(12.50 hodin)
(pokračuje Kováčik)

A chtěl bych - a už skončím, protože pan ministr Ťok se sem žene přes půl republiky, aby tady mohl být. Ostatně já jsem si stěžoval, že tady není, tak ho nechci déle zdržovat.

Prosím pana předsedu Stanjuru, aby nestrašil národ znárodněním. Skutečně se k tomu nechystáme. Nechystáme se ani jako svátek použít ono datum. Ale kdyby snad náhodou, nebojte se, nebudu to brát ani jako dobrý podnět pro naši budoucí práci. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Je to dost obtížné, pane předsedo Kováčiku prostřednictvím pana předsedajícího, nemít tady obavy z reminiscencí na znárodnění, když jsme byli před několika dny svědky toho, jak jste se přihlásili ke zdravým základům 25. února. A když velmi často vidíme, jak se větší část této Poslanecké sněmovny, ať už z řad ČSSD, ANO či KDU ČSL, přiklání k bourání polistopadových symbolů jednoho po druhém.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nikdo se nehlásí s přednostním právem, v tom případě budeme pokračovat v přerušeném bodu, kterým je

 

157.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb.,
o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 583/ - třetí čtení

Podmínka přítomnosti pana ministra dopravy je naplněna. Bod byl přerušen před otevřením rozpravy. Táži se tedy pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve stručnosti bych rád uvedl, že cílem předloženého návrhu zákona je zejména rozšíření okruhu činností, které může Státní fond dopravní infrastruktury ze svého rozpočtu financovat, a to zejména za účelem zefektivnění procesu vícezdrojového financování dopravní infrastruktury. Uvedeným rozšířením účelu fondu dojde k rozšíření okruhu kvalitních projektů, na něž bude možno čerpat prostředky z fondů EU, v důsledku čehož dojde k efektivnějšímu čerpání těchto prostředků. Celkový objem prostředků, s nimiž fond hospodaří, nebude navrženou změnou právní úpravy dotčen.

Po projednání návrhu ve druhém čtení byl opětovně předmětem schůze hospodářského výboru jako výboru garančního, který posoudil uplatněné pozměňovací návrhy a doporučil způsob hlasování o pozměňovacích návrzích ve třetím čtení. S doporučeným způsobem hlasování souhlasím a ztotožňuji se se stanovisky hospodářského výboru k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Podporuji všechny pozměňovací návrhy s výjimkou pozměňovacích návrhů poslance Sedi D1 a D2 týkajících se financování letišť, neboť v otázce financování letišť upřednostňuji pozměňovací návrhy A4 a A5. A dále nesouhlasím s pozměňovacími návrhy poslance Kolovratníka C2 a C3 týkajícími se úpravy střetu zájmů.

Dovolte mi, abych vás požádal o schválení předloženého vládního návrhu zákona ve znění mnou doporučených pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu. V tento moment nevidím nikoho, že by se do ní hlásil. Prosím. Máte slovo pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, dobré odpoledne. Já bych si k tomu projednání v garančním výboru dovolil říct pár slov. Obával jsem se osobně, že rozšíření možností financování přes fond bude podstatně víc, než bylo navrženo. Ta letiště skutečně kromě těch bezpečnostních rámů považuji už za něco navíc a rozhodně jsem byl rád, že další návrhy na rozšíření nepadly. Proto si myslím, že je potřeba tady říci, že to, co proběhlo na jednání hospodářského výboru jako garančního výboru, to znamená po druhém čtení tak, jak předložil návrh na schvalování pozměňujících návrhů, tak to je to jediné, co já bych osobně doporučil jak našemu klubu, tak i vám ostatním schválit, protože je to projednáno skutečně důkladně a myslím si, že po té odborné stránce tam rozhodně asi nenajdeme spory. Ostatní pozměňující návrhy osobně nedoporučuji, protože si myslím, že jsou nad rámec navrhované novely.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Ještě požádám pana poslance Kolovratníka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy, která je otevřena. Nikoho nevidím. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si chcete, pane navrhovateli nebo zpravodajové, pan poslanec Kolovratník nebo paní poslankyně Berdychová, vzít závěrečné slovo před hlasováním. Není tomu tak.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji za udělené slovo a přeji vám, vážené kolegyně a vážení kolegové, dobré odpoledne. Návrh, tak jak je zvykem a v souladu s jednacím řádem o tom, jak bude vypadat naše hlasovací procedura, vzchází z garančního, tedy hospodářského výboru, který finální sekvenci pozměňovacích návrhů a také své stanovisko důkladně projednal dne 17. února a v rámci sněmovního tisku pod číslem 583/4 tento návrh vám připravil a dodal do systému.

Garanční výbor navrhuje toto pořadí: První hlasovat legislativně technickou úpravu, druhý v pořadí pozměňovací návrh pod písmenem E. Pokud ten by byl schválen, bude nehlasovatelný návrh A3. Dále jedním hlasováním pozměňovací návrhy společně D1 a D2. Pokud ty by byly schváleny, jsou nehlasovatelné A4 a A5. Dále navrhujeme hlasovat společně A1 až A11 s výjimkou případné hlasovatelnosti nebo nehlasovatelnosti podle toho, jak dopadly před malou chvílí zmíněné návrhy E, D1 a D2. Připomenu, že A1 až A11 byl souhrnný pozměňovací návrh z hospodářského výboru a je prakticky totožný s návrhy pod písmenem B z výboru pro veřejnou správu. To znamená, pokud A1 až A11 budou odsouhlaseny, už by byly nehlasovatelné návrhy pod písmenem B. A potom dále samostatně návrh C1, dalším hlasováním C2 a C3, sedmým hlasováním C4 až C6. Poté pozměňovací návrh pod písmenem F a konečně hlasování návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo chce vznést protinávrh o proceduře hlasování. Nikoho nevidím.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se vás, kdo je pro takto navržený postup hlasování, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 65. Přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 154, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že s návrhem hlasování, s postupem hlasování byl vysloven souhlas. Prosím, můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Proceduru jsme odsouhlasili, takže nyní prosím o první navržené hlasování, tak jak jsme se usnesli. Je to hlasování k legislativně technické úpravě. Byla to pouze oprava jednoho čísla paragrafu. Stanovisko garančního výboru je kladné, doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan předkladatel. (Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti hlasování?

Je to hlasování s pořadovým číslem 66, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 158, proti žádný. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak nyní prosím hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem E, je to návrh pana poslance Jaroslava Klašky. Stanovisko garančního výboru je kladné, doporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP