(15.10 hodin)

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 21. schůze ze dne 15. dubna 2015. Po úvodním slově viceguvernéra ČNB Tomšíka, zpravodajské zprávě poslance Beznosky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. bere na vědomí zprávu ČNB o inflaci, Zprávu o měnovém vývoji za 2. pololetí roku 2014;

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomi Zprávu České národní banky o inflaci za 2. pololetí roku 2014,

III. pověřuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím, znovu se zeptám na závěrečná slova pana guvernéra - není potřeba. Pan zpravodaj také ne. V tom případě budeme hlasovat. Ještě zazvoním na kolegy v předsálí a upozorním, že návrh usnesení byl přednesen a týká se toho, že Poslanecká sněmovna bere na vědomí tuto zprávu.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování 59, přihlášeno je 167, pro 144, proti 2, tento návrh byl přijat.

 

Končím projednávání bodu 120. Budeme pokračovat bodem

 

121.
Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2014
/sněmovní tisk 438/

V této fázi musíme hlasovat o souhlasu s přítomností pana guvernéra. Jakkoli je to formalita, musíme toto absolvovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s přítomností pana guvernéra Singera, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování je pod číslem 60, přihlášeno 167, pro 141, proti byl 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tuto zprávu nám Česká národní banka předložila v souladu se zákonem číslo 6/1993 Sb.,, o České národní bance. Zprávu projednal rozpočtový výbor, jeho usnesení nám bylo doručeno jako tisk 438.

Prosím pana zpravodaje Beznosku, aby nás informoval o jednání výboru.

 

Poslanec Adolf Beznoska: Děkuji. Zpráva o výsledku hospodaření byla ve výboru projednána velmi pečlivě. Z hlediska účetních výsledků byl kalendářní rok 2014 pro Českou národní banku významný tím, že dosažený hospodářský výsledek, zisk ve výši 56,5 mld. Kč, umožnil plně pokrýt zbývající část kumulované účetní ztráty z minulých let. Tohle, tuším, ta ztráta, se tam datovala už od roku 1998. Na jejím vzniku se samozřejmě významnou měrou podílely především kurzové ztráty a zčásti angažovanost ČNB v programu konsolidace bankovního sektoru, která proběhla na konci 90. let.

ČNB je si dle materiálu dobře vědoma svého hlavního poslání, péče o cenovou stabilitu, a to je definováno hlavně dodržením inflačního cíle. Zpráva o výsledku hospodaření je rozdělena do několika částí. V úvodu je věnována pozornost hospodářskému výsledku, potom je tam popis aktiv a pasiv ČNB a v závěru je tam popis procesních operací při vedení účetnictví.

Jenom bych v krátkosti připomněl, zmínil jedno číslíčko, a sice provozní oblast ČNB, protože ČNB za rok 2014 v oblasti provozního výsledku skončila ve ztrátě 1,7 mld., což bylo o 69 mil. Kč z hlediska provozního výsledku více než v předchozím roce. Změna byla panem viceguvernérem Tomšíkem vysvětlena, není to nic zásadního.

Takhle proběhlo jednání rozpočtového výboru o hospodaření ČNB.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Myslím si, že pan zpravodaj rozpravu popsal docela dobře a výstižně, a myslím, že není problém v obsahu, nicméně mám jeden dotaz. Není to ani kritika vlády, protože to je dlouhodobá povinnost. Chci se zeptat kolegyň a kolegů, jestli vám nepřijde zvláštní, že - a je jedno, která auditorská společnost audituje výsledky hospodaření ČNB. Já vím, že to je povinnost, ale přijde mi to zvláštní a dávám k úvaze, zda bychom to neměli změnit. Zda je to potřeba, aby ČNB auditovala, a říkám, není důležité, která, ale auditorská firma. Je to dlouholetá věc, tak to neberte jako kritiku této vlády, berte to jako podnět. Myslím si, že to rozumné není Je to poměrně zvláštní, když si vezmete postavení a úlohu centrální banky a k tomu kteroukoli auditorskou firmu, která audituje především komerční subjekty. I subjekty veřejné správy, jako obce apod. To nezpochybňuji. Ale přijde mi to zvláštní povinnost, a jediný, kdo té povinnosti může ČNB zbavit, jsme my. Nikdo jiný to udělat nemůže. Tak to berme jako podnět, možná nejdřív k nějaké neformální debatě v rámci rozpočtového výboru, případně k úvahám pana ministra financí či pana premiéra, zda by to nebylo rozumné.

Děkuji. (Potlesk několika poslanců vpravo.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan guvernér si přeje vystoupit? Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Miroslav Singer Dovolím si velmi poděkovat za projev důvěry, aspoň tak tu poznámku vnímám. Možná si někteří z vás budou pamatovat, že my jsme vždycky byli spíše pro návrhy, které nás udržují jak v seznamu těch, kteří jsou auditováni, tak v seznamu těch, které může kontrolovat NKÚ, přestože říkám, a v tom má pan poslanec určitě pravdu, není to univerzální praxe v Evropě. Některé banky jsou auditovány, některé nejsou kontrolovány, teď si nejsem jistý, myslím, že i naopak to může být.

Z mého hlediska praktické zkušenosti si dovolím říct, že ono to zase - mně to nepřipadne manažersky nejenom jako chyba, mně to připadne trochu jako benefit. Naši ředitelé vědí, že můžou být kontrolováni, vědí, že tam audit, případně NKÚ, přijde a může klást zvídavé dotazy, a mně to nepřipadne tak špatné. Skoro bych řekl, že když se v té zprávě chlubíme, že naše provozní náklady jsou na úrovni roku 1996, počet zaměstnanců je nejmenší od vzniku, a zdá se, že úkoly zvládáme, že on je to i důsledek kontrol a vědomí, že věci můžou být kontrolovány. Čímž samozřejmě nepopírám právo Poslanecké sněmovny rozhodnout, jak náš systém bude. Jenom konstatuji, že nám to podle mé nejlepší zkušenosti neškodí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Moje úvaha, zamyšlení, vedla k tomu, jestli by nestačil NKÚ. Já si myslím, že by to bylo i důstojné a odpovídalo by to postavení jak NKÚ, tak centrální banky. Není to, že byste byli bez kontroly. Důvěřuj, ale prověřuj. To myslím, že je osvědčená metoda. Ale fakt dávám ke zvážení, jestli by nestačil NKÚ, jestli k tomu potřebujeme ještě komerční auditorskou firmu. A není to nic, co bych konzultoval s vedením ČNB. Já tomu rozumím, co říká pan guvernér. Je to spíš úvaha na nás, jestli by nestačil NKÚ. Klidně ať je to pravidelně, ať je to každý rok, aby k tomu bylo potřeba, např. k této zprávě o hospodaření, vyjádření NKÚ. To si myslím, že by aspoň z mého pohledu chápání postavení institucí v ČR bylo více odpovídající než zavedená praxe.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, tak ji končím. V této fázi závěrečná slova asi nejsou třeba. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu a prosím pana zpravodaje, aby přednesl návrh usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP