Neautorizováno !


(Schůze zahájena v 18.13 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 32. schůzi Poslanecké sněmovny. Tuto schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 46 poslanců a pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby 23. září.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými kartami s tím, že náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak byly nahlášeny na 30. schůzi. To samé platí i pro omluvy.

 

Nyní bychom přistoupili k určení ověřovatelů této schůze a já navrhuji, abychom za ověřovatele určili pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Václava Klučku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak, takže rozhodneme hlasováním.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli byli pan poslanec Beznoska a pan poslanec Klučka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1, přihlášeno je 121, pro 115, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Současně vás prosím, abychom hlasováním rozhodli ještě o jedné věci. Na žádost pana ministra vnitra navrhuji, aby Sněmovna vyslovila souhlas s účastí a vystoupením pana generálního ředitele České pošty státního podniku Martina Elkána. O tom musíme také rozhodnout hlasováním.

Zeptám se, kdo souhlasí s tím, aby pan generální ředitel mohl na naší schůzi vystoupit. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 2, přihlášeno je 125, pro 116, proti 1. Tento návrh byl přijat a my jsme tedy vyslovili souhlas s vystoupením pana generálního ředitele.

 

Nyní tedy přistoupíme ke stanovení pořadu 32. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti, nelze tedy navrhnout změnu nebo doplnění pořadu a rovněž nelze pořad rozšiřovat.

Ještě předtím, než budeme hlasovat, s přednostním právem paní místopředsedkyně Sněmovny Jaroslava Jermanová. Prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi jen krátce zopakovat, proč jsme požádali o svolání této mimořádné schůze, která se má zabývat veřejnými zakázkami v České poště a jejímž cílem by mělo být zřízení sněmovní vyšetřovací komise.

Během srpna se v médiích začaly vynořovat informace a spekulace o manipulovaných zakázkách a bezpečnostním ohrožení tohoto strategického státního podniku. Kvůli situaci v České poště... (Předsedající: Prosím o klid v sále! Děkuji.) Kvůli situaci v České poště bylo dokonce svoláno předsednictvo Bezpečnostní rady státu, z jehož zasedání nemáme jako poslanci bližší informace. Česká pošta zaměstnává více než 30 tis. lidí, má bezmála 4 tis. poboček po celé zemi a roční obrat kolem 19 mld. Přestože loni hospodařila s přebytkem 241 mil., žádá po Ministerstvu financí dalších 1,7 mld. Proto nás zajímá, jak tento strategický podnik s veřejnými prostředky hospodaří.

Česká pošta, jak víme, poskytuje služby, které se dotýkají života prakticky každého z nás. I z tohoto důvodu by měli naši občané vědět, jak ve skutečnosti pošta hospodaří, a neměli by být odkázáni jen na zprostředkované informace a spekulace médií. Všechny by nás také mělo zajímat - a já věřím, že se to během debaty na této schůzi dozvíme - jakým způsobem Česká pošta zadává zakázky, a to bez ohledu na to, koho a jakých firem se ony zakázky týkají. Podle nás je hospodaření pošty netransparentní, smlouvy s dodavateli podnik nezveřejňuje, a protože je dozorčí rada vázána mlčenlivostí, nemá k informacím přístup kromě Ministerstva vnitra v podstatě nikdo. Všichni jsme tak odkázáni pouze na informace a spekulace médií, která se soustředí jen na některé kauzy a jiné nechávají být, protože pro ně nejsou tak atraktivní.

Z toho důvodu chceme, aby se zakázky pošty prošetřily systémem padni komu padni, a to nejméně za posledních deset let. Proto také poslanecký klub ANO a s námi další poslanci požádali nejen o svolání mimořádné schůze a informaci vlády o dění v České poště, ale i o zřízení komise, která by v součinnosti s orgány činnými v trestním řízení a kontrolními úřady hospodaření České pošty prověřila. Věřím, že program této mimořádné schůze bude schválen a že debata bude probíhat korektně, věcně a bez emocí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní místopředsedkyně. Ještě s přednostním právem chce vystoupit pan ministr vnitra.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Dobré odpoledne, podvečer. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo, já jsem se konečně dozvěděl, proč se dneska scházíme na mimořádné schůzi parlamentu. Teď jsem se tedy hodně překvapil, protože Česká pošta má dozorčí radu, jejíž součástí je zástupce hnutí ANO. Česká pošta má management, jehož součástí je zástupce hnutí ANO. A já si tedy vyprošuji, že by Česká pošta zavdávala za nového managementu nějaké pochyby o tom, že by transparentně hospodařila. O tom přece v těch mediálních zkazkách nebyla ani řeč.

Také bych chtěl Sněmovnu upozornit na rozdílné podání některých médií k té kauze, jehož jste byli svědky. Mohli jste vidět, jak některá média informovala úplně odlišně, jak glorifikovala některé lidi. A asi i o tom bychom dnes měli hovořit.

Já jsem pro to, aby se schválil program schůze, a po tomto vystoupení jsem úplně pro to, aby byla schválena vyšetřovací komise a aby do jejího čela šel někdo z opozice, ať se ty věci všechny prošetří systémem padni komu padni. Ale prosím pěkně, nedehonestujme státní podnik těmito tvrzeními, která prostě nejsou pravdivá. Česká pošta prochází systémem auditů, ty audity jsou veřejné. To není o tom, že by Česká pošta byla netransparentní podnik. To, co zde zaznělo, z mého pohledu uráží 33 tisíc poctivých zaměstnanců, kteří každý den chodí do práce a zabezpečují veřejnou službu pro český stát. Prosím pěkně, buďme velmi opatrní v tom, co tady říkáme. A nezlobte se na mě, já tu poštu prostě budu bránit! Děkuji. (Potlesk v lavicích ČSSD.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já se nestačím divit, co tady hnutí ANO prostřednictvím paní místopředsedkyně předvedlo. To skutečně, když nějaká média napíšou - já dokonce ani nevím, a tak by tady asi měl být policejní prezident, aby řekl, zda Agrotec nebo nějaké Babišovy firmy šetří, nebo nešetří, ale já prostě nevím, co to tady předvádíte.***
Přihlásit/registrovat se do ISP