Středa 29. dubna 2015, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 363/ - druhé čtení

Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi, že zaujal místo u pultu, a ještě požádám pana poslance Martina Komárka, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pane ministře, máte úvodní slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mi stručný úvod k novele zákona o regulaci reklamy, kterou se máte nyní zabývat.

Jedná se o vládní návrh zákona, jehož hlavním cílem je odstranit nedostatky v transpozici směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu, které byly České republice vytčeny Evropskou komisí, a to ve vztahu k zákonu o regulaci reklamy. Návrh rovněž adaptuje zákon o regulaci reklamy na nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení se vztahuje i k reklamě a v současné době je již přímo použitelné ve všech státech EU, tedy i v České republice. Mimoto návrh přinese zefektivnění výkonu dozoru zákona o regulaci reklamy tím, že přenáší dozorové pravomoci k reklamě na potraviny obsahující výživové nebo zdravotní tvrzení z krajských živnostenských úřadů na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci. Obdobně je tomu tak v případě loterií na základě dohody s Ministerstvem financí.

Návrh byl projednán ve volebním výboru Poslanecké sněmovny, který doporučil svým usnesením 78 ze dne 27. března 2015 vyslovit s vládním návrhem souhlas ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. S těmito pozměňovacími návrhy přijatými volebním výborem souhlasím, neboť přispívají ke zkvalitnění návrhu.

Dále jsem se seznámil s písemně uplatněným pozměňovacím návrhem pana poslance Daniela Korteho, ke kterému považuji za důležité se vyjádřit. Pozměňovací návrh pana poslance sice obsahuje celkem 34 bodů, všechny však souvisejí s tím, že vládním návrhem zákona se ruší ustanovení zákona o regulaci reklamy obsahující výslovný zákaz reklamy, která je založena na podprahovém vnímání, a výslovný zákaz reklamy skryté. Nicméně - a to zdůrazňuji - nejedná se o zrušení zákazu takových reklam, nýbrž pouze o zrušení ustanovení zákona o regulaci reklamy, neboť v nich obsažený výslovný zákaz překračuje meze stanovené směrnicí o nekalých obchodních praktikách a to je při transpozici této směrnice, která je v režimu úplné harmonizace, nepřípustné. A bylo to také České republice vytknuto Evropskou komisí s tím, že takové reklamy je třeba hodnotit jako reklamy, které jsou nekalou obchodní praktikou. Nekalé obchodní praktiky v reklamě jsou zákonem o regulaci reklamy výslovně zakázány a jejich hodnocení se provádí podle části druhé zákona o ochraně spotřebitele - § 4 a následovné.

Plně souhlasím s panem poslancem, že skrytá reklama a reklama založená za podprahovém vnímání jsou nefér a že zrušení zákazu takových reklam by nebylo z žádného důvodu namístě. Vládní návrh novely zákona o regulaci reklamy však nic takového nečiní, reaguje pouze na výtku o nepřípustném překročení rámce úplné harmonizace při transpozici Evropské směrnice a v důvodové zprávě vysvětluje, že předmětné závadné reklamy budou nadále posuzovány jako nekalé obchodní praktiky, což je postižitelné maximálně možnou pokutou podle zákona o regulaci reklamy do 5 mil. korun. Z důvodů, které jsem uvedl, tedy nemohu s pozměňovacími návrhy pana poslance Korteho souhlasit. Zároveň jsem přesvědčen, že jsem vyvrátil domněnku, že by snad v důsledku vládního návrhu byla v českém právním řádu podprahová nebo skrytá reklama povolena.

Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, návrh, který máte nyní před sebou, odstraňuje, jak jsem již zmínil v úvodu, dílčí nedostatky v zákoně o regulaci reklamy, a to zejména s ohledem na výtku Evropské komise ohledně transpozice směrnice k nekalým obchodním praktikám. S přihlédnutím k tomu vás žádám, abyste návrh podpořili a propustili do třetího čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi a konstatuji, že 23. ledna 2015 na 25. schůzi Poslanecké sněmovny byl tento tisk přikázán k projednání volebnímu výboru. A protože byl přikázán pouze volebnímu výboru, podle novely jednacího řádu se volební výbor stal také výborem garančním, nemusíme tedy o garančním výboru hlasovat podle novely zákona o jednacím řádu. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 363/1 a 363/2.

Nyní tedy žádám zpravodaje volebního výboru pana poslance Martina Komárka, aby nás informoval o jednání výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Komárek: Ano, děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já vím, když se koukám na tabuli, že i přes sebevětší stručnost asi přerušení tohoto bodu nezabráním. Odkazuji na sněmovní tisk 363/2, kde jsou pozměňovací návrhy. Ale pokládám za nutné je asi tady přečíst...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, určitě. Já samozřejmě ve 12.45 musím přerušit projednávání tohoto bodu, ale myslím, že to základní z volebního výboru určitě můžete sdělit.

 

Poslanec Martin Komárek: Ano. Takže volební výbor na své 20. schůzi přijal usnesení, kde doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů:

1. K bodu 16 v § 5d se na konci textu odst. 2 doplňují slova "a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů". Poznámka pod čarou č. 40 zní: "Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 1151/2012; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 110/2008; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)1308/2013.".

2. K bodu 19 v § 7 písm. g) se za slovy "a zdravotních tvrzení" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "informací o potravinách spotřebitelům" se vkládají slova "a pro údaje použité v rozporu s přímo použitelnými předpisy Evropské unie, které stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů".

3. K bodu 22 v § 7a odst. 4 se slova "bez zbytečného odkladu" nahrazují slovy "ve lhůtě stanovené orgánem dozoru, nejméně však do 5 pracovních dnů" a za slova "údaje o osobě" se vkládají slova "zadavatele a zpracovatele reklamy a údaje o osobě".

4. K bodu 46 v § 8a odst. 2 se na konci textu písmene j) doplňují slova "nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních výrazů".

5. K bodu 46 v § 8a odst. 2 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní: "zadá reklamu na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu".

6. K bodu 47 v § 8a odst. 3 se na konci textu písmene i) doplňují slova "nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie, který stanoví pravidla pro použití označení původu, zeměpisných označení nebo tradičních výrazů".

7. K bodu 53 v § 8a odst. 6 písm. c) se slova "slovem "b)" nahrazují slovy "slovy "b) nebo k)"".

Teď ke stručnému odůvodnění. Většina z těchto pozměňovacích návrhů jsou legislativně technické návrhy Ministerstva průmyslu a obchodu, které jsme si po debatě ve volebním výboru osvojili. Obsahově jsou tam dvě významné změny, které vyplývají z pozměňovacích návrhů, které jsme na volebním výboru přijali. A sice na požadavek Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, který jsme shledali oprávněným, se mění původní stav, kdy Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, když vyšetřovala reklamu, kterou považovala za reklamu porušující etický kodex nebo jinak závadnou, nebyla schopna dohledat zadavatele. Čili ona mohla stíhat jenom případné médium, které tuto reklamu vysílalo. Nyní v našem pozměňovacím návrhu bude možné tohoto zadavatele dohledat. A druhá významná změna. Mezi reklamy, které považujeme za stíhatelné v režimu správního deliktu, považujeme i reklamy na loterie a jiné podobné hry nepovolené nebo neoznámené podle zvláštního právního předpisu.

A já se obávám, že se k dalšímu povídání o tom, jak jsme jednali, budu muset vrátit až po přerušení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji, to jsem se chtěl zeptat. Budu považovat z pohledu přerušení tohoto bodu za vyřízenou záležitost úvodní slovo ministra průmyslu a obchodu a přerušení bylo v době zpravodajské zprávy pana zpravodaje Martina Komárka s tím, že bude na něm, jestli on při novém zahájení dokončí svoji zpravodajskou zprávu, nebo bude reagovat potom na průběh rozpravy, která ještě nebyla zahájena.

Přerušuji bod číslo 3. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji.

 

Budeme se zabývat bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 17:59.
Přihlásit/registrovat se do ISP