(18.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Totéž se dá říci, že Rakousko zastavilo na chvíli azylové řízení, Maďarsko začíná budovat 175 kilometrů dlouhý plot, čtyři metry vysoký, mezi ním a Srbskem, což bych na jednu stranu velmi vítala, protože ono je povinno zabezpečit tu zelenou hranici, tu vnější hranici schengenského prostoru, ovšem zároveň oznamuje, že do konce letošního roku Maďaři očekávají, že tudy projde 130 tisíc běženců. A také o tom bych chtěla slyšet nějaký názor vlády. Jestli toto číslo platí a jestli jsme na to připraveni.

Dnes dopoledne, nebo včera, tady byla již řeč, jeden z mých kolegů mluvil o situaci těch, kteří přijíždějí kamiony přes město Calais. Ta situace, která je tam velmi dramatická, tak také svědčí o tom, že je ohrožen schengenský prostor. Že ti, kteří ho budou chtít nějak chránit, mohou v nějakém horizontu přistoupit k tomu, že ty hranice, tak jak byly dosud otevřené, se začnou uzavírat. Slyšela jsem také vyjádření pana ministra vnitra Chovance, který připouští, že musíme být připraveni na to, že také na českých hranicích se může dít nějaká kontrola jiná, než jak se děje nyní. Tak bych potřebovala vědět a znát odpověď na otázku, jestli v tomto slova smyslu děláme nějaké přípravné kroky.

Já jsem se záměrně držela schématu našeho usnesení z února, protože jsem přesvědčena o tom, že tím Poslanecká sněmovna řekla svou vůli, dala mandát vládě, ve kterém očekává, že se bude pohybovat. Dotkla jsem se jenom těch bodů, které si myslím, že jsou nejdůležitější a došlo v nich k dramatickému vývoji. Jak k vývoji u těch kvót, tak k vývoji u možnosti změny hranic schengenského... nebo změny režimu na hranicích schengenského prostoru. Proto se domnívám, že je užitečné, abychom tyto otázky vznášeli, vláda, aby na ně odpověděla a vyslala tím tak k veřejnosti signál, jaká je situace ve všech těch aspektech, které umíme kvalifikovaně popsat, a jaký je postoj české vlády, s kterým bude odjíždět na nejbližší jednání. Zda má vyjednanou nějakou podporu zemí, která je kvalifikovaná na to, aby mohla odmítnout kvóty. Co to bude znamenat pro nás, pokud je skutečně odmítneme. Jestli máme čekat nějaký postih z Evropské unie za takovýto postoj, nebo nemáme nic takového očekávat. Skoro si troufám říct, že to jsou nejvážnější otázky, na které veřejnost by chtěla znát odpověď.

Takže děkuji v tuto chvíli za pozornost. Za to, že nakonec se vláda rozhodla umožnit konání této schůze a poskytnout nám informace. Děkuji za pozornost. (Velký potlesk z galerie.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Miroslavě Němcové. Ptám se, jestli za klub, který to navrhoval, zda další klub má zájem o doplnění bodu nebo návrhu bodu. Pan poslanec Marek Ženíšek má zájem. Prosím, pane poslanče, máte slovo k odůvodnění.

 

Poslanec Marek Ženíšek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Především jsem rád, že byl schválen program této schůze. Sněmovna si dle mého názoru zaslouží, abychom mohli debatovat o tomto tématu mnohem podrobněji a aby se do té debaty mohli zapojit právě i ti, kteří nemají třeba přednostní právo. Jsem toho názoru, že vláda právě díky svolání této schůze by měla využít toho, aby více zapojila opozici při formulování postojů vlády k tomuto tématu, které patrně zůstane hlavním tématem i v následujících letech. Nemohu teď mluvit za všechny v opozici, ale minimálně za TOP 09 mohu deklarovat, že TOP 09 je připravena spolupracovat na tomto tématu s vládou, ostatně tak jako se tomu děje například i v současné době při přípravě nové koncepce zahraniční politiky.

Dle mého názoru se v současné době nacházíme v situaci, kdy onen problém nelegálních migrantů ukazuje, že běžné nástroje a opatření Evropské unie na řešení dané problematiky nestačí, a je zřejmé, že onen pás nestability a chaosu v našem širokém sousedství v blízké době nebude ustávat a spíše naopak se bude rozšiřovat. Proto je nutné o tom jednat nejenom dnes, ale i v budoucnu. Pevně věřím, že vláda zařadí na program některé z dalších schůzí informaci o tom, jak se celá věc vyvíjí a jaká jsou její aktuální stanoviska a postoje například i na jednání v rámci institucí Evropské unie. (V sále je velký hluk. Poslanci se baví.)

TOP 09 je v souladu s vládou v tom, že zavedení povinných kvót problém neřeší, naopak je tu vzácná shoda napříč politickým spektrem. Ostatně to ukazuje ten připravovaný text usnesení, který by mohl být na konci tohoto jednání přijat, že všechny politické frakce se shodly na tom textu, a dokazuje to, že Sněmovna umí a je schopna zaujmout jednotné stanovisko k tak závažné problematice, jakou nelegální imigrace v současné době je. Ty kvóty, ty argumenty jsou shodné. My považujeme za nešťastné, protože právě kvóty, které by byly zavedeny Evropskou komisí, byť by jednotlivé státy s nimi nesouhlasily, stejně tak většina ve společnosti, tak by mohly mít neblahý dopad na samotnou integraci a na samotný projekt Evropské unie jako takový. Daleko více by toho pravděpodobně využily všechny protievropské či xenofobní populistické strany, kterým zkrátka projekt Evropské unie nebo jednotné Evropy vadí. Ohrožen je tak dnes dle mého názoru především schengenský prostor jako takový, a to právě snahou o zavedení kontroly na vnitřních hranicích uvnitř Evropské unie. Ostatně i jedna část právě toho usnesení se k tomu vyjadřuje. Opětovné zavedení hraničních kontrol uvnitř Evropské unie problém migrací nevyřeší a naopak by narušilo volný pohyb nejen osob, ale i zboží a zkomplikovalo by tak minimálně z časového hlediska například situaci některých českých exportérů.

Přesto je evidentní, že problém s imigranty se nevyhne ani České republice, a proto je namístě, aby vláda jasně řekla během dnešní schůze, s jakou kapacitou imigrantů na dobrovolné bázi počítá, jaká budou kritéria pro udělení azylu, kam budou ti lidé umisťováni -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiné téma, než je předmětem této schůze, prosím v předsálí. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Marek Ženíšek: Diskutují určitě imigrační politiku.

Dále by bylo asi namístě, aby vláda dnes jasně řekla, zdali například komunikuje s kraji nebo s obcemi, zdali nějakým způsobem připravuje na tu situaci státní správu a jak plánuje začlenění imigrantů do společnosti. Další otázky, na které by vláda měla dle mého názoru odpovědět, se týkají plánů ve střednědobé či dlouhodobé perspektivě. Bylo by namístě, aby vláda jasně se vyjádřila, zdali podporuje - já očekávám, že nám to potvrdí, že podporuje navýšení prostředků na ochranu vnějších hranic Evropské unie, případně v jakém rozsahu. Pokud se shodneme na tom, že něco je problémem číslo jedna, pak ta priorita číslo jedna se musí samozřejmě projevit i v samotném rozpočtu Evropské unie, a posílit tak ochranu vnějších hranic Evropské unie. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP