(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkný podvečer. Budeme pokračovat v projednávání dalších bodů, které máme zařazeny na programu. Dalším bodem dnešního jednání je

 

62.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb.,
o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 686/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede i v tomto případě ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl jsem vám ještě jednou poděkovat za hlasování k minulému bodu. A nyní tedy krátce k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

Předmětem novely zákona je především to, že předložená novela zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, dál jen zákon, se zabývá zejména těmito tématy: používáním geneticky modifikovaných organismů, dále jen GMO, pro laboratorní účely a pěstování GMO, respektive možností toto pěstování omezit či zakázat.

Důvodem předložení novely zákona a jejími cíli jsou... oblasti laboratorního využití GMO. Zákon o nakládání s GMO byl od svého přijetí v lednu 2004 uceleně novelizován pouze jednou, v roce 2005, v souvislosti s přijetím několika přímo použitelných předpisů Evropské unie dotýkajících se problematiky nakládání s GMO. Od té doby ale výrazně vzrostl význam GMO v řadě vědních oborů, například lékařský výzkum, diagnostické a klinické obory medicíny i průmyslových odvětví, například farmaceutický nebo potravinářský průmysl. V České republice je k nakládání s GMO oprávněno již 100 subjektů a nová pracoviště stále přibývají.

Právní úpravu používání GMO pro laboratorní účely je žádoucí přizpůsobit pokroku v oblasti biotechnologií a potřebám praxe tak, aby dalšímu výzkumu a vývoji nebyly kladeny zbytečné administrativní překážky, které mohou mít negativní vliv i na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky. Za tímto účelem se navrhuje odstranit povinnosti spojené s uzavřeným nakládáním s GMO první, to je nejnižší kategorie rizika, které jdou nad rámec příslušné směrnice Evropské unie. Zejména se upouští od povinnosti podávat nové oznámení pro každý nový GMO, s nímž se má nakládat v již oznámeném existujícím uzavřeném prostoru a zpracovávat havarijní plán.

V oblasti pěstování GMO byla v březnu 2015 v Úředním věstníku Evropské unie publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady, která členským státům Evropské unie přinesla možnost omezit nebo zakázat na svém území pěstování GMO. Možnost takového omezení či zákazu se vztahuje jak na GMO, které již byly na úrovni EU pro účely jejich pěstování povoleny, tak na ty GMO, které se teprve v procesu jejich povolování nacházejí. Aby možnost omezení nebo zákazu pěstování GMO na svém území mohla v případě zájmu využít i Česká republika, doplňují se do zákona o nakládání s GMO ustanovení, která upravují postup, kterým se příslušné orgány České republiky, to je Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo zemědělství, mohou již v průběhu povolovacího procesu domáhat toho, aby území České republiky nebo jeho vymezená část byly vyloučeny z pěstování určitého GMO, a zároveň dávají vládě pravomoc omezit nebo zakázat na území České republiky nebo jeho vymezené části pěstování těch GMO, které již na úrovni EU byly povoleny.

Za účelem provedení transpozice výše uvedené směrnice se dále do zákona o zemědělství doplňuje nová povinnost dodržovat při pěstování GMO odrůd stanovenou vzdálenost od státní hranice České republiky tak, aby se zamezilo případné kontaminaci území sousedních států GMO, států, které toto pěstování nepovolily.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Michal Kučera. (Není přítomen.) Pan poslanec je omluven, takže budeme muset určit náhradního zpravodaje. Vzhledem k tomu, že jsme v prvním čtení, dám hlasovat o změně zpravodaje pro prvé čtení, protože předpokládám, že se zpravodaj ujme tisku v dalších čteních, ale pro tento moment změníme zpravodaje a tím je Robert Böhnisch. Přivolám kolegy z předsálí, aby věděli, že se hlasuje.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, aby došlo ke změně zpravodaje pro prvé čtení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 81. Přihlášeno je 155 poslankyň a poslanců, pro návrh 123, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Žádám pana zpravodaje, aby se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Budu velmi stručný, protože pan ministr seznámil váženou Sněmovnu s návrhem zákona velmi obšírně. Už jen připomenu, že jde skutečně v tomto případě do značné míry o určité administrativní úpravy, zjednodušení administrativy v případě zacházení s geneticky modifikovanými organismy v laboratorním prostředí a v druhé části zákona se jedná o možnost našich orgánů zakázat pěstování GMO na území České republiky nebo na části území České republiky.

Dovoluji si požádat o propuštění návrhu do dalšího čtení do výboru životního prostředí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Eviduji jednu faktickou poznámku... Pan poslanec Kudela se nehlásí s faktickou poznámkou. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V případě, že je tomu tak, končím obecnou rozpravu a táži se pana zpravodaje a navrhovatele, zda si chcete vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím žádný návrh. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 82. Přihlášeno 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 140, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, případně výborům k projednání. Prosím.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Navrhuji zemědělský výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další má návrh na přikázání dalšímu výboru. Nikoho nevidím. Přivolám kolegy z předsálí. V tom případě budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, aby tento návrh byl předložen ještě k projednání zemědělskému výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 83, přihlášeno je 158 poslankyň a poslanců, pro návrh 138, proti 4. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru jako dalšímu výboru.

 

Vzhledem k tomu, že další návrhy nepadly, končím první čtení tohoto zákona.

Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvenky, které ke mně dorazily. Od 17.30 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Matušovská a od 17.30 do 18.00 se omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Balaštíková. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP