(17.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil vám čas k faktické poznámce, pane poslanče.

Protože by bylo nedůstojné, abych pokračoval dál, když musíme v 17.30 začít jiný bod, bod 28, tak přerušuji bod číslo 22, vládní návrh zákona o významné tržní síle č. 395/2009 Sb. s tím, že budeme pokračovat, až bude nově rozhodnuto o jeho zařazení, a to faktickým poznámkami Miroslava Kalouska, Michala Kučery, Zbyňka Stanjury, Ivana Pilného, s přednostním právem bude mít vystoupení ministr zemědělství Marian Jurečka a řádně přihlášeni do rozpravy jsou Herbert Pavera a Ladislav Velebný. Přerušuji tento bod a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pěkné dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové, dalším bodem, pevně zařazeným na 17.30, je

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb.,o dočasné ochraně cizinců,
ve znění pozdějších předpisů,a další související zákony
/sněmovní tisk 463/ - prvé čtení

Poprosím pana ministra vnitra Milana Chovance, aby nám předložený návrh uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych na základě pověření vlády uvedl vládní návrh novely zákona o azylu, zákona o pobytu cizinců na území ČR, zákona o dočasné ochraně cizinců a další související zákony. Jedná se zejména o transpoziční novelu, kterou se do našeho práva transportují novelizace, které byly schváleny v rámci EU.

Cílem této novely je dobudovat společná pravidla EU pro udělování mezinárodní ochrany a zabránit zneužívání tohoto systému. Z tohoto důvodu jsou například navrhována tato opatření: Nová úprava nakládání s opakovanými žádostmi o udělení mezinárodní ochrany. Tato úprava zabrání zneužívání řízení o mezinárodní ochraně za účelem bezdůvodného prodlužování pobytů cizinců na území ČR. Dále se zrušuje automaticky odkládaný účinek kasačních stížností. Další věc, která je nově zaváděna, je posouzení zvláštních potřeb u zranitelných žadatelů.

Vládním návrhem zákona se má dosáhnout stavu splnění povinnosti transpozice a dobudování společného evropského azylového systému, který určuje minimální standardy pro řízení a mezinárodní ochraně v jednotlivých členských státech EU. Samotné řízení však nadále zůstává v kompetenci jednotlivých států. Zajistit efektivní systém udělování mezinárodní ochrany je oprávněným záměrem EU a já pevně věřím, že ČR tento záměr podpoří i tím, že bude přijat předložený návrh, který dnes předkládám. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi vnitra a prosím nyní zpravodaje pro první čtení pana poslance Josefa Zahradníčka, aby nám představil tento zákon. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo. Příjemné dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády. Dovolte mi, abych jako zpravodaj sněmovního tisku 463, kterým je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o azylu, zákon o pobytu cizinců na území ČR, zákon o dočasné ochraně cizinců a nakonec i některé další zákony, které je zapotřebí v této souvislosti také novelizovat.

Důvodem předložení této novely je především promítnutí změn, které v této oblasti přineslo právo EU do českého právního řádu. Je tedy v první řadě návrhem transpozičním, přičemž, jak jsem z návrhu pochopil, lhůta končí v červenci tohoto roku. Tomu je také přizpůsoben návrh na nabytí účinnosti tohoto zákona s velmi krátkou lhůtou na projednání.

Návrh odůvodnil pan ministr vnitra a nemyslím, že je zapotřebí, abych teď fakta v prvním čtení opakoval. Jenom dodám, že jde o poměrně rozsáhlý a právně i věcně velmi složitý návrh. Přichází s novou definiční částí, s novými právními instituty nebo alespoň s jejich novým obsahem. Je třeba si také uvědomit, že spis čítá více jak 270 stran. Zákon má samozřejmě vedle právního významu velmi silný také politický podtext, který je dán současnou situací na jihu Itálie, na Balkáně a na dalších místech v Evropě. Sem míří silné migrační vlny ze severu Afriky, z míst válečných konfliktů na Blízkém východě. Byť jsem si vědom, že z důvodu našich závazků vyplývajících z členství v EU, jsem názoru, že návrh bude potřebné posoudit i z pohledu současného, aktuálního politického dění ve světě. Očekávám velmi podrobné projednávání ve výborech a především ve výboru pro bezpečnost, který by měl být garančním výborem, a s výsledkem, pokud budu pokračovat v pozici zpravodaje, vás budu postupně seznamovat. Seznamovat samozřejmě ve druhém čtení tohoto zákona.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji za jeho úvodní slovo a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila jako první paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já bych na úvod řekla, že projednávání návrhu azylového zákona jsem bedlivě sledovala již při jeho projednávání na vládě, a to zejména kvůli naprosto absurdním a proti zájmům naší země jdoucím požadavkům veřejné ochránkyně práv paní Šabatové, ministra pro lidská práva pana Dienstbiera i ostatně Nejvyššího správního soudu. Jsem velmi ráda, že vláda se k těmto návrhům nakonec postavila racionálně, děkuji panu ministrovi Chovancovi za to, že to ustál, a že se k němu tedy postavila nejen racionálně, ale i v souladu se standardy azylové politiky, které jsou běžné ve všech demokratických zemích.

Nemám tedy problém podpořit návrh zákona v prvním čtení, ale jen pro vaše připomenutí uvedu dva z návrhů, které v rámci připomínkového řízení padly ze strany ombudsmanky a dalších pseudovykladačů základních lidských práv a svobod.

Za prvé to bylo zamezení možnosti vyhoštění žadatele o mezinárodní ochranu, který se prokazuje padělaným dokladem, dokladem jiné osoby nebo dokladem vlastním nebo neplatným dokladem. Nejen že tento návrh popírá právo státu na to znát identitu osob, které se nacházejí na jeho území, ale jde ještě mnohem dál a navrhuje, aby byl umožněn pobyt také osobám, které mají padělaný pas či se prokazují pasem někoho jiného, tedy těm, kdo se prokazatelně pokoušejí o podvodné jednání. Opravdu bychom měli udělovat mezinárodní ochranu takovým osobám, které se již při žádosti o její udělení snaží obcházet systém a čekají, že si toho nikdo nevšimne?

Druhá věc, která mi tam vadila a která také zatím ve vládním návrhu není, ale samozřejmě se nedá vyloučit, že v rámci pozměňovacích návrhů to bude někdo zkoušet znova navrhnout, je zamezení možnosti odejmout azyl v případech, kdy je azylant nebezpečím pro stát nebo je pravomocně odsouzen za zvlášť závažný zločin, a ohrožuje tak bezpečnost státu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP