(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobré odpoledne, vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v jednání 42. schůze Poslanecké sněmovny. Nejprve mám omluvenky: paní poslankyně Miloslava Rutová se omlouvá dnes od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů a pan poslanec Vlastimil Gabrhel se omlouvá dnes do 14.30 hodin také z pracovních důvodů.

 

Prvním bodem našeho dnešního odpoledního jednání je

 

31.
Senátní návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
/sněmovní tisk 275/ - druhé čtení

Z pověření Senátu předložený návrh uvede pan senátor František Bublan, kterého ale nevidím. Už vidím pana senátora Bublana. Prosím, pane senátore, vítejte zpátky ve Sněmovně a prosím, ujměte se slova.

 

Senátor František Bublan: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych jen ve stručnosti připomněl podstatu návrhu o regulaci prodejní doby, který zde byl již projednán v prvním čtení a následně byl projednán ve výborech. Jedná se o redukci prodejní doby ve vymezených prodejnách velkoobchodu a maloobchodu v zákonem určených státních svátcích, jak jsou definovány v zákoně č. 245/2000 Sb. (V sále je hlučno.)

Hlavním cílem tohoto zákona je omezit prodejní dobu v maloobchodě a velkoobchodě tak, aby byl stanoven obecný zákaz prodeje ve vyjmenovaných svátcích a zkrácen prodej na Štědrý den do 12 hodin. Jedná se o tyto dny: 1. leden - Nový rok a Den obnovy samostatného českého státu, Velikonoční pondělí, 8. květen - Den vítězství, 28. září - Den české státnosti, 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu, 25. prosinec - první svátek vánoční a 26. prosinec - druhý svátek vánoční. Na Štědrý den, jak jsem už říkal, by byl zakázán prodej od 12 do 24 hodin.

Navrženo je zakázat prodej pouze v sedmi dnech roku. Nejdeme tedy cestou některých okolních států, kde je zakázán prodej o neděli a o vybraných svátcích. Toto omezení by se netýkalo prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 m2, netýkalo by se čerpacích stanic, lékáren, prodejen na letištích, vlakových a autobusových nádražích, prodejen ve zdravotnických zařízeních. Zákaz by neplatil v době, kdy byl vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Omezení by se vztahovalo i na zastavárny, sběrny odpadů a provozovny obchodující s použitým zbožím, a to bez ohledu na velikost prodejní plochy.

Hospodářský dopad, který jsme dost často řešili u vás na výborech, se dá těžko vyčíslit. Lze předpokládat, že se tržby z těchto sedmi dnů přesunou buď na menší prodejce, nebo do ostatních pracovních dnů. K výpadku zdanění by tedy nemuselo dojít. Ale sami obchodníci ale nejsou schopni odhadem říct, jaký dopad by to mohlo mít na jejich tržby. Navíc lze předpokládat vyšší příjmy v oblasti turismu a jiných služeb volného času.

Sociální dopad bude velmi příznivý. Volné dny budou nejen pro zaměstnance dotčených obchodů, ale i pro ostatní obyvatelstvo příležitostí pro intenzivnější rodinný život, pro společné výlety, kulturní akce, sport a jiné aktivity.

Navrhované řešení je v souladu s ústavním pořádkem České republiky, neodporuje mezinárodním smlouvám, jimiž je Česká republika vázána. Právo Evropské unie nemá společný předpis týkající se prodejní doby, avšak klade důraz na sladění pracovního a rodinného života.

Ještě jednou děkuji za projednání ve výborech a prosím, aby v tomto druhém čtení byl přístup k tomuto návrhu pozitivní.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu senátorovi Bublanovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro sociální politiku. Usnesení těchto výborů vám byla doručena jako senátní tisky 275/2/3. Prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Karla Šidla, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. - Pardon, pana poslance Šidla zastoupí paní poslankyně Matušovská. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážený pane senátore, kolegyně a kolegové, pan senátor uvedl návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, který řeší problematiku, jak upravit prodejní dobu ve vyjmenovaných svátcích. Jen doplním, že tento senátní návrh zákona byl předložen poslancům 1. 8. 2014, stanovisko vlády nám bylo rozesláno 22. 8. 2014 a bylo neutrální. První čtení bylo zahájeno 9. 12. 2014 a pokračovalo 20. 10. 2015. Byl přikázán k projednání hospodářskému výboru a výboru pro sociální politiku.

Hospodářský výbor projednal senátní návrh zákona na své 29. schůzi dne 12. listopadu 2015. Usnesení 213. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí slova senátora Františka Bublana, zpravodajské zprávě poslance Karla Šidla a po obecné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR tisk 275 zamítnout;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru;

III. pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku pan Jaroslav Zavadil, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Já vám napřed přečtu usnesení našeho výboru, který projednával tento tisk 2. prosince 2015. Výsledek je takový, že výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas se senátním návrhem zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě, sněmovní tisk 275, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny, což jsem tímto učinil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP