Středa 4. května 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 501/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji. Kolegyně, kolegové, protože jsem vděčný za každou minutu, kterou tento zákon dostane v rámci druhého čtení, tak s dovolením vynechám své úvodní slovo a dám prostor kolegům k diskusi. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 501/1 až 501/3.

Nyní prosím, aby dostal slovo zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Robin Böhnisch, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Stejně jako pan ministr se vynasnažím být maximálně stručný, aby se kolegové dostali ke svým slovům v podrobné rozpravě. Jen v krátkosti tedy připomenu, že první čtení zákona probíhalo 7. října 2015, znovu potom 20. ledna letošního roku, přičemž lhůta na projednání ve výborech byla prodloužena o 20 dnů. Zákonem se zabýval výbor pro životní prostředí a výbor pro veřejnou správu.

Je třeba na úvod říct, že výbor pro životní prostředí se touto normou zabýval velmi obšírně, uspořádal dva kulaté stoly, uskutečnil se seminář Ministerstva životního prostředí, stejně tak jako zasedání podvýboru ochrany přírody a krajiny. Výbor potom projednal tisk na svém výjezdním zasedání v Národním parku Podyjí 30. března 2016 a schválil několik pozměňovacích návrhů, které jsou zahrnuty v usnesení výboru.

Jak jsem říkal, zároveň se tiskem zabýval výbor pro veřejnou správu a tam samozřejmě nechám tuto zprávu na jeho zpravodaji.

Konečně k výboru se taky dostaly tři petice týkající se tohoto zákona od 60 tisíc podepsaných pod jednou peticí až po petici, kterou podepsalo 26 občanů. Tolik zatím ode mě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jana Klána, aby nás taktéž informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 40. schůze ze dne 13. dubna 2016.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na své 40. schůzi po odůvodnění návrhu Ing. Vladimírem Dolejským, náměstkem pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí, po zpravodajské zprávě poslance Mgr. Jana Klána a po rozpravě, přijal usnesení, kterým:

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 501 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Já vám je stručně přečtu:

1. V čl. I bodě 1 § 18 odst. 5 se slova "opatřením obecné povahy" nahrazují slovem "vyhláškou".

2. V čl. I bodě 1 § 18 odst. 1 písmeno d) zní: "d) zóna kulturní krajiny se vymezí na zastavěných plochách a zastavitelných územích obcí určených k jejich udržitelnému rozvoji a na plochách, kde převažují člověkem pozměněné ekosystémy určené k trvalému využívání člověkem."

3. V čl. I bodě 1 § 18 odst. 6 se slova "opatření obecné povahy" opět nahrazují slovy "vyhláškou".

Potom se jedná o určité změny, kdy v čl. I § 22b odst. 1 se slovo "přirozené" zrušuje a v čl. I se bod 2 zrušuje.

Tyto pozměňovací návrhy určitým způsobem vycházejí z požadavků starostů ze Šumavy. Podotýkám, že jsme na výboru vedli poměrně obsáhlou diskusi. Já jsem diskusi vedl i se zástupci starostů ze Šumavy. Podotýkám, že ne se všemi, ale jenom s některými. Poté jsem o této problematice hovořil i se zástupci Ministerstva životního prostředí, stejně tak se zpravodajem výboru pro životní prostředí a našli jsme určité kompromisy, ale věřím tomu, že asi tady bude ještě poměrně dlouhá diskuse, zejména o Šumavě, o které jsme se bavili i na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které s dovolením nejprve k jednomu hlasování pan poslanec Fiala. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Fiala: Dobrý den. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, opožděně jsem zjistil na sjetině jiné výsledky hlasování, než jsem hlasoval, tak mi dovolte, abych zde veřejně řekl, že v hlasování 415, kde mám na sjetině, že jsem hlasoval proti, jsem hlasoval pro, a v hlasování 416, kde mám na sjetině, že jsem se zdržel, jsem hlasoval proti. Nezpochybňuji hlasování, ani nemůžu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To jenom pro stenozáznam. A nyní už v obecné rozpravě nejprve s přednostním právem místopředseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem si se zájmem vyslechl úvodní projevy jak pana ministra, tak pana zpravodaje. Já se ztotožňuji s panem zpravodajem, že tento zákon byl velice důkladně projednáván jak ve výborech, tak v podvýborech, byl projednáván na kulatých stolech, a myslím si, že se mu věnovala velmi důkladná pozornost. Trochu nemohu souhlasit s tím, že pan ministr Brabec nás tady vyzývá k tomu, abychom dnes zákon projednávali rychle, když to budu trochu parafrázovat, nebo že je rád, že se to konečně dostává na jednání Sněmovny. Chci říct, že první čtení tady bylo v říjnu 2015. Tuším, že je to rekord této Sněmovny, kdy mezi prvním a druhým čtením uplynulo šest měsíců. Mezitím pana ministra Brabce předběhla celá řada jeho kolegů ministrů z hnutí ANO. Nevím, proč to tak je, zda má tak slabou pozici, nebo ti ostatní mají silnější ministerstva, netuším, ale nemyslím si, že je správné nechávat tak dlouhou proluku mezi prvním a druhým čtením. To bylo v říjnu 2015, dnes máme květen 2016 a jsme ve druhém čtení.

Já jsem se nikdy netajil tím, že jsem podporovatelem tohoto zákona, minimálně původní verze, kterou tady předložilo Ministerstvo životního prostředí, protože norma, kterou tady předložilo, je skutečně moderní norma, která splňuje nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí. Bohužel v mezidobí během pěti šesti měsíců začínám mít dojem, že zákon se stává pomalu zákonem, který by měl vyhovět všem a nikomu. To jsou samozřejmě jednotlivé pozměňovací návrhy, které se tady různě objevují... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám. Milí kolegové, poprosím vás o klid. Prosím, pane poslanče, pokračujte.

 

Poslanec Michal Kučera: Já jsem to říkal, že ochrana přírody tady nikoho nezajímá. (S úsměvem.)

To znamená, že to není jenom těch šest měsíců, kdy přicházejí různé pozměňovací návrhy, ale jsou to různé signály, které vysílá jak ministr životního prostředí, tak ministerstvo, což se bude upravovat právě těmi různými podzákonnými normami. A toho bych se skutečně obával. Takže věřím, že v pozměňovacích návrzích projde právě rozumná část, která stanoví to, co má, v zákoně a ministerstvu, ať už bude ministr ten, či onen, umožní samozřejmě pracovat s nějakými podzákonnými normami, ale manévrovací schopnost samozřejmě nebude tak vysoká, jak si dnes představuje ministerstvo.

O čem se tady dnes bavíme? Bavíme se nejenom o zákoně o ochraně přírody a krajiny, ale zjednodušeně, mezi všemi je dnes jasné, že se tady bavíme zejména o zákoně o Šumavě. Jedná se tady o Šumavu, víme to všichni, nemusíme to tady skrývat. Jedná se o to, zda ve druhém kole, které tady v současné Sněmovně zažíváme - první kolo byl senátní návrh zákona o Šumavě, kdy to ti developeři prohráli - zvítězí developeři, nebo ochrana přírody a krajiny. Jinými slovy, zda budeme mít na Šumavě lunapark a golfové hřiště a nějaká wellness centra, nebo zda tam budeme chránit divokou přírodu. Mám zatím z Ministerstva životního prostředí pocit, že se kloní ke straně divoké přírody, za to bych je chtěl i nějakým způsobem pochválit, ale věřím, že tomu tak i zůstane dál.

To znamená podpora, jak jsem tady říkal, ze strany TOP 09 je dnes podmíněná. Je to hodně závislé na tom, jaké pozměňovací návrhy projdou a jak zákon bude pozměňovacími návrhy změněn. Samozřejmě zákon obsahuje celou řadu nedostatků a to je jakási, nazval bych to absence záruky, že to, co je dnes přísně chráněno, bude přísně chráněno i v budoucnu. To si myslím, že v zákoně není jednoznačně definováno a mělo by být. Od toho zákon je.

A další otázka je, jak dobře je stanovený cíl národních parků. Několikrát jsme diskutovali, jak si možná vzpomenou kolegové z výboru pro životní prostředí, onen § 15. Myslím si, že to je věc, která je taky s otazníkem, zda by kompetence měly být na každém jednotlivém ministru či řediteli parku, nebo zda by měly být uzákoněny. Absence těchto dvou mantinelů znamená jedno, že pravidla péče se mohou měnit v závislosti na každém novém ministru životního prostředí. Neznám ministra životního prostředí, který předložil normu dobrou. V příští vládě to může vyhrát jiná populistická strana, která získá 45 % a sestaví si vládu sama a ministr si změní úplně všechno sám.

Skutečně bych tady znovu apeloval na to, abychom větší část posunuli do zákona, to znamená těmi navrhovanými pozměňovacími návrhy.

Návrh novely omezuje možnost dalšího rozprodeje státních pozemků. To je správné. Otázka je, proč to zcela nezakazuje. To je druhá otázka. To, že umožňuje, je právě v těch zastavěných a zastavitelných územích obcí, směřuje tam, že o to je právě ten největší zájem z pohledu investorů a developerů. Tady to nemyslím nijak pejorativně, je to prostě naprosto správný zájem ze strany investorů, že o tak lukrativní pozemky mají zájem. Myslím, že to je naprosto legitimní záležitost. Na druhou stranu v národním parku by to mělo být řešeno právě zákonem.

Já jsem rád, že kolega Klán tady po té - omluvte mě - hrůze, kterou tady předložil ve svých pozměňovacích návrzích... (Odmlka kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám. Milí kolegové, prosím, už to vydržte.

 

Poslanec Michal Kučera: ... který tady předložil kolega Klán, tak ten chtěl umožnit rozprodej úplně všech pozemků na ještě větších plochách národních parků, v celé té zóně kulturní krajiny. Jednalo by se o takovou privatizaci národního parku. To mě skutečně překvapilo, že komunistický poslanec přistupuje právě k těmto návrhům. Já věřím, že ty pozměňovací návrhy, které se v tom systému nějak objevily, nebudou načteny a nebude se o nich vůbec muset hlasovat.

Chtěl bych říci, že z novely není celkem jasné, jak budeme chránit nejcennější území, která jsou dnes částečně v soukromém vlastnictví. Jedná se samozřejmě o Jezerní slať, Mezilesní slať a některá další rašeliniště. Tam si myslím, že je otázkou, jak se bude dále postupovat při scelování právě těch roztříštěných prvních zón a těch zón, které jsou na pozemcích soukromých vlastníků.

Další problémy - já už je jen stručně budu jmenovat - jsou částečně řešeny právě v těch pozměňovacích návrzích, které se tady za chvíli asi objeví. Je to nedostatečná regulace stavební činnosti ve volné krajině. Já se tady skutečně musím pozastavit i nad oním moratoriem, o kterém tady mluví pan ministr Brabec. Já se s ním zdaleka neztotožňuji, i když samozřejmě rozumím tomu, proč chce mít patnáctileté moratorium, ale já se tady skutečně přikláním k tomu, aby to bylo řešeno v zákoně, a ne nějakým ministerským nařízením. Určitě podpoříme, pokud se tady v pozměňovacích návrzích objeví jiné řešení, než je moratorium, protože se jedná o pouhý ministerský slib.

K dalším problémům. Jsou to chemické posypy silnic první třídy v národním parku. Důvod, proč to tam je, nám byl několikrát vysvětlen. Jedná se skutečně o silnici první třídy, která musí být solena, nicméně tuším v CHKO, v chráněných krajinných oblastech, se všechny silnice solí na výjimku a nejsou řešeny výjimkou v zákonech, ale výjimkou jinou. Myslím, že by to mělo být řešeno stejně, jako je to v chráněných krajinných oblastech, to znamená zákaz chemického posypu a pak dotyčné silnice první třídy řešit výjimkami.

Otázkou je samozřejmě umožnění lovu zvěře v přírodních zónách. Jedná se o nedotažené řešení kolize ochrany přírody s lesním zákonem v té zóně soustředěné péče.

Jak už jsem říkal, nedostatky, o kterých se tady bavíme, jsou řešeny pozměňovacími návrhy. Jedny pozměňovací návrhy přicházejí právě z výboru pro životní prostředí, které mají část těch nedostatků odstranit. Já věřím, že tam najdeme podporu pro to, abychom pozměňovací návrhy výboru pro životní prostředí podpořili. Druhý takový balík pozměňovacích návrhů připravily ekologické organizace a tuším kolega Junek se jich ujal a nějakým způsobem je tady bude předkládat. Já věřím, že větší část z nich také najde podporu, protože ty věci, které tam jsou, jsou podle mě rozumné a jsou v duchu toho, o čem jsem se tady bavil.

Jak jsem říkal, já jsem tady podrobil ten zákon částečné kritice zejména z pohledu způsobu projednávání, protože ta téměř šestiměsíční proluka mezi prvním a druhým čtením a některé sliby, které zaznívaly z Ministerstva životního prostředí od pana ministra Brabce, rozmělňují původní moderní normu, takže z toho důvodu kritika. Nicméně pokud tento zákon projde a projde v této nebo v lepší podobě, tak bych chtěl říci, že se skutečně jedná o moderní normu, která posune ochranu přírody a krajiny zase o kus dále. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Klán, pak s přednostním právem pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vaším prostřednictvím reagoval na pana poslance Kučeru ohledně toho mého komplexního pozměňovacího návrhu, který byl určitou dobu nahrán v systému. Víte, já bych ho tam ani nenahrával, pokud by se držely dohody, původní dohody. To bylo z toho důvodu, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projedná tento návrh, který pocházel od starostů ze Šumavy, na výboru, a měl ho projednávat až teprve v úterý večer, to znamená někdy předtím, a on byl zařazen na úterý odpoledne. A my jsme ho měli v úterý večer. Proto byl nahrán do systému, abychom se o něm tady pobavili. Jelikož jsme to stihli na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj tak, jak to bylo původně zamýšleno, až když jsem teprve apeloval na pana ministra, že bychom to potřebovali projednat, tak jsem ho ze systému stáhl. Pod mým jménem žádný komplexní pozměňovací návrh neexistuje. Prostě to bylo vyřešeno ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a tečka. A tam to také skončilo.

Říkám, tady byla opravdu chyba v komunikaci s ministerstvem. My jsme si to vyřešili a také jsme si to všechno vyříkali. A já jsem si to koneckonců vyříkal i s Hnutím DUHA. Vyříkával jsem si to s nimi v rozhlase. Já jsem s tím neměl problém.

Podotýkám, byly to pozměňovací návrhy od starostů ze Šumavy, tak aby se o tom všem diskutovalo. Ale jelikož jsme to všechno vydiskutovali, tak já to považuji za uzavřenou kapitolu. Jestliže vy s tím pořád máte nějaký problém to tady rozšiřovat, tak to rozšiřujte, ale já už to dělat nebudu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Po něm s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Jenom krátce budu reagovat na svého předřečníka pana poslance Klána. Samozřejmě ten způsob projednávání byl poněkud podivný. Nechci říkat, že nebyl legitimní. Byl poněkud podivný, protože výbor pro životní prostředí jako garanční výbor už uzavřel své jednání, ke všem pozměňovacím návrhům se za prvé vyjádřil, za druhé pro to, abyste projednal pozměňovací návrhy ve výboru, k tomu určitě nepotřebujete načítat do systému pozměňovací návrhy. Já jsem se k nimi vyjadřoval na základě toho, že se objevily v systému, ne že se objevily někde ve výboru jako jedna z možných variant.

To, že autorem jsou starostové ze Šumavy, všichni víme. Proč se toho ujala strana komunistická, to netuším, to je mi skutečně záhadou.

A ten obsah, který tam byl, byl naprosto tristní a devastující pro Šumavu.

To je vše z mé strany.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava, po něm pan poslanec Jan Zahradník, po něm pan poslanec Jan Klán.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já bych se chtěl ohradit proti slovům pana kolegy Kučery, vaším prostřednictvím. On řekl, že předchozí návrhy, které se týkaly Šumavy, a ty byly z dílny Plzeňského kraje a Senátu, že to byla prohra developerů. Mě to uráží, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Já jsem pro to v Plzeňském kraji na zastupitelstvu Plzeňského kraje zvedl ruku a žádný developer mě neovlivňoval. O tom vás naprosto ujišťuji. Tak prosím, pokud se budete k tomuto vyjadřovat, vynechte ty developery. Ona je taková utkvělá představa, a to se třeba používalo, i když jsme chtěli otevřít brdský vojenský prostor, že samozřejmě developeři si to přejí a my jsme zmanipulováni developery. V žádném případě, pane kolego.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. Další faktická poznámka - pan poslanec Jan Zahradník, po něm pan poslanec Jan Klán, po něm pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane místopředsedo, já jsem s dovolením využil možnosti přihlásit se s faktickou poznámkou k vystoupení pana poslance za TOP 09 Kučery. Já bych nejprve se přihlásil k tomu, na rozdíl od něj, že jsem dlouhodobým kritikem tohoto návrhu novely zákona o ochraně přírody a krajiny. To za prvé.

Za druhé, trochu mě překvapilo, když z jeho úst vyšlo konstatování, že se vlastně jedná o zákon o Šumavě. Tedy že to není zákon o ochraně přírody, nějaký vznešený, všeobjímající zákon, který by měl vyřešit ochranu přírody. Nebo navíc, který by měl definovat i ostatní národní parky. Skutečně je to lex Šumava a jako takový jej musíme samozřejmě také vnímat.

A já se připojuji ke kolegovi Votavovi s ohrazením, s vymezením se k tomu, co on řekl o těch, kteří předložili senátní návrh, kteří se snaží nějakým způsobem předkládat pozměňovací návrhy. On je nazval šmahem, že jsou to developeři. Že chtějí vybudovat na Šumavě golfová hřiště a že ji chtějí celou zabetonovat. Jsou to lidé, kteří na Šumavě žijí, ti, kteří podporují předložené pozměňovací návrhy. Jsou to jejich představitelé samospráv, starostové. A nejsou ti hnusní developeři, které si pan kolega Kučera zřejmě představuje. Myslím si, že on by měl zvážit a Šumavákům se za toto svoje vyjádření pokorně omluvit, když je takto popisuje a takto je představuje zde na půdě Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Další faktická poznámka, pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Tak ještě jednou, vaším prostřednictvím pro pana poslance Kučeru. Proč byly pozměňovací návrhy, které byly od starostů ze Šumavy, nahrány kdysi v systému? Hrozilo, že je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj neprojedná. Protože původním záměrem ministerstva bylo to projednat v úterý. A výbor měl zasedat až večer po Sněmovně. Proto byly dány do systému, tak abychom se tady na plénu o nich pobavili. Ale záměrem bylo to projednat na výboru. Tak se také stalo po dohodě s panem ministrem životního prostředí. Proto jsme tento bod zařadili až sem na variabilní týden Sněmovny. To si uvědomte. Tam nebylo žádným účelem, že jsem nějakým způsobem zmanipulován nebo zlobbován developery. To není pravda! Já jsem jednal se starosty ze Šumavy. Ti za mnou přišli a dodali mi pozměňovací návrh, který byl třeba komplexní, říkejme tomu jakkoliv. Já jsem si ho osvojil, tak aby byl hlasovatelný, protože jinak by se o něm nedalo hlasovat ani diskutovat. Proto jsem si ho na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako zpravodaj osvojil a také jsme o něm diskutovali. Vše jsme si vydiskutovali s Ministerstvem životního prostředí a také s výborem životního prostředí tady ve Sněmovně. A našli jsme určitý kompromis. Tak to prostě bylo. Tak to, pane poslanče, už konečně pochopte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Chápat pouze mým prostřednictvím prosím. Děkuji.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Po něm pan poslanec Igor Jakubčík. Po něm pan zpravodaj s faktickou poznámkou. Po něm pan poslanec Jiří Junek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já samozřejmě rozumím tomu, co říkal pan kolega Klán, a dále už k tomu nechci zaujímat komentáře.

K mým dvěma předřečníkům, panu poslanci Votavovi a Zahradníkovi, prostřednictvím pana předsedajícího.

Vážení kolegové, já slovo investor a developer nepovažuji za nějaké pejorativní slovo nebo urážku. To jsou naprosto kompetentní, řeknu firmy, které se živí tím, že někde investují, že něco staví, že něco rozvíjejí, a jejich podnikání je naprosto legitimní. To, že se jedná o nějakou urážku, to je pouze ve vašem vnímání, ne v mém. To, že možnost, že Šumava se bude rozvíjet právě pod taktovkou developerů, je také naprosto legitimní. Naprosto legitimní, pokud chceme, aby tam byla větší vybavenost. Aby se tam rozvíjel rekreační průmysl. To je naprosto legitimní stanovisko. To nikoho přece nemůže urážet. Na druhé straně je druhé legitimní stanovisko, a to je stanovisko, které říká: chceme ochranu přírody, chceme ochranu divočiny. Chceme ochranu šumavské přírody, aby se rozvíjela tak, jak je. To jsou dvě naprosto legitimní stanoviska. A jestli říkám... pokud říkám, že to developeři prohráli, tak to nemyslím vůbec špatně. To přece není žádná urážka pro developery. Naprosto legitimní podnikatelská činnost. A já tady stojím na straně těch, kteří chtějí Šumavu zachovat v jejím přírodním, přirozeném rozvoji. Pokud někdo chce budovat rekreační oblasti, prosím. Je to jeho skutečně právo. Jemu to nijak nevymlouvám. Ale samozřejmě budu stát na té druhé straně. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Igor Jakubčík. Po něm pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji, pane předsedo. Já nebudu vašim prostřednictvím oslovovat nikoho konkrétního. Všichni asi pochopí, o koho se jedná.

K jednomu z mých předřečníků. Mě by zajímalo, kým je zlobbován, kým je placen. Protože někteří poslanci jsou údajně placeni některými developery, některými nátlakovými skupinami. Mě by zajímalo, kým je placen tento můj předřečník. Kým je on lobbován. Věc číslo jedna.

Věc číslo dva. Tento dotyčný poslanec, by mě zajímalo, v kterém bydlí městě a zdali jsou tam např. prováděna protipovodňová opatření. Pokud ano, tak si myslím, že by to mělo být okamžitě zastaveno a zrušeno, protože přece voda je naprosto přírodní živel, který by měl jít tam, kam uzná on sám. A neměl by být regulován. Vždyť to je přece také příroda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já jsem se přihlásil proto, abych se pokusil debatu vrátit k věci, protože jsme většinu času, která nám byla určena, nakonec strávili faktickými poznámkami v zásadě k proceduře a k tomu, jak to údajně probíhalo v zákulisí.

Tak já vás seznámím s průběhem dění podrobněji. A musím říct, že proti tomu, jak to teď vypadá na plénu jednání, hádám v obou výborech, v zákulisí, se všemi dotčenými, ať to byly ekologické organizace, starostové a další, probíhala v naprostém klidu a velmi korektně.

Rád bych odmítl poznámku pana poslance Kučery, že jde o lex Šumava. Nejde. Zmiňoval, že jde o moderní normu a já s tím souhlasím. A je to norma pro všechny národní parky. Důkazem toho je, že nahoře na galerii sedí pan ředitel Správy národního parku Podyjí, pan inženýr Rothröckl. Nikoliv ředitel Správy národního parku Šumava. Je to skutečně zákon pro všechny národní parky.

První kulatý stůl výboru pro životní prostředí se uskutečnil 4. února 2016. Trval asi šest hodin. Probírali jsme tam paragraf po paragrafu za účasti starostů ze Šumavy, ředitelů správ národních parků, řady poslanců, ekologických organizací i odborné veřejnosti. Další kulatý stůl se potom konal 10. března, kde jsme dokončili, paragraf po paragrafu, celý zákon, celou novelu. Mezitím se uskutečnil podvýbor pana poslance Kučery, kde došlo k témuž. 25. února 2016 se konal veliký seminář, který uspořádalo tady v Poslanecké sněmovně Ministerstvo životního prostředí.

Výbor pro veřejnou správu se zabýval zákonem dvakrát. Sice na hranici lhůty, která byla zákonu určena, ale po dohodě se zpravodajem jsme se myslím dopracovali k velmi kvalitnímu pozměňovacímu návrhu, se kterým můžeme nadále pracovat, stejně jako s pozměňujícím návrhem výboru pro životní prostředí. Vítám i některé návrhy, které se objevily v systému. Určitě se o nich ještě budeme bavit, byť už to asi nebude dnes.

Tolik tedy podrobněji k rozpravě, která probíhala ve výborech, zejména ve výboru pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poslední faktickou poznámkou před pauzou, kterou avizovala Občanská demokratická strana - pan poslanec Jiří Junek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Junek: Pane předsedo, děkuji. Já samozřejmě jsem se chtěl vyjádřit až v rozpravě, ale teď už je to jedno. Pokusím se ve své faktické poznámce reagovat na své kolegy.

Já jenom na kolegu Zahradníka. Vy jste nám říkal, že se tady snažíme podsouvat něco šumavským starostům. Že jsou zlobbováni developery a že chtějí na Šumavě golfová hřiště. Že to chtějí zabetonovat. Ale on je problém v tom, že my vlastně nevíme, co oni chtějí, nebo já jsem se to aspoň nedověděl. Já jsem se v prvním čtení tady ptal, jaká je vaše představa. Na výborech jsem se ptal, jaká je představa. Já jsem se to nedozvěděl. A pak vidím jejich návrh, který podal pan poslanec Klán, to je prostě jedno, a tam vidím, že chtějí, aby se mohly prodávat státní pozemky v té kulturní zóně atd. Tak ono je to potom těžké, co si člověk má představovat nebo myslet.

Poznámka k panu poslanci Jakubčíkovi. Jako dobré, ale prosím vás, to přirovnání s těmi protipovodňovými opatřeními - jasně že v těch městech jsou, ale ta města nejsou v národních parcích. Takže to tady, prosím vás, nemíchejme dohromady.

A asi bych zmínil poslední věc, že opravdu ten zákon není lex Šumava, že komplexně řeší problematiku všech národních parků a tak je potřeba k tomu přistupovat. Samozřejmě na Šumavě těch problémů je nejvíc, je největší, tak logicky se o ní bude mluvit nejvíc, ale není to zákon o Šumavě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Junkovi a to byl dnes poslední příspěvek. Přerušuji projednávání tohoto bodu vzhledem k žádosti Občanské demokratické strany o pauzu na jednání poslaneckého klubu a zároveň přerušuji 44. schůzi Poslanecké sněmovny do zítřejší 9. hodiny ranní, kdy budeme pokračovat v této schůzi odpověďmi na písemné interpelace. Přeji vám hezký večer, milé kolegyně, milí kolegové.

 

(Jednání skončilo v 18.01 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP