(15.50 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Ukazuje se, že to byl správný záměr, že policejní pyrotechnici správně poukazovali na fakt, že pokud by se prováděla plošná sanace, tak by to mohlo vést k ohrožení munice, která je uskladněna v jednotlivých objektech. A jak se ukazuje, pokud skutečně došlo k výbuchu objektu, tak že ta munice i uskladněná v objektech může být z tohoto hlediska nestabilní. Takže to je tato situace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane premiére. S devátou interpelací je připraven pan poslanec Ladislav Velebný, který pana premiéra bude interpelovat ve věci kvality potravin. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ladislav Velebný: Pane místopředsedo, děkuji. Vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, nedávno vyšla skvělá zpráva na Aktuálně.cz, že české potraviny co do kvality a bezpečnosti jsou nejlepší z postkomunistických zemí. Celosvětově jim pak prý patří 23. místo. Polsko, jehož potraviny jsou mnohdy považovány za méně kvalitní, skončilo jen o tři příčky za Českou republikou.

Každému člověku, který se alespoň minimálně zajímá o kvalitu potravin, které nakupuje, musí být okamžitě jasné, že tady něco nesedí. Stačí si jen vzpomenout na opakované skandály, které byly s potravinami. Když se podíváme na české supermarkety nabízející potraviny, které jsou méně kvalitní než potraviny nabízené v západní Evropě, tak se ptám, proč je nedokážou nahrazovat i kvalitními českými potravinami. Toť otázka.

Proto se vás, pane premiére, ptám, jaká opatření bude vláda prosazovat, aby se ke spotřebitelům dostávaly pouze kvalitní potravinářské produkty, když už máme zákon o potravinách číslo 139/2014 Sb., který nabude účinnosti od 1. ledna příštího roku, a jehož cílem - této novelizované právní úpravy - bylo přizpůsobení českého potravinového práva předpisům Evropské unie.

A ještě jedna otázka, která s tímto docela souvisí. Pane premiére, s ohledem na plán legislativních prací vlády se chci zeptat na stav projednávání připravované novely zákona č. 395/2009, o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Velebnému. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, začnu možná od konce. Novela zákona o významné tržní síle je připravena k projednání na vládě. Legislativní rada už ten návrh upravila. Návrh byl zařazen na jednání vlády, ale z jednání vlády byl stažen. Mimo jiné jsme obdrželi požadavek ze strany sociálních partnerů, aby ten návrh byl ještě předtím, než ho vláda definitivně schválí, projednán na Radě hospodářské a sociální dohody. Chci vás informovat o tom, že jsem se domluvil před několika dny se zástupci zaměstnavatelů a odborů, že na jednání pléna tripartity 2. února příštího roku bude zařazena i problematika zákona o významné tržní síle. Předpokládám, že po projednání v tripartitě už by nic nemělo bránit tomu, aby zákon byl posunut na jednání vlády, vláda ho projednala a odeslala do Poslanecké sněmovny. Čili tady už jsme ve fázi pokročilé přípravy, pouze jsem nechtěl, abychom narušili sociální dialog a nerespektovali žádost sociálních partnerů o to, aby ten zákon byl v tripartitě projednán. Tolik k té otázce, která se týkala novelizace zákona o významné tržní síle.

Jinak chci říci, že jsem stoupencem toho, aby tento zákon zůstal součástí našeho právního řádu. Pokládal bych za cestu zpět, kdybychom zákon z našeho právního řádu odstranili, tak jak navrhují některé politické strany. Myslím si, že je to zákon, který by měl bránit diskriminaci a měl bránit zneužívání postavení ať už na straně prodejců, nebo na straně dodavatelů. Měl by být prostě spravedlivý, vyvážený. Podle mého názoru tahle ta úprava bude i ve prospěch spotřebitele.

Pokud jde o ta opatření vlády z toho hlediska, abychom zajistili občanům, že si budou moci pořizovat a kupovat kvalitní potraviny - tady chci poděkovat Poslanecké sněmovně, protože se skutečně podařilo udělat velký kus práce. Tím, že se schválila novela zákona o potravinách, která začne platit od 1. ledna příštího roku, se povedlo prosadit některá opatření, která nejenom že adaptují naše předpisy na předpisy Evropské unie ve prospěch spotřebitelů, ale také zlepšují informovanost spotřebitele, protože se stanovuje rozsah a způsob uvádění údajů u nebalených potravin, například údaje o adrese výrobce, nebo u druhů potravin, které budou stanoveny prováděcím právním předpisem, údaje o množství hlavní složky a podobně. Ale také se v tom zákoně od 1. ledna zavádí nová informační povinnost pro provozovatele potravinářských podniků viditelně a čitelně zpřístupnit při vstupu do prodejny seznam pěti zemí, které mají největší podíl na tržbách. Týká se to těch podniků, jejichž tržby z prodeje přesahují pět miliard korun za období, tzn. velkých obchodních řetězců. Nejedná se tedy o zemi původu, ale o zemi, ze které prodejce potraviny odebírá.

Také se v této novele navyšuje maximální sazba sankce u uvádění na trh potravin, které nesplňují požadavky na správné označení nebo kvalitativní parametry. Zejména se jedná o tu kvalitu a ta sankce se zvyšuje z maxima původně tří milionů korun na nové maximum, které je deset milionů korun. Současně se také upravují a rozšiřují kompetence dozorových orgánů, které spadají pod Ministerstvo zemědělství, což také pokládám za velmi pozitivní a logický krok.

Jsem přesvědčený o tom, že spolu s aktivním přístupem vlády, s tím, že vláda nechce likvidovat kontrolní a inspekční orgány, na rozdíl od minulých vlád nebudeme provádět škrty, které by znamenaly, že se budou tyto organizace rušit, rozpouštět, slučovat nebo že se budou propouštět kontroloři, čili chceme je rozpočtově stabilizovat, personálně stabilizovat, chceme je vybavit lepší legislativou, což už se zčásti stalo díky přijetí této novely. A samozřejmě bude snahou vlády využít kontrolní kapacity, které stát má k dispozici k tomu, abychom občanům skutečně garantovali, že bude velký tlak na výrobce a prodejce, aby dodržovali naše předpisy, aby dodržovali naše normy a maximálně jsme ochránili spotřebitele před tím, aby se setkával s nekvalitními potravinami nebo s potravinami, kde budou uváděny nepravdivé údaje, kde bude spotřebitel klamán. Prostě tady všude by stát měl být velmi aktivní a měl by velmi aktivně zasahovat.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Pan poslanec Velebný má doplňující otázku? Nemá.

S další interpelací je připravena paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo vlády, obracím se na vás v souvislosti s výbuchem muničního skladu ve Vrběticích. Souhlasím s vaším včerejším vyjádřením, že stát nebyl dostatečně na podobnou krizovou situaci připraven. Dle mého názoru nemá v tuto chvíli smysl hledat viníka této nepřipravenosti a je především potřeba učinit vše pro to, aby došlo k nápravě tohoto stavu, a to co nejdříve.

Chtěla bych se vás proto zeptat, jaké kroky již učinila vláda k tomu, aby bylo propříště předejito podobným situacím. Ráda bych se zeptala, zda jste již zadal pokyn k revizi jak příslušné legislativy, tak souvisejících krizových dokumentů tak, aby připravenost složek integrovaného záchranného systému byla v takových situacích vyšší.

V souvislosti s touto tragédií vyšlo najevo, že například složky IZS neměly představu o tom, jaká munice a v jakém množství se v muničním skladu nachází. Domnívám se, že tato skutečnost se nemusí týkat jen Vrbětic. Chci se proto zeptat, zda má stát dostatečnou kontrolu nad všemi muničními sklady. Ví přesně, jaká munice a v jakém množství se v jednotlivých skladech nachází?

A na závěr, zda již vláda ví přesně, jaký typ munice se nacházel v muničním skladu ve Vrběticích.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, paní poslankyně. Poprosím pana premiéra o odpověď. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, já skutečně souhlasím s tím, co paní poslankyně řekla. To, co je teď klíčové, je, abychom nepromarnili čas a poučili se z té krize, že skutečně když, tuším, 16. října došlo k tomu výbuchu ve Vlachovicích-Vrběticích, tak teprve v tom okamžiku a v následujících hodinách a dnech ze strany složek integrovaného záchranného systému byly sumarizovány informace o tom, jak velké množství munice je vlastně v této lokalitě konkretizováno. To znamená, že nebyly k dispozici v té samé minutě, v okamžiku, kdy ta událost byla nahlášena integrovanému záchrannému systému, tak v tom samém okamžiku nebyly žádné takovéto komplexní informace k dispozici. Samozřejmě velitel zásahu Hasičského záchranného sboru, tak jak jsem byl informován, věděl, že jedou zasahovat do muničního skladu, tzn. měl rámcovou představu o tom, s jakými riziky se tam může setkat, a zareagoval v té chvíli zcela správně. Ale součástí krizové dokumentace nic takového nebylo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP