(12.30 hodin)
(pokračuje Ondráček)

Musím zde také připomenout, že velvyslanci Spojených států amerických, Británie, Kanady, Jižní Koreje a Norska otevřeným dopisem vyzvali českou vládu, aby zintenzivnila plnění protikorupčních závazků obsažených v koaliční smlouvě a podle mezinárodních závazků. Stalo se tak Mezinárodním dnem proti korupci, který byl 9. 12. 2014. Zde statistická čísla - v roce 2013 skončila Česká republika v celosvětovém pořadí na nelichotivém 57. místě a v loňském roce na místě 53., což nepovažuji zrovna za lichotivé hodnocení.

Vážené kolegyně a kolegové, tolik asi ve zkratce k mým dvěma pozměňovacím návrhům. A ještě než se rozhodnete, jak budete o těchto návrzích hlasovat, tak se s nimi prosím alespoň seznamte a zamyslete. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi za jeho předložené pozměňovací návrhy. V podrobné rozpravě pokračujeme vystoupením pana poslance Pavla Blažka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Já mám trošku obavu tady toho říci mnoho, abych nerozpoutal zase nějakou debatu, takže se omezím pouze na konstatování, že se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu - sněmovní dokument č. 2288, a doufám, že tím, že budu takhle stručný, nesnížím vážnost ani Sněmovny ani sebe samotného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan kolega Blažek byl úsporný v podrobné rozpravě. Nyní pan poslanec Marek Benda také v podrobné rozpravě se svým návrhem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já nebudu tak úsporný jako Pavel Blažek, ale pokusím se nebýt příliš dlouhý.

Já navrhuji, aby bod 8 zněl: V § 298a odst. 1 místo dosavadního textu "se slova v nikoliv malém rozsahu nahrazují slovy byť z hrubé nedbalosti", aby ten text zněl "se za slova v nikoliv malém rozsahu doplňují slova byť z hrubé nedbalosti".

Pokusím se stručně odůvodnit, aby Sněmovně bylo jasné, o čem má hlasovat. Paragraf 298a se týká neoprávněné výroby a jiného nakládání s látkami poškozujícími ozónovou vrstvu. Dosavadní text je: Kdo v rozporu s jiným právním předpisem v nikoliv malém rozsahu vyrobí, doveze, vyveze nebo uvede na trh látku poškozující ozónovou vrstvu, může být v nějakém rozsahu potrestán. V souladu s našimi mezinárodními závazky přináší ministerstvo návrh, aby toto se týkalo i hrubé nedbalosti. Já jenom pokládám za velmi nešťastné, abychom tam vypouštěli ona slova "byť v nikoliv v malém rozsahu", protože když to domyslíte do konce, tak je to opravdu každý špatně přivezený sprej, který obsahuje potenciálně látku poškozující ozónovou vrstvu. Je to každé použití staré ledničky, která obsahuje látku obsahující poškozující ozónovou vrstvu. Takže tady bych jenom velmi prosil, abychom se zamysleli nad tím, jestli tam toto v malém rozsahu nemá nadále zůstat, protože se nepochybně má jednat o boj proti tomu, aby se sem freony a další věci nedovážely, aby se tedy s nimi neobchodovalo, ale ne o to, aby pokud je člověk má, byl za ně automaticky potrestán. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo dál v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím. Žádný návrh, o kterém bychom měli ve druhém čtení hlasovat, nepadl. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Pane ministře? Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Jenom pro mě spíše technická poznámka k závěrečnému návrhu, nebo k tomu pozměňovacímu návrhu pana poslance Bendy. Jakkoli mu neupírám jisté ratio, my jsme to diskutovali s Evropskou komisí v rámci takových těch předběžných konzultací. Oni nám sdělili, že prostě něco takového podle nich není možné, že by to neodpovídalo transpozičně té direktivě a shledali by, že máme nesplněno, že máme transpoziční deficit. Takže bohužel za sebe s tím nemohu souhlasit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je zájem pana zpravodaje o závěrečné slovo? Není tomu tak. Protože jsme vyčerpali všechny kroky, které jsou potřeba pro druhé čtení, děkuji panu ministrovi. Děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 2, druhé čtení novely trestního zákona.

 

Budeme pokračovat bodem č. 3, jsme stále ve druhém čtení.

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi, že zaujal místo u pultu, a ještě požádám pana poslance Martina Komárka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte úvodní slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mi stručný úvod k novele zákona o regulaci reklamy, kterou se máte nyní zabývat.

Jedná se o vládní návrh zákona, jehož hlavním cílem je odstranit nedostatky v transpozici směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, které byly České republice vytčeny Evropskou komisí, a to ve vztahu k zákonu o regulaci reklamy. Návrh rovněž adaptuje zákon o regulaci reklamy na nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení se vztahuje i k reklamě a v současné době je již přímo použitelné ve všech státech EU, tedy i v České republice. Mimoto návrh přinese zefektivnění výkonu dozoru zákona o regulaci reklamy tím, že přenáší dozorové pravomoci k reklamě na potraviny obsahující výživové nebo zdravotní tvrzení z krajských živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Obdobně je tomu tak v případě loterií na základě dohody s Ministerstvem financí.

Návrh byl projednán ve volebním výboru Poslanecké sněmovny, který doporučil svým usnesením 78 ze dne 27. března 2015 vyslovit s vládním návrhem souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. S těmito pozměňovacími návrhy přijatými volebním výborem souhlasím, neboť přispívají ke zkvalitnění návrhu.

Dále jsem se seznámil s písemně uplatněným pozměňovacím návrhem pana poslance Daniela Korteho, ke kterému považuji za důležité se vyjádřit. Pozměňovací návrh pana poslance sice obsahuje celkem 34 bodů, všechny však souvisejí s tím, že vládním návrhem zákona se ruší ustanovení zákona o regulaci reklamy obsahující výslovný zákaz reklamy, která je založena na podprahovém vnímání, a výslovný zákaz reklamy skryté. Nicméně - a to zdůrazňuji - nejedná se o zrušení zákazu takových reklam, nýbrž pouze o zrušení ustanovení zákona o regulaci reklamy, neboť v nich obsažený výslovný zákaz překračuje meze stanovené směrnicí o nekalých obchodních praktikách a to je při transpozici této směrnice, která je v režimu úplné harmonizace, nepřípustné. A bylo to také České republice vytknuto Evropskou komisí s tím, že takové reklamy je třeba hodnotit jako reklamy, které jsou nekalou obchodní praktikou. Nekalé obchodní praktiky v reklamě jsou zákonem o regulaci reklamy výslovně zakázány a jejich hodnocení se provádí podle části druhé zákona o ochraně spotřebitele - § 4 a následovné.

Plně souhlasím s panem poslancem, že skrytá reklama a reklama založená za podprahovém vnímání jsou nefér a že zrušení zákazu takových reklam by nebylo z žádného důvodu namístě. Vládní návrh novely zákona o regulaci reklamy však nic takového nečiní, reaguje pouze na výtku o nepřípustném překročení rámce úplné harmonizace při transpozici Evropské směrnice a v důvodové zprávě vysvětluje, že předmětné závadné reklamy budou nadále posuzovány jako nekalé obchodní praktiky, což je postižitelné maximálně možnou pokutou podle zákona o regulaci reklamy do 5 mil. korun. Z důvodů, které jsem uvedl, tedy nemohu s pozměňovacími návrhy pana poslance Korteho souhlasit. Zároveň jsem přesvědčen, že jsem vyvrátil domněnku, že by snad v důsledku vládního návrhu byla v českém právním řádu podprahová nebo skrytá reklama povolena.

Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, návrh, který máte nyní před sebou, odstraňuje, jak jsem již zmínil v úvodu, dílčí nedostatky v zákoně o regulaci reklamy, a to zejména s ohledem na výtku Evropské komise ohledně transpozice směrnice k nekalým obchodním praktikám. S přihlédnutím k tomu vás žádám, abyste návrh podpořili a propustili do třetího čtení. Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP