(11.00 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jednak jsem říkal, že pro ten návrh usnesení budeme hlasovat. Ale pane zpravodaji prostřednictvím paní předsedající, poslouchejte mě dobře a polemizujte s tím, co jsem říkal, a nevymýšlejte si. Já jsem neříkal, že byla, ale že ministr financí si může určit, jaká bude, jestli 20, nebo 50, nebo 100. Opravdu bych prosil, abyste polemizoval s tím, co jsem řekl. A pokud budete mít pravdu, klidně to uznám. Nepolemizujte s tím, co jsem neřekl. To je taková oblíbená politická metoda. Vložím politickému oponentovi něco do úst a pak ho utluču argumenty, jak je to špatně. A věřím tomu, že se nikdo neozve, že ten základní předpoklad, že to někdo řekl, že je vůbec pravda. Nic takového jsem neřekl. Pokud mi nevěříte, vydržte patnáct dvacet minut, bude to na stenozáznamu, můžete si to pak přečíst.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Předpokládám, že pan zpravodaj v podrobné rozpravě přečte návrh usnesení. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy kromě pana zpravodaje? Nikdo. Takže prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jan Volný: Tak ještě jednou. Návrh usnesení zní takto: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 2014 na vědomí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a vzhledem k tomu, že nevidím žádnou přihlášku do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím. Dříve než začneme hlasovat o předneseném návrhu usnesení, všechny vás odhlásím a prosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Takže zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přednesený návrh usnesení, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 169, do kterého je přihlášeno 136 přítomných, pro 130. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

106.
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013
/sněmovní tisk 198/

Tento sněmovní tisk projednal hospodářský výbor, jehož usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 198/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Vlastimil Vozka, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, sněmovní tisk 198, což je Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013, byl řádně projednán hospodářským výborem parlamentu.

Hospodářský výbor po vyslechnutí výkladu předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu pana Jaromíra Nováka, zpravodajské zprávě poslance Františka Laudáta a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013. Za druhé, pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu přednesl zprávu o výsledcích projednávání této zprávy v hospodářském výboru, a dále, pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny. Tolik usnesení hospodářského výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu zpravodaji a nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž všeobecnou rozpravu končím. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se hlásí pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo. Tedy navrhuji, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Výroční zprávu Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy podrobné. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím. Gongem svolám kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování o navrženém předmětu usnesení.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 170, do kterého je přihlášeno 138 přítomných, pro 125. (Proti nikdo.) Konstatuji, že i tento návrh usnesení byl přijat, a končím projednávání bodu 106.

 

Přistupujeme k projednávání bodu

 

107.
Informace o podpořeném financování za rok 2013
/sněmovní tisk 230/

Informace byla předložena. Hospodářský výbor a rozpočtový výbor ji projednaly a usnesení byla doručena jako sněmovní tisky 230/1, 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Martin Kolovratník, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. (Poslanec Kolovratník ukazuje na poslance Stanjuru.) Já se omlouvám, ale pana poslance Stanjuru mám jako zpravodaje rozpočtového výboru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám. My jsme se s panem kolegou Kolovratníkem domluvili a na jeho žádost to udělám já, ale pokud trváte na tom...

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Netrvám, akorát že já tu informaci nemám, tak proto.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já tomu nerozumím.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Tak prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Velmi stručně. Projednaly to oba dva výbory, oba doporučují přijmout navržené usnesení. Přijaly totožná usnesení, tzn. že to bereme na vědomí. Já nebudu číst, kdo všechno měl úvodní slovo. Možná jenom pár informací pro ty, kteří neměli dostatek času to podrobně prostudovat.

Česká exportní banka je státní banka, 80 % drží stát, 20 % drží EGAP, což je zase státní pojišťovna, takže je to stoprocentně ve vlastnictví státu. Celkový objem poskytnutých úvěrů je přes 82 mld., z toho nových úvěrů v roce 2013 bylo 8,5 mld. Myslím, že je důležité, jaké je územní rozložení poskytnutých úvěrů, vzhledem i k rizikovosti. Do Ruské federace je 40 % z celkového objemu 82 mld., na druhém místě je Turecko 18 % a na třetím místě Slovensko 15 %.

Je třeba připomenout, že v roce 2013 byla mimořádně vysoká dotace ze strany státu na pokrytí ztráty České exportní banky, a to 2,2 mld. Hlavním důvodem byla tvorba opravných položek či vytváření rezerv.

Možná bych jenom připomenul, že v současné době projednáváme návrh zákona, který změní pravidla o podpoře financování vývozu. Chci upozornit, že vláda navrhuje prolomení bankovního tajemství, což považuji za velmi vážnou věc, ale o tom určitě povedeme debatu nad návrhem zákona, ne u této zprávy.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji panu dvojitému zpravodaji a nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž všeobecnou rozpravu končím a zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nehlásím, ale musím. Odkazuji na usnesení jak z rozpočtového, tak z hospodářského výboru. Jsou totožná, doporučuji to schválit.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Dobrá, děkuji. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, podrobnou rozpravu končím a svolávám kolegy z předsálí, pokud tam někteří jsou.

 

Zahajuji hlasování o předneseném návrhu usnesení a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti? Hlasováním končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 171, přihlášeno 139 přítomných, pro 125. (Proti nikdo.) Konstatuji, že i tento návrh usnesení byl přijat, a končím projednávání bodu číslo 107.

 

Dříve než přikročíme k dalšímu bodu, dovolte mi načíst další omluvy. Z dnešního dne od 14.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Martin Plíšek z pracovních důvodů, paní poslankyně Benešová dnes od 12 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, dnes od 15 do 18 pan poslanec Pavel Čihák z pracovních důvodů, pan poslanec Karel Fiedler v čase od 12.30 do 13 hodin z pracovních důvodů a pan poslanec Bezecný mezi 14.30 a 18. hodinou dnešního dne taktéž z pracovních důvodů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP