponižování, tak samozřejmě nemám chuť na takové interpelace odpovídat.

Takže já se rád s panem starostou potkám a budu se snažit mu nějak pomoci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy vystoupí se svou interpelací paní poslankyně Dana Váhalová. Prosím.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, v roce 2016 vstoupila v platnost Úmluva Rady Evropy proti padělání léčivých prostředků a obdobných trestných činů ohrožujících lidské zdravé. Tato úmluva se zabývá ochranou veřejného zdraví, ochranou obětí, podporuje spolupráci na národní i mezinárodní úrovni a důležité cíle uvedené úmluvy jsou preventivní opatření. Tato úmluva představuje za prvé závazný mezinárodní nástroj v oblasti trestního práva o padělání léčivých přípravků a obdobných trestných činů ohrožujících veřejné zdraví.

Já se tedy ptám, pane ministře, přistoupí i Česká republika k této úmluvě a kdy začne příprava na přistoupení? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pan ministr vám jistě rád odpoví. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, zda Česká republika přistoupí, či nikoliv, nemohu rozhodnout, ale my jako gesční ministerstvo plánujeme předložit vládě tento materiál. Musím zároveň říci, že jsme na samém počátku té přípravy, tzn. zatím pracujeme na překladu úmluvy do českého jazyka. Zároveň musím také ovšem říci, že úmluva vstoupila v platnost teprve 1. ledna letošního roku a ještě ji nepodepsala ani polovina členských států a pouze pět ji pouze ratifikovalo, a i víme, že v jiných členských státech ten proces je teprve na počátku. Takže budeme se ho účastnit, zatím připravujeme překlad. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Já jenom, pane ministře, jestli byste mohl přibližně aspoň nastínit, jaký předpokládáte harmonogram těch příprav.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Teď přemýšlím, jestli mám něco říct, co pak třeba nebude pravda, anebo vám raději přiznat, že to nevím. Tak já vám přiznám, že to nevím. My tam máme skutečně - řeknu vám tolik, víte to, mluvíme spolu o mnoha mezinárodních instrumentech, že se tam snažíme postupně řešit ten deficit, který tu za minulých vlád nastal, takže upřímně, tady neočekávám, že by se letos něco stalo. Je to spíš něco, co bude až dál, protože teď chceme prioritně vyřešit ty věci, kdy už jsme opravdu ve zpoždění a už to všichni mají a my ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní požádám o interpelaci paní poslankyni Pavlu Golasowskou. Prosím.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, a předkládám interpelaci na nepřítomného ministra zdravotnictví pana Svatopluka Němečka ve věci finančního zajištění na supervize pro zaměstnance hospiců a zdravotnických zařízení.

Víme, že naše populace stárne a čím dál víc lidí využívá služeb zařízení pro seniory a také služeb hospiců, které poskytují svým klientům zdravotní a úlevnou péči. Že tato péče klade na zaměstnance velké nároky, nejen na jejich fyzické, ale také psychické dispozice, není jistě pochyb. Kromě finančního ocenění potřebují tito lidé také podporu ve formě supervize, která může být prevencí jejich vyhoření, které je často příčinou jednak zvýšené fluktuace, ale také často nedostatku zaměstnanců v těchto zařízeních.

Jako jedno z opatření proti těmto nežádoucím jevům vidím podporu Ministerstva zdravotnictví ve formě finančních dotací na supervize pro pracovníky těchto služeb. Proto se vás, pane ministře, ptám, zda počítáte ve svém rozpočtu na příští rok s finanční dotací na supervize pro tyto zaměstnance, a pokud ano, v jaké výši. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že pan ministr není přítomen, bude vám na vaši interpelaci odpovězeno písemně.

Nyní požádám, aby vystoupil pan poslanec Michal Kučera se svou interpelací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP