(17.00 hodin)

 

Poslanec Petr Kudela: Dobré odpoledne, paní předsedající, vážení kolegové. Měl jsem tu čest se zúčastnit minulý týden v pondělí zasedání grémia Sněmovny v Pardubickém kraji, kdy starostové zúčastnění na tomto jednání měli jednu velkou prosbu právě na úpravu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu v bodě, kdy se podstatným způsobem zdražuje vynětí ze zemědělského půdního fondu pro stavby pro bydlení uvnitř obcí. Tehdy jsme se jako jeden muž včetně paní Chalánkové dušovali, že se touto problematikou budeme zabývat a při nejbližší příležitosti se ji pokusíme upravit tak, abychom nebránili výstavbě rodinných domů v intravilánu. Projednali jsme to i u nás na poslaneckém klubu KDU-ČSL a přikláníme se k tomu, abychom tento návrh zákona propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu poslanci a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. (Ano.) Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, slyšeli jsme zde řadu myšlenek, námětů a myslím, že dobré je to, že šly z různých stran politického spektra. Proto vás ještě jednou prosím o podporu a propuštění do druhého čtení a doufám, že ve výborech budeme moct dojít k nějakému řešení, které bude prospěšné všem - jak ochraně životního prostředí, tak našim občanům, obcím a krajům. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím o závěrečné slovo pana zpravodaje.

 

Poslanec Josef Kott: Vážená paní předsedající, v rozpravě v prvním čtení vystoupilo kromě paní předkladatelky celkem sedm kolegů, nedošlo ani k navržení zamítnutí zákona ani vrácení zpět k přepracování. Zaregistroval jsem požadavek na přikázání kromě zemědělského výboru jako garančního dále výboru pro životní prostředí a dovoluji si navrhnout ještě přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kromě toho došlo k návrhu na prodloužení lhůty k projednání na 90 dnů, a pokud by toto nebylo přijato, navrhuji prodloužení lhůty na projednání ve výborech o 20 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Ohledně dalších výborů vás požádám v průběhu hlasování, abyste je znova načetl. Pan poslanec Bendl má faktickou poznámku přihlášenu, ale bohužel už jsme mimo rozpravu, takže to není možné a já vás odmažu s vaší faktickou poznámkou.

A nyní tedy budeme pokračovat v hlasování o dalším postupu. Nepadl návrh na vrácení ani zamítnutí. V tom případě se nyní budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. (O slovo se hlásí posl. Bendl.) V případě, že chcete navrhnout jiný garanční výbor, v tom případě ano, můžete navrhnout jiný garanční výbor. Prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já nechci brát práci zemědělskému výboru, ale myslím si, že garančním výborem v tomto případě by měl být spíše výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj než zemědělský výbor. Není tady bohužel pan předseda zemědělského výboru, ale rád bych navrhl, aby garančním výborem byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Eviduji váš návrh. V tom případě další návrh o přikázání garančnímu výboru. Prosím. Pan poslanec Böhnisch.

 

Poslanec Robin Böhnisch: V tom případě kdyby mělo dojít na nějaký souboj, tak navrhuji, aby garančním výborem pro projednání tohoto tisku byl výbor pro životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan předseda Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane místopředsedo, dovolával jste se předsedy zemědělského výboru -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já ne, to kolega Bendl myslím se dovolával.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pardon. Bylo se zde dovoláváno předsedy zemědělského výboru. Já jako místopředseda zemědělského výboru trvám na tom, aby garančním výborem byl výbor zemědělský. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. V tento moment eviduji tedy tři návrhy na garanční výbor. Předseda Poslanecké sněmovny navrhuje zemědělský výbor a pak zde mám návrh pana poslance Bendla na přikázání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a pan poslanec Böhnisch jako garanční výbor navrhuje životní prostředí. Táži se, zda jsou nějaké další návrhy pro přikázání garančnímu výboru. Není tomu tak, v tom případě budeme pokračovat tak, že nejprve dám hlasovat o zemědělském výboru, tak jak navrhuje předseda, a poté budeme dávat hlasovat o alternativních návrzích. Pan poslanec Vilímec se mi zde hlásí s faktickou poznámkou? Není tomu tak.

 

Tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání zemědělskému výboru jako garančnímu výboru u tohoto tisku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Máme hlasování s pořadovým číslem 154, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro návrh 131, proti 5. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a tento tisk byl přikázán zemědělskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Nyní vás tedy žádám o vaše návrhy na přikázání do dalších výborů. Pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Takže aby bylo vyhověno, navrhuji, aby to bylo životní prostředí a výbor pro regionální rozvoj. Já si myslím, že to do obou výborů patří.

Jenom chci říci k poznámkám kolegy, že kdyby to nebylo přijato do zemědělského, tak bychom hlasovali například i pro životní prostředí, protože to je skutečně takové vážení, nebo regionální rozvoj, do všech těchto výborů to patří. Takže ty dva výbory.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda má někdo ještě další návrh o přikázání výborům. Nikoho nevidím. Eviduji návrhy na přikázání do výboru pro životní prostředí a pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Další návrhy nepadly.

 

V tom případě zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání výboru pro životní prostředí. Kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 155, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro návrh 143, proti 2. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání do výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 156, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro návrh 137, proti 5. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Takže schválili jsme, že tento tisk bude přikázán výboru pro životní prostředí a dále výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Dále potom zde zazněly návrhy na prodloužení projednávání o 30 dnů, ovšem tento návrh můžeme odsouhlasit pouze tehdy, jestliže paní předkladatelka vysloví souhlas - potom o něm můžu dát hlasovat. V případě, že souhlas nedá, tak budeme hlasovat o prodloužení jednání o 20 dnů. Takže se vás táži, paní předkladatelko, zda souhlasíte s prodloužením lhůty na projednávání o 30 dnů.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Na 30 dnů nesouhlasím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. V tom případě dám hlasovat a táži se, kdo souhlasí s tím, aby lhůta na projednávání byla prodloužena o 20 dnů. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 157, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 119, proti 22. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednávání byla prodloužena o 20 dnů.

 

Končím projednávání tohoto bodu a děkuji jak paní navrhovatelce, tak panu zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP