(10.50 hodin)
(pokračuje Fiala)

Chtěl bych jenom říct, že náš návrh na zrušení solidární přirážky byl veden snahou učinit jednoduchý a konkrétní krok ke zjednodušování daňového systému, což je to, čím se zaklíná i vládní koalice, i když dělá pravý opak, a tím pádem by to byl i pozitivní krok, pozitivní pobídka k lepšímu výběru daní. Bohužel vládní koalice se rozhodla jít přesně opačnou cestou - cestou represí a kontrol. A to není něco, co je opravdu rozumné. Ale to je věc vládní koalice. Chtěl bych jenom kolegy z vládní koalice upozornit na to, že tím, že odmítají náš návrh na zrušení solidární přirážky, tak fakticky porušují svou koaliční smlouvu z prosince 2013, kde se mimo jiné uvádí, že vláda zruší koncept superhrubé mzdy a zruší solidární přirážku. Tak to jenom pro ty poslance vládní koalice, kteří třeba ještě nad tím, k čemu se zavázali v koaliční smlouvě, přemýšlejí, když jejich další kolegové tady to, co my navrhujeme vlastně v souladu s tím, co chtěla vláda, odmítají.

Tu druhou věc - obnovení možnosti uplatnit výdajový paušál a zároveň slevu na dani na manželku a děti - považujeme za cestu ke zrovnoprávnění živnostníků a zaměstnanců a hlavně zrovnoprávnění živnostníků bez ohledu na to, jakým způsobem evidují své výdaje. Považujeme to za dobrý krok k narovnání podmínek, protože nechceme dál prohlubovat příkopy mezi samostatně výdělečnými osobami a zaměstnanci. A nemyslíme si ani, že je správné rozlišovat, jestli je člověk zaměstnanec, nebo živnostník s paušály, nebo živnostník bez paušálu, pokud se to týká této slevy na dani. Tak jenom doufám, že - tady se všichni zaklínají slovy "narovnání podnikatelského prostředí, podpora rodin". Tak tady máte možnost skutečně dokázat, zda to myslíte vážně, a podpoříte jak zrušení solidární přirážky, tak obnovení možnosti slevy pro manželku a děti pro všechny živnostníky bez ohledu na to, jestli používají paušál, nebo paušál nepoužívají.

Dámy a pánové, tolik některé věcné poznámky k našim pozměňovacím návrhům a ke stanoviskům garančního výboru a ministra financí.

Na závěr mi dovolte, abych v souladu s odstavcem 2 paragrafu 95 jednacího řádu ke svému pozměňovacímu návrhu, který je evidován jako B1, navrhl legislativně technickou úpravu. Ta legislativně technická úprava spočívá v doplnění slov "a § 38ha, který má být rovněž zrušen". Celý pozměňovací návrh tedy po přijetí té legislativně technické úpravy bude znít takto - pro pořádek to odcituji: Za dosavadní bod dvě se vkládá nový bod tři, který zní: § 16 a § 38ha se zrušuje. Ostatní body se přečíslují ve smyslu výše uvedeného návrhu.

Jenom vysvětlení té legislativně technické úpravy. Ten pozměňovací návrh, jak jste pochopili, spočívá ve zrušení solidární přirážky a legislativně technická úprava ze zákona vyjímá paragraf týkající se solidárního zvýšení daní u zálohy, což by byl samozřejmě po zrušení solidární přirážky nadbytečný paragraf. Takže naše legislativně technická úprava má svoji logiku a podle mého názoru je i nutná. Snad bych jenom ještě na závěr poznamenal, že také vychází z připomínky Ministerstva financí, kterou jsme v této věci akceptovali.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní s přednostním právem nejprve pan zpravodaj, potom pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. My jsme tady v jakémsi rozporu, protože ještě po konzultaci s legislativou se domnívám, že toto není legislativně technická úprava, ale věcná úprava, a v třetím čtení se věcné úpravy nemají dělat. Jenom dvě poznámky. Za prvé. Na základě toho, co řeklo Ministerstvo financí ve vyjádření k třetímu čtení tohoto pozměňovacího návrhu, že to není správné po legislativní stránce ani po věcné, tak pan kolega tam dodává právě ten paragraf - teď kdybych byl jízlivý, tak bych řekl, jestli to přečetl celé - tak ještě tam Ministerstvo financí dále říká, že by měl taky ještě vyřešit § 38g v odst. 4 zákona.

Abych dlouho nepovídal, domnívám se, že je potřeba, aby se rozhodlo o tom, jestli je to legislativně technická úprava, anebo věcná. A to je asi na hlasování Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za tuto připomínku. Nyní s přednostním právem pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek, po něm pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, nechci příliš zdržovat, jenom dovolte, abych k té solidární přirážce... Nemá příliš význam, jak dopadne hlasování o tom, je ta úprava je, nebo není legislativně technická, protože stejně víme, jak většina bude hlasovat. Ale přesto k té solidární přirážce mi dovolte říct, že to bylo opatření, které bylo v právním řádu schváleno na tři roky. Bylo schváleno pouze po dobu tří let jako prosba těm vysokopříjmovým, aby po dobu tří let ne úplně systémově přispěli mimořádně na velmi obtížnou situaci, která nastala, a nejenom v České republice, ale všude, do bilancí rozpočtu. To, že jste z toho udělali never-ending story, že jste zrušili její zrušení, které mělo nastat automaticky ze zákona k 1. 1. 2015, to je samozřejmě vaše právo. Ale protiřečíte si proti koaliční smlouvě. Nicméně nelze se tomu příliš divit, protože když máte v koaliční smlouvě napsáno, že zrušíte superhrubou mzdu a odstraníte solidární přirážku, tak tuto koaliční smlouvu jste podepisovali v době, kdy superhrubá mzda již byla platným zákonem zrušena. V platném právním řádu v okamžiku, kdy jste podepisovali tuto koaliční smlouvu, byl nový zákon o dani z příjmů související s jednotným inkasním místem, kde nebyla nikoliv superhrubá, ale hrubá mzda 19 %, se sjednoceným základem pro sociální a zdravotní pojištění, to znamená, místo tří různých základů tam byl jeden základ a z tohoto jednotného základu všichni jednotně odváděli 6,5 % zdravotního a 6,5 % sociálního. Bylo to největší zjednodušení přímých odvodů za celých 25 posledních let. A nebyla to superhrubá mzda. To jste zrušili s odůvodněním, že je to příliš velké snížení daní. Podle mého názoru to nebylo příliš velké snížení daní, ale to je prosím pěkně věc názoru a ten názor je vždycky politický a stojí na politickém rozhodnutí. No tak jste měli zvýšit ty parametry. Měli jste říct, že ne 19, ale 21 nebo 22, ne 6,5, ale 8 nebo 9. Na to máte právo, na to máte většinu. Ale vy jste zničili ten jednoduchý systém. A v tu chvíli jste říkali "my zrušíme superhrubou mzdu". V okamžiku, kdy byla zrušena. Místo toho jste ponechali přechodnou solidární přirážku a zrušenou superhrubou mzdu jste resuscitovali. To jste prosím pěkně udělali.

A pak ještě někde někomu vyprávějte, že nezvyšujete daně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Nyní s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Pokusím se přesvědčit aspoň některé poslance vládní koalice, aby podpořili naše pozměňující návrhy. Ten druhý se týká vrácení slev na manželku či manžela a děti pro živnostníky, kteří víc než z 50 % uplatňují paušály, respektive u výše než 50 % daňového základy uplatňují paušály.

Dočetl jsem se, že jste to projednali na koaliční radě a že jste takzvaně nalezli kompromis, který bude prosazovat ministr financí, který říká "ano, umím si představit, pokud paušál bude jeden milion korun". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP