(15.20 hodin)

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 21. schůze ze dne 15. dubna 2015 k Roční zprávě o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2014.

Po úvodním slově viceguvernéra České národní banky Tomšíka, zpravodajské zprávě poslance Beznosky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. bere na vědomí Roční zprávu o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2014;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna podle § 47 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí Roční zprávu o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2014;

III. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Do podrobné rozpravy se nikdo další nehlásí, takže ji končím. Znovu se zeptám na závěrečná slova. Není zájem. V tom případě můžeme hlasovat. Ještě přivolám kolegy z předsálí.

 

Budeme hlasovat usnesení, které zde přednesl pan zpravodaj, to znamená opět - Sněmovna bere na vědomí příslušnou zprávu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 61, přihlášeno je 169, pro 140, proti byli 2. Tento návrh byl přijat.

 

Končím i tento bod a děkuji panu guvernérovi za návštěvu v Poslanecké sněmovně. Na shledanou.

 

Budeme pokračovat bodem číslo 72, což je

 

72.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií
a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy
na jedné straně a Gruzií na straně druhé
/sněmovní tisk 336/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova postupně ujali páni ministři zahraničních věcí a průmyslu a obchodu, tedy Lubomír Zaorálek a Jan Mládek. První bude mluvit pan ministr zahraničních věcí. Prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tak jsme tady už ve druhém čtení nad tímto textem. Nechci opakovat to, co jsem tady už řekl ve svém úvodním slovu při čtení prvním. Možná bych k tomu jenom připojil, že v Gruzii jsou do této dohody vkládány poměrně velké naděje, protože v Gruzii panuje poměrně rozsáhlá a široká podpora tohoto návrhu. Samozřejmě že v Gruzii panuje přesvědčení, že pomocí této dohody a naplňování může v Gruzii dohoda znamenat velký podnět pro hospodářský růst, snížení nezaměstnanosti, vytváření nových pracovních míst a urychlení budování moderního a transparentně spravovaného evropského státu. To znamená, říkám tedy s jistotou, že opravdu velká většina občanů Gruzie vkládá do této dohody v této chvíli skutečně velké naděje.

Po několikaletém vyjednávání by určitě měla Evropská unie potvrdit ten slib, že Gruzie, pokud splní podmínky, má právo na další krok k přiblížení a integraci s Evropou a s Evropskou unií. V této chvíli mám informaci, že členských států EU, které ratifikovaly tuto asociační dohodu s Unií je 17. V ostatních zemích je proces ratifikace už poměrně také v pokročilých fázích. Takže věřím, že se podaří tu ratifikaci provést i tady v českém parlamentu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Prosím pana ministra průmyslu a obchodu.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl pouze potvrdit slova pana kolegy Zaorálka, že jsme se posunuli v této věci, že je žádoucí, abychom schválili asociační dohodu s Gruzií, a že samozřejmě bude záležet i na dalším vývoji, kde bychom měli být poměrně opatrní, abychom jednak v Gruzii postoupili s tím integračním procesem a jednak abychom zároveň nevyvolávali nerealistická očekávání. Pro dnešek je to ovšem jasné, čili já také navrhuji schválit tuto asociační dohodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Usnesení zahraničního výboru a výboru pro evropské záležitosti vám byla doručena jako tisky 336/1 a 2. Prosím pana zpravodaje výboru zahraničního, pana poslance Böhnische. Připraví se pan zpravodaj výboru pro evropské záležitosti, pan poslanec Benešík.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane zástupce velvyslance (na galerii pro hosty), děkuji za slovo. Já doufám, že po dnešním rozpadu gruzínské vlády bude zpráva ze zahraničního výboru Poslanecké sněmovny větší vzpruhou pro gruzínský lid, a dovolím si vás tady seznámit s usnesením č. 80 ze 17. schůze zahraničního výboru.

Ten po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí Iva Šrámka, náměstka ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka a po zpravodajské zprávě poslance Böhnische a po rozpravě doporučuje přijmout Poslanecké sněmovně následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé. Zahraniční výbor dále pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, a zmocnil mě, tedy zpravodaje výboru, abych na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Chtěl bych vás informovat, že pan ministr financí se omlouvá z pracovních důvodů až do konce jednání. A nejsem si jist, zda jsem přečetl omluvu pana poslance Votavy. Tak pokud jsem tak již učinil, omlouvám se, ale pro jistotu - omlouvá se ze zdravotních důvodů po 18. hodině pan poslanec Votava.

Nyní měl vystoupit zpravodaj výboru pro evropské záležitosti pan poslanec Benešík, ale ten zde není ze zdravotních důvodů, takže ho zastoupí pan poslanec Jakubčík. Prosím.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Usnesení výboru pro evropské záležitosti z 31. schůze ze dne 15. dubna 2015.

Výbor pro evropské záležitosti po vyslechnutí informace náměstka ministra zahraničních věcí Ing. Ivo Šrámka, náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Vladimíra Bertla a po vyslechnutí zpravodajské zprávy poslance Ondřeje Benešíka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé, která byla podepsána v Bruselu 27. června 2014;

II. zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, resp. rozpravu v této fázi. Pan ministr, prosím.

 

Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek Já bych jenom zareagoval na větu, kterou tady řekl zpravodaj, který se zmínil o situaci, ve které se nachází gruzínská vláda. Jenom bych chtěl upřesnit, že v Gruzii došlo k tomu, že premiér se rozhodl vyměnit sedmého ministra, a protože když se vymění třetina ministrů, což se právě tím sedmým stalo, musí vláda podle ústavy znovu žádat o důvěru v parlamentu. Takže to je to, co se odehrálo v Gruzii. Je to tedy do určité míry technická věc. Mohu-li si tady dovolit učinit prognózu, tak já předpokládám, že vláda v parlamentu důvěru dostane. Je to opravdu způsobeno tím, že to byl ten ministr, který naplnil tu třetinu vyměněných, po kterých se musí znovu žádat o důvěru.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do rozpravy nikoho nevidím, rozpravu končím. Závěrečná slova asi nejsou třeba. (Nejsou námitky.) Jenom bych upozornil, že tady byla dvě usnesení, ale abychom dosáhli shody s usnesením Senátu, navrhuji, abychom hlasovali o usnesení, které přijal zahraniční výbor. Tam je jenom drobný rozdíl ve zmínce o tom, kdy byla ta smlouva podepsána, která v usnesení Senátu není, myslím v tom usnesení našeho evropského výboru, takže pojďme se držet usnesení zahraničního výboru, které je identické s tím, co přijal Senát, abychom předešli komplikacím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP