(17.40 hodin)
(pokračuje Černochová)

Status azylanta je svým způsobem výsadní pozicí. Jeho odejmutí navíc nemusí nutně znamenat vyhoštění či nějaké další kroky. Je svrchovaným - opakuji, svrchovaným právem státu, aby rozhodl o tom, komu a za jakých podmínek tento status přizná, a nevidím tedy nejmenší důvod k tomu jej ponechat osobám, které mohou být pro naši zemi bezpečnostním rizikem či které se dopouštějí závažných zločinů.

Tyto dva příklady jsou naprosto alarmující ilustrací toho, kam až může vést odtržení od reality, odcizení se zájmům naší země a jejích občanů, které máme my všichni, kteří zastáváme veřejné funkce, občanů, které my tady máme hájit a zastupovat. Mám pocit, jako bych pravděpodobně žila v jiném světě, než ve kterém žije pan ministr Dienstbier nebo paní ombudsmanka, a nedokážu pochopit, že někteří lidé mohou tak flagrantním způsobem opomíjet realitu, v níž se dnes vyskytujeme. Nerozumím tomu, proč bychom měli k imigrantům přistupovat mírnějším způsobem než k našim vlastním občanům.

Chtěla bych se zeptat pana ministra vnitra, jakpak by asi policie tolerovala, kdyby se například řidič prokazoval padělaným řidičským průkazem. Odpověď pana ministra si troufám odhadnout. Ale kladu tuto řečnickou otázku proto, abychom si uvědomili absurditu toho, co jsme v tom návrhu mohli mít. Dobře si uvědomuji, v jak tíživé situaci se mohou mnohdy imigranti nacházet, a nejsem zastánkyní nulové tolerance vůči nim. Nicméně jsou jistá základní pravidla, která bychom po nich měli vyžadovat, a mezi ně musí jednoznačně patřit to, aby se vyvarovali snahy o podvádění a trestnou činnost.

O této věci zde hovořím zejména proto, že pokud by se v rámci dalšího projednávání novely azylového zákona v Poslanecké sněmovně tady odehrálo to, že budou padat návrhy na včlenění uvedených či podobných návrhů do této novely, byl by to pro klub občanských demokratů jednoznačně důvod pro to, abychom zákon v dalších čteních ani na jeho konci nepodpořili. Ráda bych tedy zde od pana ministra vnitra Chovance slyšela určitou garanci toho, že by v takovém případě setrval na stanovisku svého resortu a postavil by se proti přijetí návrhů, které jednoznačným způsobem budou ohrožovat bezpečnost České republiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni Černochové. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Jiří Koubek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Koubek: Děkuji, pane předsedající. Jestli dovolíte, vaším prostřednictvím k paní poslankyni Černochové, pokud se ji pokusím teď citovat. Vy jste řekla, že je tady obava, že by se pokoušeli získat azyl podvodným jednáním a čekají, že si toho nikdo nevšimne, v případě, že by to tam bylo včleněno. Ono je to, milá paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, ještě mnohem horší. Ten stav byl takový, že vlastně oni ne že nečekají, že si toho nikdo nevšimne, ale oni dokonce čekají, by čekali, že si toho někdo všimne a že to tomu státu bude jedno! A to je přesně ta věc, která nám nikdy nesmí být jedno, protože tak jak vy jste řekla, to je základní naše povinnost vědět a identifikovat každého, kdo se na našem území pohybuje. Nechápu ty blázny, kteří vůbec s tím přišli!

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji pan poslanci Koubkovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Plzák. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Plzák: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Moje vyjádření bude krátké. Já bych chtěl poděkovat - a přesvědčil jsem se o tom na jednání zahraničního výboru - Ministerstvu vnitra a jmenovitě panu ministrovi za konzistentní postoj v této otázce, o kterém jsem se mohli přesvědčit. Já vždycky říkám ohledně těch věrozvěstů lidských práv a všeho, že všeho je moc a kde je ta hranice. Vždycky uvádím takový příklad. Tito lidé, by mě zajímalo, kolik mají doma ubytováno sociálně slabých nebo azylantů, které živí, přímo myslím ve své domácnosti.

Řeknu jeden příklad. Zazvoní u vás člověk, vy bydlíte ve 2+1 se dvěma dětmi, řekne "já se mám špatně, jsem ohrožen, budu u vás bydlet". Bude tam jeden. Druhý den zazvoní další, bude tam chtít bydlet další, bude tam bydlet za chvilku třetí. Kde je ta hranice, kolik ta rodina si může dovolit živit takovýchto lidí? A teď vztahuji toto na ten stát. A potom přijde věrozvěst od sousedů a řekne: "No, ale oni se opravdu mají špatně a vy máte povinnost se o ně postarat. A my vám na to ani nijak nic nedáme, ale starejte se o ně." Až tito lidé řeknou "já ve svém bytě živím, kupuji pivo, kupuji víno třem sociálně slabým, bezdomovcům", já ocením tyto lidi a budu říkat "vy do toho opravdu máte co mluvit, protože vy to dobro opravdu děláte". Ale tito lidé, od těch to opravdu neberu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Plzákovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, zazněly tady otázky, nebo žádosti o ujištění. Veškeré pozměňovací návrhy, které budou podány k této důležité normě, Ministerstvo vnitra podrobí určitému bezpečnostnímu skenu a dáme k němu své vyjádření. Vláda rozhodla o tom materiálu v této podobě, vyřadila některé body, a to právě na základě názorů Ministerstva vnitra. Já si nemyslím, že je potřeba na tom cokoliv měnit. My máme určitě povinnost pomáhat těm bezmocným a bezbranným. Na druhou stranu je v zájmu České republiky, abychom věděli, kdo k nám přichází, s jakými úmysly, abychom věděli o těch lidech, kteří chtějí škodit naší společnosti od vstupu na území evropského kontinentu. A tady je to i na debatu s našimi partnery, především s Italy. Tuto debatu vedeme, naposledy jsem ji vedl se svým resortním kolegou ze Spolkové republiky Německo, a myslím, že tady v mnoha aspektech máme naprosto shodné názory. Jinak buďte ujištěni, že veškeré pozměňovací návrhy Ministerstvo vnitra velmi pečlivě prozkoumá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Neeviduji žádný návrh na vrácení či zamítnutí předloženého návrhu. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Navrhuje prosím někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování.

 

Ptám se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 64, přihlášeno je 174 poslanců a poslankyň, pro 141, proti žádný. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh výboru k projednání? Není tomu tak. Konstatuji tedy, že tento návrh nebyl přikázán žádnému dalšímu výboru k projednání, a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Pan ministr ale ještě u stolku zpravodajů zůstane, protože dalším bodem našeho jednání je

 

26.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
/sněmovní tisk 454/ - prvé čtení

Poprosím i tady pana ministra vnitra, aby nám předložený návrh uvedl. Prosím, pane ministře. (V sále je rušno.)

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze a katastrální zákon. Účelem navrhované novelizace jsou -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane ministře, že vám do toho zasahuji, ale dovoluji si přerušit debatu svých kolegů a kolegyň, kterou tady vedou. Teď prosím poslouchejte pana ministra, své debaty přeneste do kuloárů. Děkuji. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP